Toelichting bij COM(2015)351 - Ontwerp gewijzigde begroting nr. 6 - trustfondsen van de unie voor externe acties bureau van het orgaan van Europese regelgevende instanties voor elektronische communicatie

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

EUROPESE COMMISSIE

Inhoudsopgave

1.

Brussel, 15.7.2015


COM(2015) 351 final

ONTWERP VAN GEWIJZIGDE BEGROTING NR. 6
BIJ DE ALGEMENE BEGROTING 2015

EIGEN MIDDELEN
TRUSTFONDSEN VAN DE UNIE VOOR EXTERNE ACTIES
BUREAU VAN HET ORGAAN VAN EUROPESE REGELGEVENDE INSTANTIES
VOOR ELEKTRONISCHE COMMUNICATIE


Gezien:

– het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 314, in samenhang met het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, en met name artikel 106 bis,

– Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie 1 , en met name artikel 41,

– de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2015, die op 17 december 2014 is goedgekeurd 2 ,

– de gewijzigde begroting nr. 1/2015 3 , die op 28 april 2015 is goedgekeurd,

– het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 1/2015 4 , dat op 13 januari 2015 is goedgekeurd,

– het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 3/2015 5 , dat op 15 april 2015 is goedgekeurd,

– het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 4/2015 6 , dat op 15 april 2015 is goedgekeurd,

– het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 5/2015 7 , dat op 13 mei 2015 is goedgekeurd,

dient de Europese Commissie bij het Europees Parlement en de Raad het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 6 bij de begroting 2015 in.

2.

WIJZIGINGEN IN DE STAAT VAN ONTVANGSTEN EN UITGAVEN PER AFDELING


De wijzigingen in de staat van ontvangsten en uitgaven per afdeling zijn beschikbaar via EUR-Lex: ( eur-lex.europa.eu/budget/www/index-en ). Ter informatie is een Engelse versie van de wijzigingen in de staat van ontvangsten als budgettaire bijlage bijgevoegd.

INHOUDSOPGAVE

3.

1. Inleiding


4.

2. Eigen middelen


5.

2.1 Inleiding


6.

2.2 Herziening van de ramingen van de TEM en de btw- en bni-grondslagen


7.

2.3 Correctie voor het VK 2014, 2013, 2012 en 2011


8.

2.3.1 Inleiding


9.

2.3.2 Berekening van de correcties


2.3.3 Opname in OGB 6/2015 van de eerste update van de Britse correctie voor 2014, de tweede update van de Britse correctie voor 2013, de derde update van de Britse correctie voor 2012 en het definitieve bedrag van de Britse correctie voor 2011

10.

3. Trustfondsen voor externe acties


11.

4. Bureau van het Orgaan van Europese regelgevende instanties voor elektronische communicatie (BEREC)1. Inleiding

Dit ontwerp van gewijzigde begroting (OGB) nr. 6 voor 2015 heeft betrekking op het volgende:

– een herziening van de raming van de traditionele eigen middelen (TEM, d.w.z. douanerechten, landbouwrechten en suikerheffingen), de btw- en de bni-grondslag, de begroting van de relevante Britse correcties en de financiering daarvan, die leiden tot een wijziging van de eigenmiddelenbijdragen van de lidstaten aan de EU-begroting;

– de invoering van twee nieuwe begrotingsposten 21 01 04 08 en 22 01 04 03 — Ondersteunende uitgaven voor trustfondsen die door de Europese Commissie wordt beheerd. Op deze posten zullen de ontvangen vergoedingen worden geboekt voor de kosten in verband met de trustfondsen van de Europese Unie voor externe acties, overeenkomstig artikel 187, lid 7, van het Financieel Reglement;

– een wijziging van de personeelsformatie van het Bureau van BEREC, zonder gevolgen voor de algemene begroting of het totale aantal posten.

OGB 6/2015 heeft per saldo dus geen gevolgen voor de uitgaven in 2015. De gevolgen voor de ontvangsten komen neer op een gewijzigde verdeling van de eigenmiddelenafdrachten tussen de lidstaten.

12.

2. Eigen middelen


13.

2.1 Inleiding


In onderstaande overzichtstabel zijn de totale eigenmiddelenafdrachten weergegeven per lidstaat, zoals opgenomen in:

– de begroting 2015,

– het ontwerp van gewijzigde begroting (OGB) nr. 3/2015,

– het ontwerp van gewijzigde begroting (OGB) nr. 4/2015,

– het ontwerp van gewijzigde begroting (OGB) nr. 6/2015,


14.

