Toelichting bij COM(2018)709 - Nota van wijzigingen nr. 1 bij begroting 2019: geactualiseerde geraamde behoeften voor landbouwuitgaven, impact van overeenkomsten op voorstellen van de Commissie

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

EUROPESE COMMISSIE

Inhoudsopgave

1.

Brussel, 16.10.2018


COM(2018) 709 final

NOTA VAN WIJZIGINGEN NR. 1 BIJ DE ONTWERPBEGROTING 2019

Geactualiseerde geraamde behoeften voor landbouwuitgaven

Impact van overeenkomsten op voorstellen van de Commissie en van nieuwe initiatieven

Aanpassingen gebaseerd op recente ontwikkelingen

Technische correcties


Gezien:

–het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 314, in samenhang met het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, en met name artikel 106 bis,

–Verordening (EU, Euratom) nr. 2018/1046 van het Europees Parlement en de Raad van woensdag 18 juli 2018 tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie (…) 1 , en met name artikel 42,

–het ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2019, zoals goedgekeurd door de Commissie op 21 juni 2018 2 ,

dient de Europese Commissie, om de in de toelichting vermelde redenen, bij het Europees Parlement en de Raad nota van wijzigingen nr. 1 bij het ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2019 in.

2.

WIJZIGINGEN IN DE STAAT VAN ONTVANGSTEN EN UITGAVEN PER AFDELING


De wijzigingen in de staat van ontvangsten en uitgaven per afdeling zijn beschikbaar via EUR-Lex: ( eur-lex.europa.eu/budget/www/index-nl ). Ter informatie is een Engelse versie van de wijzigingen in de staat van ontvangsten als budgettaire bijlage bijgevoegd.

INHOUDSOPGAVE

3.

1. Inleiding


4.

2. Europees Landbouwgarantiefonds


5.

2.1 Overzicht


Gedetailleerde toelichting6.

2.3 Gedetailleerde gegevens per begrotingsonderdeel


7.

3. Impact van de overeenkomsten op de voorstellen van de Commissie


8.

3.1 Industrieel ontwikkelingsprogramma voor de Europese defensie


9.

3.2 Europees Solidariteitskorps


10.

3.3 Steunprogramma voor structurele hervormingen


11.

4. Impact van de nieuwe initiatieven van de Commissie


12.

4.1 Versterking van het Europees Grens- en kustwachtagentschap


13.

4.2 Verhoging van de EU-bijdrage aan het Asielagentschap van de Europese Unie


14.

4.3 Wijziging van de verordening betreffende de autoriteit voor Europese politieke partijen en Europese politieke stichtingen


15.

5. Andere aanpassingen gebaseerd op recente ontwikkelingen


16.

5.1 Verhoging van de EU-bijdrage aan het Agentschap van de Europese Unie voor samenwerking op het gebied van rechtshandhaving


17.

5.2 Versterking van het Europees Openbaar Ministerie


18.

5.3 Wijziging van de personeelsformatie van het Europees Agentschap voor het operationeel beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht


19.

5.4 Versterking van de Europese Dienst voor extern optreden


20.

6. Technische correcties


21.

6.1 Wijziging van de personeelsformatie van het Europees Geneesmiddelenbureau


6.2 Wijziging van de begrotingstoelichting van de ondersteunende uitgaven voor interoperabiliteitsoplossingen en gezamenlijke kaders voor Europese overheidsdiensten, bedrijven en burgers (ISA²)

22.

7. Samenvatting per MFK-rubriek1. Inleiding

Deze nota van wijzigingen nr. 1 bij de ontwerpbegroting voor 2019 (NvW 1/2019) heeft betrekking op:

¾De actualisering van de geraamde behoeften, bestemmingsontvangsten en kredieten voor de landbouwuitgaven. In NvW 1/2019 wordt niet alleen rekening gehouden met veranderende marktfactoren, maar ook met de impact van de besluiten die in de landbouwsector zijn genomen sinds de vaststelling van de OB 2019 in juni 2018, alsmede met andere voorstellen die naar verwachting in 2019 een aanzienlijk effect zullen sorteren.

