Toelichting bij COM(2013)429 - Regels en procedures voor de deelname van Groenland aan de Kimberleyprocescertificering

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1. ACHTERGROND VAN HET VOORSTEL

Dit voorstel biedt Groenland de mogelijkheid deel te nemen aan de Kimberleyprocescertificering voor ruwe diamanten via zijn samenwerking met de Europese Unie. Met de regeling zoals die in het voorstel staat, kan ruwe diamant worden uitgevoerd uit Groenland naar de Unie en naar andere deelnemers aan de certificeringsregeling, op voorwaarde dat alle in- en uitvoer van ruwe diamanten wordt gecontroleerd en de uitvoer wordt gecertificeerd volgens de regels van Verordening (EG) nr. 2368/2002 tot uitvoering van de Kimberleyprocescertificering voor de internationale handel in ruwe diamant.

Hierdoor worden de economische betrekkingen tussen de Europese Unie en Groenland in de diamantindustrie versterkt, en zou Groenland met name ruwe diamant kunnen uitvoeren met het certificaat van de Europese Unie dat in het kader van de certificeringsregeling wordt uitgereikt, zodat de economische ontwikkeling van Groenland wordt ondersteund.

2. RESULTATEN VAN HET OVERLEG MET BELANGHEBBENDE PARTIJEN EN EFFECTBEOORDELING

Groenland en Denemarken zijn akkoord gegaan met de aanpak in het voorstel en zullen het nodige doen om de relevante bepalingen van Verordening (EG) nr. 2368/2002 met betrekking tot de voorwaarden en formaliteiten voor de in- en uitvoer van ruwe diamant, de doorvoer van ruwe diamant via de Unie naar andere deelnemers dan de Unie, de deelname van de Unie, met inbegrip van Groenland, aan de Kimberleyprocescertificering en de verplichtingen inzake zorgvuldigheid, ontduiking en informatie-uitwisseling om te zetten en uit te voeren in de wetgeving die van toepassing is op Groenland, en deze bepalingen te doen naleven.

1.

Juridische elementen van het voorstelDe wettelijke grondslag van het Besluit van de Raad is artikel 203 VWEU. Het voorstel voor een besluit van de Raad hangt nauw samen met een wijziging van Verordening (EG) nr. 2368/2002 waarmee het grondgebied van de Unie voor de toepassing van de Kimberleyprocescertificering wordt uitgebreid met het grondgebied van Groenland. Zo zal Groenland geen in- of uitvoer van ruwe diamant mogen aanvaarden zonder geldig Kimberleyprocescertificaat. De export van ruwe diamant uit Groenland naar derde landen blijft dus wel mogelijk als de diamant een Kimberleyprocescertificaat van de Europese Unie heeft. Voor invoer naar Groenland uit derde landen moeten de ruwe diamant en het bijhorende certificaat eerst ter controle worden voorgelegd aan een van de zes autoriteiten van de Unie die bevoegd zijn voor de uitreiking van Kimberleyprocescertificaten van de Europese Unie.

Het voorstel voor een Besluit van de Raad bevat specifieke regels voor het vervoer van ruwe diamant van de Unie naar Groenland en omgekeerd of voor de uitvoer van ruwe diamant vanuit de Unie naar een derde land. In ieder geval zijn de belangrijkste vereisten om ruwe diamant van of naar het grondgebied van Groenland of de Unie te brengen dat 1) de diamant vergezeld gaat van a) een document (of een door een autoriteit van de Unie gevalideerde kopie daarvan) waarin wordt verklaard dat de diamant is gewonnen in Groenland of b) een kopie van een Kimberleyprocescertificaat gevalideerd door een autoriteit van de Unie en 2) de diamant wordt vervoerd in verzegelde en fraudebestendige houders.

Ruwe diamant die is gewonnen in Groenland mag, op voorwaarde dat hij nog niet eerder naar een derde land is uitgevoerd, het douanegebied van de Unie binnenkomen met een verklaring die is afgegeven door de Groenlandse overheid. Als deze zendingen het douanegebied van de Unie binnenkomen, moeten zij door een autoriteit van de Unie worden gecontroleerd en moeten deze zendingen tussen het douanegebied van de Unie en Groenland voor alle verder vervoer vergezeld gaan van de kopie die deze autoriteit afgeeft.

Groenland kan alleen ruwe diamant invoeren uit of uitvoeren naar derde landen als de diamant eerst wordt verzonden naar een autoriteit van de Unie om een Kimberleyprocescertificaat van de EU te verkrijgen of om een Kimberleyprocescertificaat van een andere deelnemer aan het Kimberleyproces te controleren.

Als in Groenland gewonnen ruwe diamant is uitgevoerd naar een derde land, kan die diamant bij zijn terugkeer worden vervoerd tussen de Unie en Groenland volgens de regels die van toepassing zijn op alle andere ruwe diamant die in de Unie wordt ingevoerd.