Verdeling van de totale eigenmiddelenafdrachten per lidstaat (in miljoen EUR)


Begroting 2015OGB 3/2015OGB 4/2015*OGB 6/2015
(1)(2)(3)(4)
BE5 326,75 285,15 287,05 448,2
BG461,7457,4457,6448,8
CZ1 509,71 495,31 496,01 551,2
DK2 876,02 847,82 849,12 777,7
DE30 243,229 934,729 949,029 544,1
EE214,1212,0212,1209,0
IE1 650,11 634,81 635,51 750,6
EL1 831,71 812,71 813,61 746,0
ES11 148,111 040,011 045,011 111,4
FR22 459,722 233,422 243,921 772,5
HR453,0448,5448,7435,6
IT16 499,416 333,516 341,215 887,2
CY167,8166,2166,3174,6
LV266,1263,4263,5249,1
LT405,5401,7401,9399,8
LU333,8330,4330,5296,9
HU1 022,11 011,91 012,31 062,5
MT80,579,779,887,6
NL7 764,57 698,77 701,87 823,8
AT3 179,33 145,13 146,73 022,6
PL4 294,24 252,24 254,14 162,5
PT1 741,81 724,51 725,31 726,6
RO1 533,81 518,01 518,81 495,2
SI407,2403,5403,7411,1
SK786,2778,4778,8761,8
FI2 068,62 047,72 048,61 972,8
SE4 487,84 441,54 443,64 246,9
UK16 426,116 205,816 216,017 694,4
EU139 638,5138 204,0138 270,5138 270,5

* Bij GB 1, OGB 1 en OGB 5/2015 zijn geen extra betalingskredieten gevraagd; zij zijn daarom niet in deze tabel opgenomen.


15.

2.2 Herziening van de ramingen van de TEM en de btw- en bni-grondslagen


Volgens vaste praktijk stelt de Commissie voor de financiering van de begroting te herzien op grond van recentere economische ramingen, goedgekeurd op een vergadering van het Raadgevend Comité voor de eigen middelen (RCEM).

De herziening heeft betrekking op de ramingen van de traditionele eigen middelen (TEM) die in 2015 moeten worden afgedragen aan de begroting, en op de geraamde btw- en bni-grondslagen voor 2015. De in de begroting 2015 opgenomen raming werd vastgesteld tijdens de 160e vergadering van het RCEM van 19 mei 2014. De herziene raming waarvan dit OGB 6/2015 uitgaat, is goedgekeurd tijdens de 163e vergadering van het RCEM van 19 mei 2015. Het gebruik van bijgewerkte ramingen van de eigen middelen verhoogt de nauwkeurigheid van de ontvangstenprognoses en bijgevolg van de afdrachten die tijdens het begrotingsjaar aan de lidstaten worden gevraagd.

Ten opzichte van de in mei 2014 goedgekeurde raming is de in mei 2015 goedgekeurde raming op de volgende punten herzien 8 :

– de totale nettodouanerechten 2015 (inclusief douanerechten op landbouwproducten) worden nu geraamd op 17 834,7 miljoen EUR (na aftrek van 25% inningskosten), oftewel 6,79 % meer dan de in OGB 5/2015 geraamde 16 701,2 miljoen EUR. Deze stijging is hoofdzakelijk het gevolg van een hogere voorspelde groei van de import van buiten de EU; tevens is rekening gehouden met de daadwerkelijke resultaten aan het begin van het jaar. Bij de ramingen per lidstaat is gebruikgemaakt van de voorspelde groeipercentages van de invoer uit derde landen die op 5 mei 2015 in de voorjaarsprognoses 2015 werden bekendgemaakt;

– de totale niet-afgetopte btw-grondslag voor de EU in 2015 wordt thans geraamd op 6 030 898,4 miljoen EUR, oftewel 1,26 % minder is dan de in mei 2014 geraamde 6 108 108,9 miljoen EUR. De totale afgetopte btw-grondslag 9 voor de EU in 2015 wordt thans geraamd op 6 007 784,6 miljoen EUR, oftewel 1,32 % minder dan de in mei 2014 geraamde 6 088 159,8 miljoen EUR.

– de totale bni-grondslag voor de EU in 2015 wordt geraamd op 14 034 093,9 miljoen EUR, oftewel iets meer dan de in mei 2014 geraamde 13 975 326,6 miljoen EUR.

Voor de omrekening van de in nationale valuta luidende btw- en bni-grondslagen naar euro (voor de negen lidstaten die geen lid zijn van de eurozone) is de wisselkoers van 31 december 2014 gebruikt. Distorsies worden voorkomen doordat dezelfde koers wordt gebruikt wanneer de in de begroting opgenomen eigen middelen van euro worden omgerekend naar nationale valuta bij de afroeping van de bedragen (overeenkomstig artikel 10, lid 3, van Verordening (EG, Euratom) nr. 1150/2000 van de Raad).

