Toelichting bij COM(2011)719 - Wijziging van bepaalde specifieke beperkende maatregelen tegen Guinee

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1. De Raad heeft Besluit 2011/…/GBVB tot wijziging van Besluit 2010/638/GBVB van de Raad betreffende beperkende maatregelen tegen de Republiek Guinee, vastgelegd. Het Besluit wijzigt de werkingssfeer van het embargo op de uitvoer van militaire uitrusting en van uitrusting die kan worden gebruikt voor binnenlandse onderdrukking.

2. Om bepaalde aspecten van de wijziging aan de werkingssfeer van het embargo uit te voeren, zijn maatregelen op EU-niveau vereist.

3. Verordening (EG) nr. 1284/2009 dient derhalve te worden gewijzigd.