Toelichting bij COM(2015)11 - Ontwerp-gewijzigde begroting nr. 1 bij de algemene begroting 2015 in verband met het voorstel voor een Europees fonds voor strategische investeringen

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

52015DC0011

ONTWERP VAN GEWIJZIGDE BEGROTING NR. 1 BIJ DE ALGEMENE BEGROTING 2015 IN VERBAND MET HET VOORSTEL VOOR EEN VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD BETREFFENDE HET EUROPEES FONDS VOOR STRATEGISCHE INVESTERINGEN EN TOT WIJZIGING VAN DE VERORDENINGEN (EU) NR. 1291/2013 EN (EU) NR. 1316/2013 /* COM/2015/011 final */


3.

ONTWERP VAN GEWIJZIGDE BEGROTING NR. 1 BIJ DE ALGEMENE BEGROTING 2015


IN VERBAND MET HET VOORSTEL VOOR EEN VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD BETREFFENDE HET EUROPEES FONDS VOOR STRATEGISCHE INVESTERINGEN EN TOT WIJZIGING VAN DE VERORDENINGEN (EU) NR. 1291/2013 EN (EU) NR. 1316/2013

Gezien:

– het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 314, in samenhang met het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, en met name artikel 106bis,

– Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie[1], en met name artikel 41,

– de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2015, die op 17 december 2014 is goedgekeurd[2],

dient de Europese Commissie bij de begrotingsautoriteit het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 1 bij de begroting 2015 in.

4.

WIJZIGINGEN IN DE STAAT VAN ONTVANGSTEN EN UITGAVEN PER AFDELING


De wijzigingen in de staat van ontvangsten en uitgaven per afdeling zijn beschikbaar via EUR-Lex: (eur-lex.europa.eu/budget/www/index-en). Ter informatie is een Engelse versie van de wijzigingen in de staat van ontvangsten als budgettaire bijlage bijgevoegd.

5.

INHOUDSOPGAVE


6.

1. Inleiding.. 5


7.

2. Het Europees Fonds voor strategische investeringen (EFSI) 5


8.

2.1. Voorgestelde veranderingen in de begrotingsnomenclatuur.. 5


2.2. Voorziening van het garantiefonds met middelen – vastleggingen 2015-2018 en betalingen 2016-2020. 6

9.

2.3. Financieringsbronnen voor de voorziening van het garantiefonds met vastleggingskredieten 2015-2018. 6


10.

2.4. Herschikking van vastleggingskredieten om het garantiefonds in 2015 van middelen te voorzien.. 7


11.

3. Samenvatting per MFK-rubriek.. 10


InleidingOp 26 november 2014 stelde de Commissie het 'Investeringsplan voor Europa'[3] voor om de komende drie jaar minstens 315 miljard EUR aan extra investeringen te mobiliseren. Daartoe zal middels een partnerschap van de Commissie met de Europese Investeringsbank (EIB) een nieuw Europees Fonds voor strategische investeringen (EFSI) worden opgericht. Het EFSI zal een garantie van 16 miljard EUR uit de EU-begroting genieten, gedekt door een garantiefonds dat 50% van de uitstaande verplichtingen van het EFSI bedraagt.

Het wetgevingsvoorstel tot oprichting van het EFSI is door de Commissie aangenomen op 13 januari 2015[4]. Overeenkomstig de conclusies van de Europese Raad van 18 december 2014[5] wordt de Uniewetgevers gevraagd vóór eind juni overeenstemming te bereiken zodat de nieuwe investeringen reeds medio 2015 geactiveerd kunnen worden.

In samenhang met het wetgevingsvoorstel creëert het ontwerp van gewijzigde begroting (OGB) nr. 1 voor 2015 de budgettaire structuur die nodig is om het garantiefonds van middelen te voorzien en om eventuele aanspraken op de garantie van de EU op te vangen, en voert het de nodige kredieten op om ondersteunend advies voor de identificatie, voorbereiding en ontwikkeling van investeringsprojecten te kunnen verstrekken.