De herziene ramingen van TEM, niet-afgetopte btw-grondslagen en bni-grondslagen voor 2015, zoals vastgesteld tijdens de 163e vergadering van het RCEM van 19 mei 2015, zijn in onderstaande tabel opgenomen:

16.

Herziene ramingen van TEM, btw- en bni-grondslagen voor 2015 (in miljoen EUR)


Suiker

heffingen

(75%) – aangepast
Douanerechten

(75 %)
Niet-afgetopte btw-grondslagenBni-grondslagenAfgetopte

btw-grondslagen 10
BE6,61 700,82170 614,2404 490,8170 614,2
BG0,458,1619 887,741 238,819 887,7
CZ3,4209,5964 741,2142 995,164 741,2
DK3,4328,80100 975,8269 155,2100 975,8
DE26,33 515,701 258 997,22 999 842,71 258 997,2
EE0,023,579 499,319 594,29 499,3
IE0,0245,7271 653,4160 548,471 653,4
EL1,4128,6872 121,4175 875,772 121,4
ES4,71 213,49442 647,01 072 359,1442 647,0
FR30,91 540,43964 187,72 169 773,5964 187,7
HR1,743,3425 455,741 470,220 735,1
IT4,71 550,83567 863,11 578 217,8567 863,1
CY0,018,3210 419,816 204,88 102,4
LV0,027,188 946,824 593,88 946,8
LT0,865,7814 176,336 375,714 176,3
LU0,015,0329 131,730 276,815 138,4
HU2,1110,4642 445,7102 879,542 445,7
MT0,011,435 765,67 947,43 973,7
NL7,22 130,91265 609,3658 901,0265 609,3
AT3,2199,81149 913,4320 170,1149 913,4
PL12,8461,59167 326,8399 727,5167 326,8
PT0,1123,9478 552,7170 889,178 552,7
RO0,9117,1554 564,4151 750,754 564,4
SI0,062,5918 636,336 691,618 345,8
SK1,395,6326 006,873 727,726 006,8
FI0,7111,4991 338,0199 222,191 338,0
SE2,6497,21187 187,4430 172,8187 187,4
UK9,53 227,041 112 233,92 299 002,41 112 233,9
EU124,717 834,76 030 898,414 034 093,96 007 784,7

17.

2.3 Correctie voor het VK 2014, 2013, 2012 en 2011


18.

2.3.1 Inleiding


De correctie voor begrotingsonevenwichtigheden ten behoeve van het Verenigd Koninkrijk (de 'Britse correctie') die in dit OGB moet worden opgenomen, heeft betrekking op vier jaren: 2011, 2012, 2013 en 2014.

Op de Britse correcties voor 2011, 2012, 2013 en 2014 zijn de bepalingen van Besluit 2007/436/EG, Euratom van de Raad betreffende het stelsel van eigen middelen van de Europese Gemeenschappen 11 en het bijbehorende werkdocument, de Berekeningsmethode 2007 12 , van toepassing. Overeenkomstig de bepalingen van dit besluit worden de netto 'buitengewone voordelen', of 'meevallers' als gevolg van de verhoging van het percentage dat de lidstaten sinds 2001 als inningskosten mogen inhouden, geneutraliseerd bij de berekening van de Britse correctie en worden de toegewezen uitgaven verminderd met:

– de pretoetredingsuitgaven (PTU) betaald uit kredieten voor betalingen van het begrotingsjaar vóór dat van de uitbreiding. De correctie voor PTU is niet meer van toepassing vanaf de korting 2013, voor het eerst in de begroting opgenomen in 2014;

– de totale toegewezen uitgaven in de lidstaten die na 30 april 2004 tot de Europese Unie zijn toegetreden, behalve de rechtstreekse landbouwbetalingen en marktgerelateerde uitgaven, alsmede het gedeelte van de uitgaven voor plattelandsontwikkeling dat afkomstig is uit het EOGFL, afdeling Garantie.

Bovendien wordt het respectieve aandeel van Oostenrijk, Duitsland, Nederland en Zweden in de financiering van de Britse correctie beperkt tot een vierde van wat normaal hun aandeel zou zijn. De verlaging wordt gefinancierd door de overige lidstaten, met uitzondering van het Verenigd Koninkrijk.