¾De actualisering van de vastleggings- en betalingskredieten als gevolg van de recente politieke akkoorden die het Europees Parlement en de Raad hebben bereikt over de volgende voorstellen van de Commissie:

§de oprichting van het industrieel ontwikkelingsprogramma voor de Europese defensie (EDIDP);

§de oprichting van het Europees Solidariteitskorps;

§de aanpassing van de algemene doelstelling en de verhoging van de financiële middelen van het Steunprogramma voor structurele hervormingen.

¾De impact van nieuwe initiatieven die onlangs door de Commissie zijn voorgesteld met betrekking tot:

§het Europees Grens- en kustwachtagentschap;

§het Asielagentschap van de Europese Unie;

§de Autoriteit voor Europese politieke partijen en Europese politieke stichtingen.

¾Andere aanpassingen op basis van de recentste ontwikkelingen met betrekking tot Europol, eu-LISA, het Europees Openbaar Ministerie, de Europese Dienst voor extern optreden en de partnerschapsovereenkomsten inzake duurzame visserij;

¾Technische correcties met betrekking tot de personeelsformatie van het Europees Geneesmiddelenbureau en begrotingstoelichtingen bij het begrotingsonderdeel ondersteunende uitgaven van het ISA² programma.

In totaal is het netto-effect van NvW 1/2019 op de uitgaven van de ontwerpbegroting 2019 een afname met 45,0 miljoen EUR aan vastleggingskredieten en met 85,0 miljoen EUR aan betalingskredieten.

2. Europees Landbouwgarantiefonds

23.

2.1 Overzicht


Met NvW 1/2019 wordt beoogd de raming van de landbouwuitgaven te baseren op de meest actuele economische gegevens en de meest actuele stand van de regelgeving. Uiterlijk eind september 2018 beschikt de Commissie over een eerste indicatie omtrent de omvang van de productie in 2018 en de vooruitzichten voor de landbouwmarkten, en daarmee over de basisinformatie die nodig is om een geactualiseerde raming van de budgettaire behoeften in 2019 te maken.

Behalve met marktfactoren houdt deze NvW 1/2019 ook rekening met de impact van wetgevingsbesluiten in de landbouwsector die zijn genomen sinds de opstelling van de ontwerpbegroting 2019 in mei 2018 en van sommige die nog in behandeling zijn maar binnenkort zullen worden aangenomen.


De totale behoeften voor het ELGF in 2019 (rekening houdend met de ELGF-bepalingen inzake 'financiële discipline') worden thans geraamd op 44 254,4 miljoen EUR, ofwel 91,9 miljoen EUR meer dan in de ontwerpbegroting 2019. Deze stijging is grotendeels het gevolg van enkele extra behoeften (+ 52,0 miljoen EUR) voor hoofdstuk 05 03 Rechtstreekse betalingen om bij te dragen tot de landbouwinkomens, de variabiliteit daarvan te beperken en aan milieu- en klimaatdoelstellingen te voldoen. Voorts zijn er beperkte wijzigingen voor hoofdstuk 05 02 Verbetering van het concurrentievermogen van de landbouwsector door interventies op de landbouwmarkten alsook voor hoofdstuk 05 07 Audit van uit het Europees Landbouwgarantiefonds (ELGF) gefinancierde landbouwuitgaven ten belope van respectievelijk + 10,0 miljoen EUR en +29,9 miljoen EUR.

De bestemmingsontvangsten waarover naar verwachting in 2019 kan worden beschikt, stijgen van 549,1 miljoen EUR in de ontwerpbegroting 2019 tot 825,0 miljoen EUR (+275,9 miljoen EUR) en dekken de extra behoeften meer dan volledig. De bijwerking van de ramingen betreft bedragen afkomstig van besluiten tot goedkeuring van de rekeningen (+ 88,9 miljoen EUR) en onregelmatigheden (- 4 miljoen EUR). Voorts is in NvW 1/2019 een voorziene overdracht van bestemmingsontvangsten van 2018 naar 2019 voor een bedrag van 191,0 miljoen EUR opgenomen (verwacht 'overschot' van het ELGF) 3 . Het geraamde overschot omvat niet de ongebruikte kredieten (459,5 miljoen EUR) van de landbouwcrisisreserve 2018, die niet zal worden aangesproken. Deze ongebruikte kredieten worden overgedragen voor betalingen aan producenten, met inachtneming van de financiële discipline, in 2019.