OGB nr. 1 strekt ertoe de vereiste aanpassingen in de begrotingsnomenclatuur voor te stellen en de daarmee samenhangende herschikking van 1 360 miljoen EUR aan vastleggingskredieten en 10 miljoen EUR aan betalingskredieten uit te voeren. De operatie is per saldo uitgaven- en ontvangstenneutraal.

12.

2. Het Europees Fonds voor strategische investeringen (EFSI)


De bovenbedoelde ontwerpverordening betreffende het EFSI voorziet in het opzetten van een EU-garantiefonds waaruit de EIB kan worden vergoed wanneer de garantie van de EU wordt aangesproken. Tevens voorziet artikel 2, lid 2, van de ontwerpverordening in een bijdrage van de Unie in de financiering van het Europees investeringsadviescentrum (EIAC), dat de ondersteuning voor projectontwikkeling en -voorbereiding overal in de EU moet versterken door middel van één enkel contactpunt voor alle vragen in verband met technische bijstand voor investeringen in de Unie.

13.

2.1. Voorgestelde veranderingen in de begrotingsnomenclatuur


Er dienen drie nieuwe begrotingsartikelen te worden gecreëerd om de budgettaire gevolgen van de oprichting van het EFSI op te vangen: twee artikelen naar het model van de bestaande structuur van het garantiefonds voor externe maatregelen en een derde voor de bijdrage van de Unie in de financiering van het EIAC. Bijgevolg wordt bij dit OGB voorgesteld de volgende nieuwe onderdelen in de begrotingsnomenclatuur op te nemen:

· 01 04 04: Garantie voor het Europees Fonds voor strategische investeringen (EFSI)

· 01 04 05: Voorziening van het EFSI-garantiefonds met middelen

· 01 04 06: Europees investeringsadviescentrum (EIAC)

Artikel 01 04 04 krijgt enkel een 'p.m.'-vermelding omdat er alleen kredieten nodig zullen zijn wanneer de EU-garantie wordt aangesproken voor een groter bedrag dan er middelen in het garantiefonds aanwezig zijn.

2.2. Voorziening van het garantiefonds met middelen – vastleggingen 2015-2018 en betalingen 2016-2020

De voor de voorziening van het garantiefonds vereiste vastleggingskredieten stemmen overeen met het jaarlijks bedrag van de respectieve financieringsbronnen vermeld in het financieel memorandum bij de ontwerpverordening (zie tabel hierna):

|| Totaal

Voorziening van het garantiefonds met vastleggingskredieten (in miljoen EUR)| 1 2 2 1 8 000

Overeenkomstig artikel 6 van de EFSI-ontwerpverordening zal het garantiefondsbedrag geleidelijk worden verhoogd tot het streefbedrag van 8 miljard EUR is bereikt, zijnde 50% van de totale EU-garantie van 16 miljard EUR. De betalingskredieten uit de algemene begroting van de Unie zullen worden ingefaseerd tegen 2020 volgens het indicatieve schema in bijlage I van de ontwerpverordening:

|| Total

Middelen van het garantiefonds (cumulatief % van de totale EU-garantie)| 3 %| 8 %| 22 %| 36 %| 50 %| 50 %

Jaarlijkse voorziening van het garantiefonds met betalingskredieten (in miljoen EUR)| 1 2 2 2 8 000

Voor het begrotingsjaar 2015 zijn geen betalingskredieten vereist.

14.

2.3. Financieringsbronnen voor de voorziening van het garantiefonds met vastleggingskredieten 2015-2018


De 8 miljard EUR aan vastleggingskredieten die nodig zijn ter voorziening van het garantiefonds zullen als volgt worden gefinancierd:

· 3,3 miljard EUR van de Connecting Europe Facility (CEF),

· 2,7 miljard EUR van Horizon 2020 (H2020)[6],

· 2,0 miljard EUR van niet toegewezen marges onder de uitgavenmaxima van het meerjarig financieel kader (MFK), en eventueel van de overkoepelende marge voor vastleggingen.