Het verschil tussen het definitieve bedrag van de Britse correctie voor 2011 en het bedrag dat eerder in de begroting werd opgenomen (derde update in GB 3/2014) wordt in hoofdstuk 35 van OGB 6/2015 opgevoerd. Het verschil tussen het derde update van de Britse correctie voor 2012 en het bedrag dat eerder in de begroting werd opgenomen (eerste update in GB 6/2013) wordt in hoofdstuk 36 van OGB 6/2015 opgevoerd. Het verschil tussen het tweede update van de Britse correctie voor 2013 en het bedrag dat eerder in de begroting werd opgenomen (eerste update in GB 3/2014) wordt in hoofdstuk 36 van OGB 6/2015 opgevoerd.

Het bedrag van de eerste update van de Britse correctie voor 2014 is in hoofdstuk 15 van het OGB 6/2015 opgenomen, in de plaats van het in hoofdstuk 15 van de begroting 2015 opgenomen voorlopige bedrag van de Britse correctie voor 2014.

19.

2.3.2 Berekening van de correcties


In dit OGB worden de berekening en de financiering van de eerste update van de Britse correctie voor 2014, de tweede update van de correctie voor 2013, de derde update van de correctie voor 2012 alsmede het definitieve bedrag van de correctie voor 2011 opgenomen.

De actualisering van de correcties voor 2011, 2012 en 2013 is hoofdzakelijk toe te schrijven aan de bijwerking van de btw- en bni-grondslagen zoals meegedeeld door de lidstaten in het najaar van 2014 (btw/bni-saldi). De toename van de Britse bni-afdrachten voor de jaren 2011-2013 wordt ten dele gecompenseerd via de kortingen die het Verenigd Koninkrijk krijgt.

De volgende tabel geeft een overzicht van de updates van de correcties voor 2011-2014 die in dit ontwerp van gewijzigde begroting zijn opgenomen.
20.

2.3.2.1 Britse correctie 2014


In de onderstaande tabel worden de verschillen samengevat tussen het in de begroting 2015 opgenomen voorlopige bedrag van de Britse correctie voor 2014 en de in OGB 6/2015 op te nemen eerste update van de correctie voor 2014.

Britse correctie 2014Britse correctie 2014

VOORLOPIG

Begroting 2015
Britse correctie 2014

1e UPDATE

OGB 6/2015
Verschil
(1)Aandeel van het VK in niet-afgetopte btw-grondslag16,2167 %17,7333 %+1,5167 %
(2)Aandeel van het Verenigd Koninkrijk in de voor de uitbreiding gecorrigeerde totale toegerekende uitgaven5,9238 %7,3956 %+1,4719 %
(3)= (1) + (2)
10,2929 %10,3377 %+0,0448 %
(4)Totale toegerekende uitgaven126 118 882 798128 742 225 549+ 2 623 342 751
(5)Uitbreidingsuitgaven
= (5a) + (5b)
29 283 982 12233 471 514 270+ 4 187 532 148
(5a)Pretoetredingsuitgaven000
(5b)Uitgaven in verband met artikel 4, lid 1, onder g)29 283 982 12233 471 514 270+ 4 496 305 620
(6)Voor de uitbreiding gecorrigeerde totale toegewezen uitgaven = (4) - (5)96 834 900 67695 270 711 279-1 564 189 397
(7)Oorspronkelijk bedrag van de Britse correctie = (3) x (6) x 0,666 578 286 4016 500 187 311-78 099 090
(8)Voordeel voor het Verenigd Koninkrijk1 119 838 2481 992 582 801+872 744 553
(9)Kernkorting voor het VK = (7) - (8)5 458 448 1534 507 604 510-950 843 643
(10)Meevallers TEM25 084 566-36 554 387-61 638 953
(11)Britse correctie = (9) - (10)5 433 363 5874 544 158 897-889 204 690

21.

De eerste update van de Britse correctie voor 2014 valt 889 miljoen EUR lager uit dan het voorlopige bedrag van de in de begroting 2015 opgenomen Britse correctie voor 2014.


22.

2.3.2.2 Britse correctie 2013


In de onderstaande tabel worden de verschillen samengevat tussen de in GB 3/2014 opgenomen eerste update van de Britse correctie voor 2013 en de in OGB 6/2015 op te nemen tweede update van de Britse correctie voor 2013.