Als gevolg van deze actualiseringen stelt de Commissie voor de uitgavenramingen voor landbouw met -184,0 miljoen EUR te verminderen in vergelijking met de ontwerpbegroting 2019. Vastleggingskredieten ten belope van 43 429,4 miljoen EUR, waarvan 468,7 miljoen EUR voor de Reserve voor crisissituaties in de landbouwsector, zijn nodig om de ELGF-behoeften voor 2019 te dekken. Dit totaalbedrag blijft onder het netto-submaximum voor het ELGF van 43 880,3 miljoen EUR. Dit betekent dat het mechanisme voor financiële discipline uitsluitend zal worden toegepast om de crisisreserve voor de landbouw voor het begrotingsjaar 2019 te bepalen 4 .

24.

2.2 Gedetailleerde toelichting


05 02 — Verbetering van het concurrentievermogen van de landbouwsector door interventies op de landbouwmarkten (kredieten - 30,0 miljoen EUR)

(in miljoen EUR, afgeronde cijfers tegen lopende prijzen)
Interventies op de landbouwmarktenOntwerpbegroting 2019Nota van wijziging
nr. 1/2019
Ontwerpbegroting 2019
(incl. NvW 1/2019)
Behoeften2 613,2+10,02 623,2
-Naar raming in 2018 beschikbare bestemmingsontvangsten100,0+40,0140.0
Gevraagde kredieten2 513,2-30,02 483,2

De totale behoeften voor interventiemaatregelen op de landbouwmarkten nemen lichtjes toe met 10,0 miljoen EUR in vergelijking met de ontwerpbegroting 2019. De in NvW 1/2019 gevraagde kredieten kunnen dalen met 30,0 miljoen EUR, aangezien de bestemmingsontvangsten die naar verwachting beschikbaar zullen zijn voor hoofdstuk 05 02 (140,0 miljoen EUR) 40,0 miljoen EUR hoger zullen zijn ten opzichte van de OB 2019.


Voor fruit en groenten stelt de Commissie een verlaging voor van de kredieten voor begrotingspost 05 02 08 03 (Werkingsmiddelen voor producentenorganisaties) met 40 miljoen EUR ten opzichte van de ontwerpbegroting 2019. In 2019 zullen extra bestemmingsontvangsten geïnd moeten worden om alle behoeften te dekken. De kredieten die vrijkomen door deze verlaging, zullen worden ingezet voor een herschikking naar begrotingsartikel 13 08 02 (SRSP — Operationele technische bijstand overgeschreven van rubriek 2), in lijn met de politieke overeenkomst tussen het Europees Parlement en de Raad over het voorstel van de Commissie om de financiële middelen van het Steunprogramma voor structurele hervormingen te verhogen (zei afdeling 3.3). De kredieten voor de zuivelsector (begrotingsartikel 05 02 12) dalen met 3,0 miljoen EUR, in lijn met de gestage verkoop van mageremelkpoeder uit de voorraden, hetgeen resulteert in een vermindering van de opslagkosten voor de resterende hoeveelheden in voorraad.

Een andere wijziging die in NvW 1/2019 wordt voorgesteld voor marktmaatregelen, betreft de sector pluimvee (begrotingsartikel 05 02 15 99) met een verhoging met 13,0 miljoen EUR voor specifieke, uitzonderlijke maatregelen ten behoeve van producenten naar aanleiding van uitbraken van vogelpest.