15.

2.4. Herschikking van vastleggingskredieten om het garantiefonds in 2015 van middelen te voorzien


Er wordt voorgesteld een bedrag van 1 350 miljoen EUR aan vastleggingskredieten te herschikken naar het nieuwe begrotingsartikel (01 04 05) om het EFSI-garantiefonds in 2015 van middelen te voorzien.

De Commissie stelt voor 790 miljoen EUR af te nemen van de vastleggingskredieten voor de CEF, zoals gepreciseerd in de tabel hierna. De voorgestelde afnamen zouden geschieden met inachtneming van de beoogde programmaresultaten en van de respectieve sectorspecifieke meerjarige werkprogramma's zodat de reeds geplande activiteiten voor 2015 niet in het gedrang komen.

Begrotingsonderdeel| Omschrijving| x miljoen EUR

06 02 01 het wegwerken van knelpunten, de interoperabiliteit van de spoorwegen bevorderen, het opheffen van missing links en het verbeteren van grensoverschrijdende tracés.| 560,3

06 02 01 Zorgen voor duurzame en efficiënte vervoersystemen op lange termijn| 34,9

06 02 01 De integratie en interconnectie van vervoerwijzen optimaliseren en de interoperabiliteit verbeteren| 104,8

32 02 01 Verdere integratie van de interne energiemarkt en de interoperabiliteit van de elektriciteits- en gasnetwerken over de grenzen heen| 30,0

32 02 01 Verbetering van de voorzieningszekerheid van de Unie| 30,0

32 02 01 Bijdragen tot duurzame ontwikkeling en milieubescherming| 30,0

Totaal CONNECTING EUROPE FACILITY| 790,0

Wat de bijdrage van H2020 betreft, wordt de afname van vastleggingskredieten beperkt tot 70 miljoen EUR (zie tabel hierna), rekening houdende met de plannen van de consortia en voorstellen die door de Europese onderzoeksgemeenschap reeds zijn voorbereid voor 2015.

Begrotingsonderdeel| Omschrijving| x miljoen EUR

02 04 02 Leiderschap in de ruimte| 11,0

02 04 02 stimuleren van innovatie in het midden- en kleinbedrijf (mkb/kmo);| 1.8

02 04 03 Verwezenlijken van een economie die efficiënt gebruikmaakt van hulpbronnen en veerkrachtig is in het licht van de klimaatverandering, en van een duurzame toevoer van grondstoffen| 3.7

02 04 03 Veilige Europese samenlevingen bevorderen| 7.5

10 02 Horizon 2020 — Klantgestuurde wetenschappelijke en technische ondersteuning van EU-beleid| 11.0

15 03 Europees Instituut voor innovatie en technologie — De kennisdriehoek van hoger onderwijs, onderzoek en innovatie integreren| 25.0

32 04 03 De overgang naar een betrouwbaar, duurzaam en concurrerend energiestelsel| 10.0

Totaal HORIZON 70,0

De resterende 490 miljoen EUR tot slot, zal in 2015 worden gehaald via herschikking van middelen voor ITER (begrotingspost 08 04 01 02). Op 17 december 2014 heeft de raad van bestuur van de gemeenschappelijke onderneming Fusie voor energie (F4E) – de Europese gemeenschappelijke onderneming voor ITER en de ontwikkeling van fusie-energie – de Commissie officieel meegedeeld dat een groot deel van de vastleggingskredieten voor 2014 daadwerkelijk zal worden gebruikt ter dekking van de behoeften voor 2015. Tezamen met het uitstellen van de ondertekening van contracten met een hoge waarde tot eind 2015, maakt dit het mogelijk een groot deel van de op de begroting 2015 voor ITER goedgekeurde vastleggingskredieten te herschikken om het EFSI-garantiefonds van middelen te voorzien. De Commissie is voornemens de ITER-afname in 2015 te compenseren door een gelijkwaardige verhoging van de financiële programmering in de jaren 2018-2020, zoals in het financieel memorandum bij de ontwerpverordening wordt vermeld.