Britse correctie 2013Britse correctie 2013
1e UPDATE
GB 3/2014
Britse correctie 2013
2e UPDATE
OGB 6/2015
Verschil
(1)Aandeel van het VK in niet-afgetopte btw-grondslag15,5861 %16,0378 %+0,4517 %
(2)Aandeel van het Verenigd Koninkrijk in de voor de uitbreiding gecorrigeerde totale toegerekende uitgaven6,1166 %6,0959 %-0,0208 %
(3)= (1) + (2)
9,4694 %9,9418 %+0,4724 %
(4)Totale toegerekende uitgaven134 675 970 767134 745 129 775+69 159 007
(5)Uitbreidingsuitgaven
= (5a) + (5b)
31 337 201 04331 288 595 815-48 605 228
(5a)Pretoetredingsuitgaven000
(5b)Uitgaven in verband met artikel 4, lid 1, onder g)31 337 201 04331 288 595 815-48 605 228
(6)Voor de uitbreiding gecorrigeerde totale toegewezen uitgaven = (4) - (5)103 338 769 725103 456 533 960+117 764 235
(7)Oorspronkelijk bedrag van de Britse correctie = (3) x (6) x 0,666 458 490 7686 788 418 578+329 927 810
(8)Voordeel voor het Verenigd Koninkrijk883 513 735846 456 483-37 057 252
(9)Kernkorting voor het VK = (7) - (8)5 574 977 0325 941 962 095+366 985 063
(10)Meevallers TEM32 794 70218 914 477-13 880 225
(11)Britse correctie = (9) - (10)5 542 182 3315 923 047 619+380 865 288

De tweede update van de Britse correctie voor 2013 valt 381 miljoen euro hoger uit dan de eerste update van de Britse correctie voor 2013 in GB 3/2014 als gevolg van de aanpassingen van de btw- en bni-grondslagen, zoals meegedeeld door de lidstaten in het najaar van 2014 (btw/bni-saldi).

23.

2.3.2.3 Britse correctie 2012


In de onderstaande tabel worden de verschillen samengevat tussen de in GB 6/2013 opgenomen eerste update van de Britse correctie voor 2012 en de in OGB 6/2015 op te nemen derde update van de Britse correctie voor 2012.

Britse correctie 2012Britse correctie 2012
1e UPDATE
GB 6/2013
Britse correctie 2012
3e UPDATE
OGB 6/2015
Verschil
(1)Aandeel van het VK in niet-afgetopte btw-grondslag16,2252 %16,1345 %-0,0907 %
(2)Aandeel van het Verenigd Koninkrijk in de voor de uitbreiding gecorrigeerde totale toegerekende uitgaven7,2419 %7,2358 %-0,0060 %
(3)= (1) + (2)
8,9834 %8,8987 %-0,0847 %
(4)Totale toegerekende uitgaven125 988 772 407126 017 496 941+28 724 533
(5)Uitbreidingsuitgaven
= (5a) + (5b)
30 204 999 08530 151 705 809-53 293 276
(5a)Pretoetredingsuitgaven3 079 384 7703 084 631 771+5 247 001
(5b)Uitgaven in verband met artikel 4, lid 1, onder g)27 125 614 31527 067 074 038-58 540 277
(6)Voor de uitbreiding gecorrigeerde totale toegewezen uitgaven = (4) - (5)95 783 773 32395 865 791 132+82 017 809
(7)Oorspronkelijk bedrag van de Britse correctie = (3) x (6) x 0,665 679 045 8005 630 330 443-48 715 357
(8)Voordeel voor het Verenigd Koninkrijk1 038 296 680474 388 884-563 907 796
(9)Kernkorting voor het VK = (7) - (8)4 640 749 1205 155 941 559+515 192 438
(10)Meevallers TEM9 347 79212 333 175+2 985 383
(11)Britse correctie = (9) - (10)4 631 401 3285 143 608 383+512 207 055

De derde update van de Britse correctie voor 2012 valt 512 miljoen euro hoger uit dan de eerste update van de Britse correctie voor 2012 in GB 6/2013 als gevolg van de aanpassingen van de btw- en bni-grondslagen, zoals meegedeeld door de lidstaten in het najaar van 2014 (btw/bni-saldi).

Voor de Britse correctie 2012 bedraagt het verschil van het oorspronkelijke bedrag van de Britse correctie tussen eigenmiddelenbesluit (EMB) 2000 en EMB 2007 2 561,5 miljoen EUR in prijzen van 2004 en 2 882,3 miljoen EUR in actuele prijzen.

24.

2.3.2.4 Britse correctie 2011


In de tabel hierna worden de verschillen weergegeven tussen de in GB 3/2011 opgenomen derde update van de Britse correctie voor 2014 en het in OGB 6/2011 op te nemen definitieve bedrag van de Britse correctie voor 2015.