05 03 — Rechtstreekse betalingen om bij te dragen tot de landbouwinkomens, de variabiliteit daarvan te beperken en aan milieu- en klimaatdoelstellingen te voldoen (kredieten -183,9 miljoen EUR)

(in miljoen EUR, afgeronde cijfers tegen lopende prijzen)
Rechtstreekse betalingenOntwerpbegroting 2019Nota van wijziging
nr. 1/2019
Ontwerpbegroting 2019
(incl. NvW 1/2019)
Na toepassing van de financiële discipline (inclusief kredieten voor de 'Reserve voor crisissituaties in de landbouwsector')
Behoeften41 430,7+52,041 482,7
-Naar raming in 2018 beschikbare bestemmingsontvangsten449,1+235,9685,0
Gevraagde kredieten40 981,6-183,940 797,7

In vergelijking met de ontwerpbegroting 2019 worden de voor hoofdstuk 05 03 gevraagde kredieten met 183,9 miljoen EUR naar beneden bijgesteld. Deze herziening is voornamelijk het gevolg van de hogere bestemmingsontvangsten (+ 235,9 miljoen EUR) voor post 05 03 01 10 Basisbetalingsregeling (BBR). Er zijn enkele verschuivingen tussen de begrotingsonderdelen voor rechtstreekse betalingen, in verband met geactualiseerde behoeftenramingen.

Andere uit het Europees Landbouwgarantiefonds (ELGF) gefinancierde landbouwuitgaven (kredieten +29,9 miljoen EUR)

De kredieten voor begrotingsartikel 05 07 02 Beslechting van geschillen moeten worden verhoogd met 29,0 miljoen EUR, als gevolg van een arrest van het Hof van Justitie over de voormalige productieheffingen op suiker. Sommige betalingen waarvan aanvankelijk werd verwacht dat zij in 2018 zouden worden geboekt, zijn uitgesteld tot 2019. Voorts zijn er enkele kleine actualiseringen voor begrotingsonderdelen 05 07 01 06 Financiële correcties ten gunste van lidstaten naar aanleiding van besluiten tot boekhoudkundige goedkeuring en 05 07 01 07 Financiële correcties ten gunste van lidstaten naar aanleiding van conformiteitsgoedkeuringsbeschikkingen.

25.

2.3 Gedetailleerde gegevens per begrotingsonderdeel


(in EUR)
BegrotingsonderdeelNaamVastleggings-kredietenBetalings-kredieten
Afdeling III — Europese Commissie
05 02 08 03Werkingsmiddelen voor producentenorganisaties-40 000 000-40 000 000
05 02 12 02Opslagmaatregelen voor mageremelkpoeder-3 000 000-3 000 000
05 02 15 99Overige maatregelen voor varkensvlees, pluimvee, eieren, producten van de bijenteelt en andere dierlijke producten13 000 00013 000 000
Subtotaal 05 02-30 000 000-30 000 000
05 03 01 02Regeling inzake een enkele areaalbetaling (REAB)71 000 00071 000 000
05 03 01 07Herverdelingsbetaling-5 000 000-5 000 000
05 03 01 10Basisbetalingsregeling (BBR)-242 900 000-242 900 000
05 03 01 11Betaling voor klimaat- en milieuvriendelijke landbouwpraktijken102 000 000102 000 000
05 03 01 13Betaling voor jonge landbouwers34 000 00034 000 000
05 03 01 99Andere (ontkoppelde rechtstreekse betalingen)11 000 00011 000 000
05 03 02 40Gewasspecifieke betaling voor katoen4 000 0004 000 000
05 03 02 50Posei — Steunprogramma’s van de Europese Unie1 000 0001 000 000
05 03 02 60Vrijwillige regeling voor gekoppelde steun73 000 00073 000 000
05 03 02 61Regeling voor kleine landbouwbedrijven-231 000 000-231 000 000
05 03 02 99Andere (rechtstreekse betalingen)-1 000 000-1 000 000
Subtotaal 05 03-183 900 000-183 900 000
05 07 01 06Ten laste van het EOGFL, afdeling Garantie (vorige maatregelen) en het ELGF gedeclareerde uitgaven voor financiële correcties ten gunste van lidstaten naar aanleiding van besluiten inzake boekhoudkundige vereffening betreffende voorgaande begrotingsjaren-1 700 000-1 700 000
05 07 01 07Ten laste van het EOGFL, afdeling Garantie (vorige maatregelen) en het ELGF gedeclareerde uitgaven voor financiële correcties ten gunste van lidstaten naar aanleiding van besluiten inzake conformiteitsgoedkeuring van de rekeningen over de voorgaande begrotingsjaren2 600 0002 600 000
05 07 02Regeling van geschillen29 000 00029 000 000
Subtotaal 05 07+29 900 000+29 900 000
Totaal ELGF -184 000 000-184 000 000