De verlaging van de vastleggingskredieten van CEF (met 790 miljoen EUR), H2020 (met 70 miljoen EUR) en ITER (met 490 miljoen EUR) komt alles bijeen overeen met het bedrag aan vastleggingen (1 350 miljoen EUR) dat wordt voorgesteld voor het nieuwe artikel om het EFSI-garantiefonds (01 04 05) van middelen te voorzien.

Daarnaast stelt de Commissie voor om voor 2015 10 miljoen EUR aan vastleggings- en betalingskredieten op het nieuwe begrotingsartikel 01 04 06 in te schrijven als bijdrage uit de algemene begroting van de Unie aan de financiering van het Europees investeringsadviescentrum (EIAC). De Europese Investeringsbank en de Commissie ramen de vereiste jaarlijkse bijdrage van de Unie aan het EIAC op 20 miljoen euro. Gelet op de beoogde datum voor de goedkeuring van de EFSI-verordening – juni 2015 – stelt de Commissie voor om voor 2015 10 miljoen EUR in de begroting op te nemen. De Commissie stelt voor deze bedragen te compenseren door een overeenkomstige verlaging van begrotingspost 08 04 01 02 voor vastleggingen en betalingen van ITER.

De onderstaande tabel geeft een overzicht van de bronnen van herschikking van vastleggings- en betalingskredieten waarom in het ontwerp van gewijzigde begroting wordt verzocht.

Begrotingsonderdeel| Omschrijving| x miljoen EUR

||

1.

Herschikking


16.

VAN VASTLEGGINGSKREDIETEN


06 02 01 het wegwerken van knelpunten, de interoperabiliteit van de spoorwegen bevorderen, het opheffen van missing links en het verbeteren van grensoverschrijdende tracés.| 560,3

06 02 01 Zorgen voor duurzame en efficiënte vervoersystemen op lange termijn| 34,9

06 02 01 De integratie en interconnectie van vervoerwijzen optimaliseren en de interoperabiliteit verbeteren| 104,8

32 02 01 Verdere integratie van de interne energiemarkt en de interoperabiliteit van de elektriciteits- en gasnetwerken over de grenzen heen| 30,0

32 02 01 Verbetering van de voorzieningszekerheid van de Unie| 30,0

32 02 01 Bijdragen tot duurzame ontwikkeling en milieubescherming| 30,0

Subtotaal CONNECTING EUROPE FACILITY| 790,0

02 04 02 Leiderschap in de ruimte| 11,0

02 04 02 stimuleren van innovatie in het midden- en kleinbedrijf (mkb/kmo);| 1,8

02 04 03 Verwezenlijken van een economie die efficiënt gebruikmaakt van hulpbronnen en veerkrachtig is in het licht van de klimaatverandering, en van een duurzame toevoer van grondstoffen| 3,7

02 04 03 Veilige Europese samenlevingen bevorderen| 7,5

10 02 Horizon 2020 — Klantgestuurde wetenschappelijke en technische ondersteuning van EU-beleid| 11,0

15 03 Europees Instituut voor innovatie en technologie — De kennisdriehoek van hoger onderwijs, onderzoek en innovatie integreren| 25,0

32 04 03 De overgang naar een betrouwbaar, duurzaam en concurrerend energiestelsel| 10,0

Subtotaal HORIZON 70,0

08 04 01 Bouw, inbedrijfstelling en exploitatie van de ITER-faciliteiten — Europese gemeenschappelijke onderneming voor ITER — Fusion for energy (F4E)| 500,0

TOTAAL herschikking van vastleggingskredieten| 1 360,0

2.

Herschikking


17.