Britse correctie 2011Britse correctie 2011
3e UPDATE
GB 3/2014
Britse correctie 2011
DEFINITIEF
OGB 6/2015
Verschil
(1)Aandeel van het VK in niet-afgetopte btw-grondslag14,9811 %14,9523 %-0,0288 %
(2)Aandeel van het Verenigd Koninkrijk in de voor de uitbreiding gecorrigeerde totale toegerekende uitgaven7,3021 %7,3026 %+0,0005 %
(3)= (1) + (2)
7,6790 %7,6497 %-0,0292 %
(4)Totale toegerekende uitgaven116 702 674 481116 702 674 4810
(5)Uitbreidingsuitgaven
= (5a) + (5b)
26 831 341 73326 837 206 246+5 864 513
(5a)Pretoetredingsuitgaven3 040 714 6103 046 579 123+5 864 513
(5b)Uitgaven in verband met artikel 4, lid 1, onder g)23 790 627 12323 790 627 1230
(6)Voor de uitbreiding gecorrigeerde totale toegewezen uitgaven = (4) - (5)89 871 332 74989 865 468 236-5 864 513
(7)Oorspronkelijk bedrag van de Britse correctie = (3) x (6) x 0,664 554 788 1194 537 145 502-17 642 617
(8)Voordeel voor het Verenigd Koninkrijk358 708 861142 138 675-216 570 187
(9)Kernkorting voor het VK = (7) - (8)4 196 079 2574 395 006 827+198 927 570
(10)Meevallers TEM7 667 5088 632 837+956 329
(11)Britse correctie = (9) - (10)4 188 411 7494 386 373 990+197 962 241

Het definitieve bedrag van de Britse correctie voor 2011 valt 198 miljoen euro hoger uit dan de derde update van de Britse correctie voor 2011 in GB 3/2014 als gevolg van de aanpassingen van de btw- en bni-grondslagen, zoals meegedeeld door de lidstaten in het najaar van 2014 (btw/bni-saldi).

Voor de Britse correctie 2011 bedraagt het verschil van het oorspronkelijke bedrag van de Britse correctie tussen eigenmiddelenbesluit (EMB) 2000 en EMB 2007 2 137,0 miljoen EUR in prijzen van 2004 en 2 347,8 miljoen EUR in actuele prijzen.

25.

2.3.2.5 Maximum van 10,5 miljard EUR


Overeenkomstig artikel 4, lid 2, van Besluit 2007/436, mag de aanvullende bijdrage van het Verenigd Koninkrijk als gevolg van de in lid 1, onder g), van het EMB 2007 bedoelde vermindering van de toegewezen uitgaven in de periode 2013-2007 in totaal niet meer bedragen dan 10,5 miljard EUR in prijzen van 2004. Het gecumuleerde effect van de correcties voor 2007-2012 bedraagt 8 220,3 miljoen EUR in prijzen van 2004 en 9 009,5 miljoen EUR in actuele prijzen.

Correcties voor het Verenigd Koninkrijk 2007-2012

Verschil van het oorspronkelijke bedrag t.o.v. de grenswaarde van 10,5 miljard EUR

(EMB 2007 t.o.v. EMB 2000), in EUR
Verschil in lopende prijzenVerschil in constante prijzen van 2004
(A)Britse correctie 200700
(B)Britse correctie 2008-301 679 647-280 649 108
(C)Britse correctie 2009-1 349 749 997-1 276 489 414
(D)Britse correctie 2010-2 127 945 515-1 964 546 518
(E)Britse correctie 2011-2 347 786 720-2 137 047 656
(F)Britse correctie 2012-2 882 312 294-2 561 528 172
(G)Totaal verschil = (A) + (B) + (C) + (D) + (E) + (F)-9 009 474 174-8 220 260 868


2.3.3 Opname in OGB 6/2015 van de eerste update van de Britse correctie voor 2014, de tweede update van de Britse correctie voor 2013, de derde update van de Britse correctie voor 2012 en het definitieve bedrag van de Britse correctie voor 2011

26.

2.3.3.1 Britse correctie voor 2014 (hoofdstuk 15)


Het bedrag van de Britse correctie dat in hoofdstuk 15 van dit OGB 6/2015 moet worden opgenomen, is het bedrag van de eerste update van de Britse correctie voor 2014 (d.w.z. 4 544 158 897 EUR in plaats van het in de begroting 2015 opgenomen bedrag van 5 433 363 587 EUR).

Voor de financiering van dit bedrag moet worden uitgegaan van de bij dit OGB 6/2015 herziene bni-grondslagen voor 2015. In de onderstaande tabel is weergegeven hoe dit bedrag in hoofdstuk 15 wordt opgenomen:

Britse correctie 2014 – hoofdstuk 15
BE227 330 088LU17 016 030
BG23 176 845HU57 819 847
CZ80 365 439MT4 466 547
DK151 269 379NL63 786 269
DE290 405 953AT30 994 726
EE11 012 215PL224 653 059
IE90 230 685PT96 042 290
EL98 844 865RO85 286 224
ES602 682 406SI20 621 247
FR1 219 446 279SK41 436 080
HR23 306 875FI111 965 875
IT886 982 795SE41 643 760
CY9 107 348UK-4 544 158 897
LV13 822 068
LT20 443 703Totaal0

27.