De begrotingstoelichtingen van de hoofstukken 05 02 en 05 03 alsook voor de artikelen (ontvangsten) 6701 en 6702 worden aangepast in de budgettaire bijlage.

3. Impact van de overeenkomsten op de voorstellen van de Commissie

26.

3.1 Industrieel ontwikkelingsprogramma voor de Europese defensie


De Commissie stelt voor de vastleggingskredieten voor het Industrieel ontwikkelingsprogramma voor de Europese defensie (EDIDP) te actualiseren in lijn met de politieke overeenkomst 5 tussen het Europees Parlement en de Raad van mei 2018 met betrekking tot het voorstel dat de Commissie in mei 2017 had ingediend 6 .

Zoals door de lidstaten werd gevraagd, voorziet de overeenkomst in de oprichting van een beveiligd netwerk voor de uitwisseling van gerubriceerde EU-informatie, met versleutelingssysteem, tussen de lidstaten en de Commissie. Voorgesteld wordt dat voor de financiering, die niet was voorzien in het voorstel van de Commissie, een beroep wordt gedaan op het begrotingsonderdeel administratieve ondersteuning van het programma.

De gedetailleerde gegevens per begrotingsonderdeel zijn opgenomen in onderstaande tabel:

(in EUR)
BegrotingsonderdeelNaamVastleggingskredietenBetalingskredieten
Afdeling III — Europese Commissie
02 01 04 05Ondersteunende uitgaven voor het industrieel ontwikkelingsprogramma voor de Europese defensie (EDIDP)1 750 0001 750 000
02 05 01Ontwikkeling en levering van mondiale satellietnavigatie-infrastructuur en -diensten (Galileo) tegen 202015 950 000-
02 06 01Operationele diensten leveren die op observaties vanuit de ruimte en in-situgegevens berusten (Copernicus)2 000 000-
02 07 01Industrieel ontwikkelingsprogramma voor de Europese defensie (EDIDP)243 250 000145 250 000
09 03 03Interoperabiliteit, duurzame introductie, exploitatie en opwaardering van trans-Europese digitalediensteninfrastructuren, alsmede coördinatie op Europees niveau bevorderen1 992 858-
32 02 01 01Verdere integratie van de interne energiemarkt en de interoperabiliteit van de elektriciteits- en gasnetwerken over de grenzen heen3 985 714-
32 02 01 02Verbetering van de voorzieningszekerheid van de Unie3 985 714-
32 02 01 03Bijdragen tot duurzame ontwikkeling en milieubescherming3 985 714-
32 05 01 02Bouw, inbedrijfstelling en exploitatie van de ITER-faciliteiten — Europese gemeenschappelijke onderneming voor ITER — Fusion for Energy (F4E)6 050 000-
40 01 40Administratieve reserve-300 000-300 000
40 02 41Gesplitste kredieten-244 700 000-146 700 000
Totaal 37 950 000-

De begrotingstoelichtingen van de artikelen 40 01 40 en 40 02 41 worden aangepast in de budgettaire bijlage.

27.

3.2 Europees Solidariteitskorps


De Commissie stelt voor de vastleggings- en betalingskredieten voor het Europees Solidariteitskorps (ESC) te actualiseren in lijn met de politieke overeenkomst 7 tussen het Europees Parlement en de Raad van juni 2018 met betrekking tot het voorstel dat de Commissie in juni 2017 had ingediend 8 .