VAN BETALINGSKREDIETEN


08 04 01 Bouw, inbedrijfstelling en exploitatie van de ITER-faciliteiten — Europese gemeenschappelijke onderneming voor ITER — Fusion for energy (F4E)| 10,0

TOTAAL herschikking van betalingskredieten| 10,0

18.

3. Samenvatting per MFK-rubriek


Omschrijving| Begroting Ontwerp van gewijzigde begroting 1/| Begroting 2015

|| (incl. OGB 1/201)5

VK| BK| VK| BK| VK| BK

1.| Slimme en inclusieve groei| 66 781 974 66 922 960 | | 66 781 974 66 922 960 910

waarvan in het kader van het Flexibiliteitsinstrument| 83 285||| 83 285

Plafond| 66 813 000||| 66 813 000

Marge| 114 311||| 114 311

1a| Concurrentievermogen voor groei en banen| 17 551 688 15 798 230|| 17 551 688 15 798 230 895

Plafond| 17 666 000||| 17 666 000

Marge| 114 311||| 114 311

1b| Economische, sociale en territoriale samenhang| 49 230 285 51 124 730|| 49 230 285 51 124 730 015

waarvan in het kader van het Flexibiliteitsinstrument| 83 285||| 83 285

Plafond| 49 147 000||| 49 147 000

Marge| |||| |

2.| Duurzame groei: natuurlijke hulpbronnen| 58 808 572 55 998 594|| 58 808 572 55 998 594 806

Plafond| 59 599 000||| 59 599 000

Marge| 790 427||| 790 427

waarvan: Europees Landbouwgarantiefonds (ELGF) - marktgerelateerde uitgaven en rechtstreekse betalingen| 43 455 780 43 447 624|| 43 455 780 43 447 624 585

Submaximum| 44 313 000||| 44 313 000

Netto-overdracht tussen ELGF en ELFPO| 123 215||| 123 215

Marge| 734 004||| 734 004

3.| Veiligheid en burgerschap| 2 146 731 1 859 513|| 2 146 731 1 859 513 793

Plafond| 2 246 000||| 2 246 000

Marge| 99 268||| 99 268

4.| Europa als wereldspeler| 8 408 418 7 422 489|| 8 408 418 7 422 489 906

Plafond| 8 749 000||| 8 749 000

Marge| 340 581||| 340 581

5.| Administratie| 8 660 469 8 658 756|| 8 660 469 8 658 756 180

Plafond| 9 076 000||| 9 076 000

Marge| 415 530||| 415 530

waarvan: Administratieve uitgaven van de instellingen| 6 941 188 6 939 475|| 6 941 188 6 939 475 780

Submaximum| 7 351 000||| 7 351 000

Marge| 409 811||| 409 811

6.| Compensaties| | ||| |

Plafond| |||||

Marge| |||| |

Totaal| 144 806 166 140 862 315|| 144 806 166 140 862 315 595

waarvan in het kader van het Flexibiliteitsinstrument| 83 285 11 315|| 83 285 11 315 595

Plafond| 146 483 000 141 901 000|| 146 483 000 141 901 000 000

Marge| 1 760 119 1 050 000|| 1 760 119 1 050 000 000

|| Andere speciale instrumenten| 515 365 351 724|| 515 365 351 724 968

Totaal-generaal| 145 321 531 141 214 040|| 145 321 531 141 214 040 563

[1] PB L 298 van 26.10.2012, blz. 1.

[2] PB L XX van XX.XX.2015, blz. XX.

[3] COM(2014) 903 van 26.11.2014.

[4] COM(2015) 10 van 13.01.2015.

[5] EUCO 237/14 van 18 december 2014, blz.1.

[6] Zoals toegelicht in punt 2.4, zal ITER in 2015 490 miljoen EUR bijdragen aan de voorziening van het garantiefonds. Dit bedrag zal aan ITER worden teruggegeven via een gelijkwaardige afname van de vastleggingskredieten voor H2020 voor 2018-2020.