Toelichting bij COM(2012)181 - Ontwerp begroting 2012 Nr. 3, staat van uitgaven afdeling III – Commissie

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Met dit ontwerp van gewijzigde begroting nr. 3/2012 wordt beoogd het overschot van de uitvoering van de begroting 2011 in de begroting op te nemen. Zoals bepaald in artikel 15, lid 3, van het Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen[5], wordt dit OGB uitsluitend voor dat doel opgesteld en aangewend en dient het te worden ingediend binnen twee weken na de indiening van de voorlopige rekeningen, die plaatsvond op 31 maart 2012.

1. De uitvoering voor het begrotingsjaar 2011 geeft een overschot van 1 496 968 014 EUR te zien (exclusief de bijdragen van de Europese Vrijhandelsassociatie (EVA) en de Europese Economische Ruimte (EER)), dat als ontvangsten in de begroting 2012 wordt opgevoerd.

De boeking van het overschot kan als volgt worden opgesplitst:

EVA - EER| Europese Unie| Totaal

Ontvangsten van het begrotingsjaar| 218 105 387,| (*) 129 781 849 941,| 129 999 955 328,10

Betalingen tegenover kredieten van het huidige jaar| - 217 993 168,| (**) - 127 825 329 881,| - 128 043 323 049,01

Naar jaar n+1 overgedragen betalingskredieten| - 6 106 180,| - 1 013 400 234,| - 1 019 506 414,62

Niet-bestede overdrachten van jaar n-1 die zijn geannuleerd| 959 194,| 159 989 518,| 160 948 713,14

Verschil tussen overgedragen bestemmingsontvangsen van jaar n-1 naar n en van n naar n+|| 296 446 878,| 296 446 878,44

Koersverschillen van het begrotingsjaar|| 97 411 791,| 97 411 791,05

Begrotingsresultaat - 5 034 766,| 1 496 968 014,| 1 491 933 247,80

(*)Inclusief 2 383 420 897,72 EUR aan geïnde bestemmingsontvangsten

(**)Inclusief 2 679 867 776,17 EUR aan betalingen uit bestemmingsontvangsten

2. De opname van het overschot in de begroting zal een vermindering van de totale bijdrage van de lidstaten in de financiering van de EU-begroting met hetzelfde bedrag tot gevolg hebben. Ook de geactualiseerde raming van de eigen middelen (traditionele eigen middelen (TEM), belasting over de toegevoegde waarde (btw) en bruto nationaal inkomen (bni)) waarin het geactualiseerde bedrag van de correctie voor het Verenigd Koninkrijk is opgenomen, zal hierop van invloed zijn. De Commissie zal in juni in een afzonderlijk ontwerp van gewijzigde begroting geactualiseerde ramingen presenteren, die naar verwachting tot een verdere bijstelling van de nationale bijdragen zullen leiden.

3. In de onderstaande tabel wordt een uitsplitsing gemaakt van het resultaat van de EU-begroting voor 2011 op het vlak van de uitvoering van de begroting (ontvangsten en uitgaven, voor alle instellingen):

(in miljoen EUR)

Uitsplitsing begrotingsresultaat 2011

Subtotaal begrotingsresultaat aan de inkomstenzijde| 671

Begrotingsresultaat aan de inkomstenzijde (verschillen tussen in de begroting opgenomen en geïnde ontvangsten):|

—| Titel 1 (eigen middelen)| - 125

—| Titel 5 (ontvangsten die  voortvloeien uit de administratieve werking van de instellingen)| 152

—| Titel 6 (ontvangsten die voortvloeien uit de overeenkomsten en programma's van de EU)| 150

—| Titel 7 (rente voor betalingsachterstand en boeten)| 450

—| Overige titels| 44

Subtotaal begrotingsresultaat aan de uitgavenzijde| 728

Begrotingsresultaat aan de uitgavenzijde:|

—| Onderbesteding van in de begroting 2011 goedgekeurde kredieten: Commissie| 375

—| Onderbesteding van in de begroting 2011 goedgekeurde kredieten: andere instellingen| 182

—| Onderbesteding van de van 2010 overgedragen kredieten: rubrieken 1 tot 4 (Commissie)| 98

—| Onderbesteding van de van 2010 goedgekeurde kredieten: rubriek 5 Administratie (alle instellingen)| 73

Subtotaal wisselkoersverschillen| 97

Totaal begrotingsresultaat 1 497

[1]               PB L 248 van 16.9.2002, blz. 1.

[2]               PB L 56 van 29.2.2012, blz. 1.

[3]               COM(2012) 31 definitief.

[4]               COM(2012) 125 definitief.

[5]               PB L 248 van 16.9.2002, blz. 1.