De overeenkomst vereist dat volgende wijzigingen worden aangebracht in de ontwerpbegroting 2019:

¾Voor de uitbreiding van het geografische toepassingsgebied van het ESC van de EU-28 naar het Erasmus+niveau is een herschikking vereist van 28,1 miljoen EUR van Erasmus+ naar het ESC in vastleggingskredieten, met de overeenkomstige aanpassingen van de betalingskredieten.

¾De schrapping van de bijdrage van de technische bijstand van het Europees Sociaal Fonds (ESF) aan het ESC in 2019 (12,1 miljoen EUR), die opnieuw zal worden toegewezen aan het hoofdonderdeel technische bijstand van het ESF, met overeenkomstige aanpassingen van de betalingskredieten.

Deze schrapping wordt gecompenseerd door een bedrag van 6,1 miljoen EUR van de niet-toegewezen marge en 6 miljoen EUR van de volgende herschikkingen binnen rubriek 1a:

¾In de ontwerpbegroting 2019 was het verzoek van de Commissie voor de compensatiebijdrage van de EU aan het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA, 61,4 miljoen EUR) gebaseerd op een voorzichtige raming van de inkomsten uit vergoedingen. Rekening houdend met het niveau van de inkomsten uit vergoedingen die in de loop van 2018 daadwerkelijk zijn ontvangen, kan een bedrag van 3,0 miljoen EUR ter beschikking worden gesteld.

¾Het Europees Agentschap voor maritieme veiligheid (EMSA) heeft enige vertraging opgelopen bij de invoering van drones voor het uitvoering voor overheidstaken op zee. Terwijl het agentschap deze achterstand aan het inlopen is, wordt voorgesteld een bedrag van 2,0 miljoen EUR ter beschikking te stellen.

¾De Commissie stelt voor de gevraagde kredieten voor het met prerogatieven verband houdende begrotingsonderdeel voor nucleaire veiligheidscontrole met 1,0 miljoen EUR (-5 %) te verminderen. In het licht van de uitvoering in het verleden moet het verminderde bedrag toereikend zijn voor de uitvoering van de voor 2019 geplande activiteiten.

In lijn met de kosten-batenanalyse met betrekking tot de delegatie van een deel van de uitvoering van het ESC aan het Uitvoerend Agentschap onderwijs, audiovisuele media en cultuur (EACEA) stelt de Commissie voor een bedrag van 0,9 miljoen EUR, zowel in vastleggings- als betalingskredieten, over te schrijven van het begrotingsonderdeel administratieve ondersteuning van het ESC naar het begrotingsonderdeel bijdragen van het EACEA.

De gedetailleerde gegevens per begrotingsonderdeel zijn opgenomen in onderstaande tabel:

(in EUR)
BegrotingsonderdeelNaamVastleggingskredietenBetalingskredieten
Afdeling III — Europese Commissie
02 03 03Europees Agentschap voor chemische stoffen — Wetgeving over chemische producten-3 000 000-3 000 000
04 02 63 01Europees Sociaal Fonds — Operationele technische bijstand12 078 0008 454 600
04 02 65Europees Solidariteitskorps — Bijdrage van het Europees Sociaal Fonds-3 330 600
05 04 60 04Europees Solidariteitskorps — Bijdrage van het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (Elfpo)-540 000
06 02 03 01Europees Agentschap voor maritieme veiligheid-2 000 000-2 000 000
07 02 07Europees Solidariteitskorps — Bijdrage van het LIFE-subprogramma Milieu1 000 0001 000 000
15 01 04 03Uitgaven ter ondersteuning van het Europees Solidariteitskorps3 612 5003 612 500
15 01 06 03Uitvoerend Agentschap onderwijs, audiovisuele media en cultuur — Bijdrage van het Europees Solidariteitskorps937 500937 500
15 02 01 01Bevordering van uitmuntendheid en samenwerking in de Europese onderwijs- en opleidingssector en het belang daarvan voor de arbeidsmarkt-1 900 000-1 900 000
15 02 01 02Bevordering van uitmuntendheid en samenwerking op het gebied van de Europese jeugd en de participatie van jongeren aan het Europees democratisch leven-26 200 000-19 650 000
15 05Europees Solidariteitskorps138 774 568115 000 000
23 03 01 03Europees Solidariteitskorps – Bijdrage van het mechanisme voor civiele bescherming van de Europese Unie (UCPM)2 000 0002 000 000
32 03 01Nucleaire veiligheidscontrole-1 000 000-1 000 000
34 02 05Europees Solidariteitskorps — Bijdrage van het Life-subprogramma Klimaatactie500 000500 000
40 01 40Administratieve reserve-4 550 000-4 550 000
40 02 41Gesplitste kredieten- 114 174 568
-99 341 200
Totaal 6 078 0003 934 000