2.3.3.2 Britse correctie voor 2011 (hoofdstuk 35)


Het bedrag van de Britse correctie dat in hoofdstuk 35 van dit OGB 6/2015 moet worden opgenomen, is het verschil tussen het definitieve bedrag van de Britse correctie voor 2011 (d.w.z. 4 386 373 990 EUR) en de derde update van de Britse correctie voor 2011 (d.w.z. de in GB 4/2014 opgenomen 188 411 749 3 EUR), dat 197 962 241 EUR bedraagt.

Voor de financiering van dit bedrag moet worden uitgegaan van de herziene bni-grondslagen 2012, zoals bekend eind 2014. In de onderstaande tabel is weergegeven hoe dit bedrag in hoofdstuk 35 wordt opgenomen:

Britse correctie 2011 — hoofdstuk 35
BE11 815 757LU37 104
BG1 392 513HU2 508 198
CZ4 784 685MT344 459
DK3 487 953NL5 167 025
DE10 915 347AT1 172 371
EE364 152PL9 539 521
IE3 453 266PT2 909 281
EL2 741 329RO2 915 322
ES27 503 186SI702 416
FR43 503 201SK1 459 572
IT53 237 596FI4 044 692
CY1 207 563SE1 743 115
LV244 042UK-197 962 241
LT768 575Totaal0


28.

2.3.3.3 Britse correctie voor 2012 (hoofdstuk 36)


Het bedrag van de Britse correctie dat in hoofdstuk 36 van dit OGB 6/2015 moet worden opgenomen, is het verschil tussen de derde update van de Britse correctie voor 2012 (d.w.z. 5 143 608 383 EUR) en de eerste update van de Britse correctie voor 2012 (d.w.z. de in GB 6/2013 opgenomen 4 631 401 328 1 EUR), dat 512 207 055 EUR bedraagt.

Voor de financiering van dit bedrag moet worden uitgegaan van de herziene bni-grondslagen 2013, zoals bekend eind 2014. In de onderstaande tabel is weergegeven hoe dit bedrag in hoofdstuk 36 wordt opgenomen:

Britse correctie 2012 — hoofdstuk 36
BE20 609 337LU-626 437
BG2 761 140HU6 799 870
CZ8 144 978MT800 752
DK15 569 429NL8 934 474
DE35 721 878AT2 296 477
EE1 607 973PL18 950 469
IE13 192 753PT12 984 470
EL10 134 814RO10 427 052
ES61 882 563SI2 497 710
FR134 788 539SK3 685 428
HR1 255 475FI9 962 881
IT119 606 240SE4 499 743
CY1 962 450
LV1 174 712UK-512 207 055
LT2 581 885Totaal0

29.

2.3.3.4 Britse correctie voor 2013 (hoofdstuk 36)


Het bedrag van de Britse correctie dat in hoofdstuk 36 van dit OGB 6/2015 moet worden opgenomen, is het verschil tussen de tweede update van de Britse correctie voor 2013 (d.w.z. 5 923 047 619 EUR) en de eerste update van de Britse correctie voor 2013 (d.w.z. de in GB 3/2014 opgenomen 5 542 182 331 1 EUR), dat 380 865 288 EUR bedraagt.

Voor de financiering van dit bedrag moet worden uitgegaan van de herziene bni-grondslagen 2014, zoals bekend eind 2014. In de onderstaande tabel is weergegeven hoe dit bedrag in hoofdstuk 36 wordt opgenomen:

Britse correctie 2013 — hoofdstuk 36
BE21 086 719LU- 688 281
BG2 638 709HU5 678 759
CZ8 452 106MT754 325
DK10 531 440NL8 532 126
DE23 687 365AT1 859 547
EE1 123 952PL19 604 131
IE12 880 201PT9 472 101
EL5 940 696RO8 755 802
ES57 278 112SI2 200 336
FR96 456 818SK2 943 154
HR1 527 600FI8 548 776
IT65 379 144SE2 286 070
CY1 558 619
LV572 289UK-380 865 288
LT1 804 672Totaal0


30.