De begrotingstoelichtingen van de artikelen 40 01 40 en 40 02 41 worden aangepast in de budgettaire bijlage.

28.

3.3 Steunprogramma voor structurele hervormingen


De Commissie stelt voor de vastleggings- en betalingskredieten voor het Steunprogramma voor structurele hervormingen (SRSP) te actualiseren in lijn met de politieke overeenkomst 9 tussen het Europees Parlement en de Raad van juli 2018 met betrekking tot het voorstel dat de Commissie in december 2017 had ingediend 10 .

In het voorstel van de Commissie werd voorgesteld de verhoging van de financiële middelen van het programma met 40 miljoen EUR in vastleggingskredieten te financieren onder rubriek 1b door een beroep te doen op het Flexibiliteitsinstrument 11 . Gezien de beperkte beschikbaarheid van de marge in deze rubriek (1,9 miljoen EUR) is voorgesteld een beroep te doen op het Flexibiliteitsinstrument voor een bedrag van 38,1 miljoen EUR 12 .

Op grond van de bereikte politieke overeenkomst wordt de financiering van de verhoging voor 2019 gegarandeerd door herschikkingen van rubriek 2 (afdeling 2.2) en wordt de voorgestelde terbeschikkingstelling van middelen uit het flexibiliteitsinstrument ingetrokken.

De gedetailleerde gegevens per begrotingsonderdeel zijn opgenomen in onderstaande tabel:

(in EUR)
BegrotingsonderdeelNaamVastleggingskredietenBetalingskredieten
Afdeling III — Europese Commissie
13 08 01Steunprogramma voor structurele hervormingen (SRSP) — Operationele technische bijstand overgeschreven van rubriek 1b (ESF, EFRO en CF)-40 000 000-17 200 000
13 08 02Steunprogramma voor structurele hervormingen (SRSP) — Operationele technische bijstand overgeschreven van rubriek 2 (ELFPO)40 000 00017 200 000
Totaal --

4. Impact van de nieuwe initiatieven van de Commissie

29.

4.1 Versterking van het Europees Grens- en kustwachtagentschap


Als onderdeel van haar bijdrage aan de bijeenkomst van de Europese leiders in Salzburg op 19-20 september 2018 heeft de Commissie voorgesteld het mandaat van het Europees Grens- en kustwachtagentschap uit te breiden, in het bijzonder met het oog op de oprichting van een permanent korps van 10 000 grenswachters tegen einde 2020 13 . Voorgesteld wordt dat het permanente korps zou samengesteld zijn uit een mix van drie personeelscategorieën: eigen personeelsleden van het agentschap, voor lange tijd gedetacheerd personeel van de lidstaten en personeelsleden van de lidstaten die voor een korte termijn worden ingezet, waarbij een geleidelijke verschuiving plaatsvindt naar eigen personeel van het agentschap en voor lange tijd gedetacheerd personeel.

De Commissie stelt voor in de begroting 2019 375 personeelsformatieposten op te nemen als eigen personeel van het Agentschap als onderdeel van de opbouw van het permanente korps van het Europees Grens- en kustwachtagentschap en om de EU-bijdrage te verhogen met 19 miljoen EUR aan vastleggings- en betalingskredieten om de financiering ervan te garanderen. Dit moet het agentschap in staat stellen onmiddellijk aan te werven nadat een politieke overeenkomst is bereikt over zijn uitgebreid mandaat. In combinatie met een versterking met 375 arbeidscontractanten moet dit het Agentschap in staat stellen in de loop van 2019 750 extra personeelsleden aan te werven.