2.3.3.5 Impact van de updates van de btw- en bni-grondslagen (saldi 2014) op de correctie ten behoeve van het Verenigd Koninkrijk voor 2011-2013


De totale impact van de updates van de btw- en bni-grondslagen 2011-2013 op de Britse correctie voor 2011-2013 bedraagt 1 091 miljoen EUR, waarvan +198 miljoen EUR voor de correctie 2011, +512 miljoen EUR voor de correctie 2012 en +381 miljoen EUR voor de correctie 2013.

De totale impact van de update van de correcties 2011-2013 op de bijdragen van de lidstaten in de financiering van de Britse correctie wordt in de onderstaande tabel samengevat:

Correcties voor het Verenigd Koninkrijk 2011-2013
BE53 511 813LU- 1 277 614
BG6 792 362HU14 986 827
CZ21 381 769MT1 899 536
DK29 588 822NL22 633 625
DE70 324 590AT5 328 395
EE3 096 077PL48 094 121
IE29 526 220PT25 365 852
EL18 816 839RO22 098 176
ES146 663 861SI5 400 462
FR274 748 558SK8 088 154
HR2 783 075FI22 556 349
IT238 222 980SE8 528 928
CY4 728 632
LV1 991 043UK-1 091 034 584
LT5 155 132Totaal0

31.

3. Trustfondsen voor externe acties


Overeenkomstig artikel 187, lid 7, van het Financieel Reglement mag de Commissie tot maximaal 5 % van de in een trustfonds samengebrachte bedragen inhouden bij wijze van vergoeding voor haar beheerskosten. Deze beheersvergoedingen worden gelijkgesteld met bestemmingsontvangsten.

Om de betrokken sommen te ontvangen, stelt de Commissie de oprichting voor van twee nieuwe begrotingsonderdelen met een vermelding 'pro memorie' (p.m.), nl. 21 01 04 08 en 22 01 04 03 — Ondersteunende uitgaven voor trustfondsen die door de Europese Commissie worden beheerd op de beleidsterreinen Ontwikkeling en samenwerking, en Uitbreiding respectievelijk.

32.

4. Bureau van het Orgaan van Europese regelgevende instanties voor elektronische communicatie (BEREC)


Het bureau van het BEREC is het EU-agentschap dat steun verleent aan het orgaan van Europese regelgevende instanties voor elektronische communicatie. Het is opgericht in 2009 13 , is gevestigd te Riga (Letland) en heeft momenteel een personeelsbestand van 15 tijdelijke functionarissen. De voorgestelde wijziging van de personeelsformatie voor 2015 van het bureau van het BEREC is noodzakelijk om de herclassificatie (promotie) van twee tijdelijke functionarissen administrateurs (AD 5) en twee assistenten (AST 3) in 2015 mogelijk te maken. In de personeelsformatie van BEREC in de begroting 2015 is niet naar behoren rekening gehouden met de loopbaanontwikkeling van het personeel. De totale begroting en het totale aantal ambten zal ongewijzigd blijven.


(1) PB L 298 van 26.10.2012, blz. 1.
(2) PB L 69 van 13.3.2015, blz. 1.
(3) PB L XX van XX.XX.2015.
(4) COM(2015) 11 final van 13.01.2015.
(5) COM(2015) 160 final van 15.04.2015.
(6) COM(2015) 161 final van 15.04.2015.
(7) COM(2015) 241 final van 13.05.2015.
(8) Het geraamde totaalbedrag van de nettosuikerheffingen 2015 ligt op hetzelfde niveau (124,7 miljoen EUR, na aftrek van 25% inningskosten).
(9) Krachtens Besluit nr. 2007/436 van de Raad wordt de btw-grondslag van de lidstaten afgetopt op 50 % van hun bni. In het kader van OGB 6/2015 wordt voor vijf lidstaten de btw-grondslag afgetopt op 50% van het bni: Kroatië, Cyprus, Luxemburg, Malta en Slovenië.
(10) De bedragen tegen een grijze achtergrond zijn het resultaat van de aftopping van de btw-grondslagen (zie voetnoot 9 hierboven).
(11) PB L 163 van 23.6.2007, blz. 17.
(12) Werkdocument van de Commissie van 23 mei 2007 over de berekening, financiering, betaling en opneming in de begroting van de correctie van begrotingsonevenwichtigheden, overeenkomstig de artikelen 4 en 5 van het Besluit [2007/436/EG, Euratom] van de Raad betreffende het stelsel van eigen middelen van de Europese Gemeenschappen, te vinden op: ec.europa.eu/budget/library/biblio/documents .
(13) Verordening (EG) nr. 1211/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2009 tot oprichting van het Orgaan van Europese regelgevende instanties voor elektronische communicatie (Berec) en het Bureau (PB L 337 van 18.12.2009).