Aangezien een marge ontbreekt en geen ruimte is voor herschikking onder rubriek 3, stelt de Commissie voor de terbeschikkingstelling van middelen uit het flexibiliteitsinstrument dienovereenkomstig te wijzigen.

De gedetailleerde gegevens per begrotingsonderdeel zijn opgenomen in onderstaande tabel:

(in EUR)
BegrotingsonderdeelNaamVastleggingskredietenBetalingskredieten
Afdeling III — Europese Commissie
18 02 03Europees Grens- en kustwachtagentschap (Frontex)19 321 00019 321 000
Totaal 19 321 00019 321 000

De geactualiseerde personeelsformatie is opgenomen in de budgettaire bijlage.

30.

4.2 Verhoging van de EU-bijdrage aan het Asielagentschap van de Europese Unie


Als onderdeel van haar bijdrage aan de bijeenkomst van de Europese leiders in Salzburg op 1920 september 2018 heeft de Commissie voorgesteld het mandaat van het Asielagentschap van de Europese Unie uit te breiden, in het bijzonder met het oog op de versterking van de capaciteit van het Asielagentschap om aan lidstaten waar nodig operationele steun te kunnen verlenen 14 . Om het Agentschap in te staat te stellen versterkte technische en operationele bijstand te verlenen, stelt de Commissie voor de EU-bijdrage aan het Agentschap met 55 miljoen EUR aan vastleggings- en betalingskredieten te verhogen.

Aangezien een marge ontbreekt en geen ruimte is voor herschikking onder rubriek 3, stelt de Commissie voor de terbeschikkingstelling van middelen uit het flexibiliteitsinstrument dienovereenkomstig te wijzigen.

De gedetailleerde gegevens per begrotingsonderdeel zijn opgenomen in onderstaande tabel:

(in EUR)
BegrotingsonderdeelNaamVastleggingskredietenBetalingskredieten
Afdeling III — Europese Commissie
18 03 02Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken (EASO)55 000 00055 000 000
Totaal 55 000 00055 000 000

31.

4.3 Wijziging van de verordening betreffende de autoriteit voor Europese politieke partijen en Europese politieke stichtingen


Verordening (EU, Euratom) nr. 1141/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2014 betreffende het statuut en de financiering van Europese politieke partijen en Europese politieke stichtingen 15 is vastgesteld om de zichtbaarheid, de erkenning, de effectiviteit en de transparantie van Europese politieke partijen en de ermee verbonden politieke stichtingen te vergroten en hun verantwoordingsplicht te versterken. Bij de verordening is een autoriteit voor Europese politieke partijen en Europese politieke stichtingen opgericht, hierna 'de Autoriteit', genoemd, die tot taak heeft te zorgen voor de registratie van, het toezicht op, en indien nodig, het opleggen van sancties aan Europese politieke partijen en Europese politieke stichtingen, en gevallen onderzoekt waarin deze Europese fundamentele waarden mogelijk niet zijn geëerbiedigd.

Als onderdeel van haar bijdrage aan de bijeenkomst van de Europese leiders in Salzburg op 19-20 september 2018 heeft de Commissie een voorstel 16 goedgekeurd tot wijziging van deze verordening wat betreft een verificatieprocedure in verband met inbreuken op de regels inzake de bescherming van persoonsgegevens in de context van verkiezingen voor het Europees Parlement.

Om de Autoriteit in staat te stellen vlot en doeltreffend te werk te gaan, wordt voorgesteld 9 posten toe te voegen aan de personeelsformatie van het Europees Parlement 17 , bovenop de tijdelijke post van directeur van de Autoriteit, die reeds in de ontwerpbegroting 2019 18 is opgenomen. Bijgevolg zullen in totaal 10 posten aan de Autoriteit worden toegewezen.

Gezien de tijd die nodig is om het vaste personeel aan te werven wordt voorgesteld in de afdeling van het Parlement van de ontwerpbegroting 2019 kredieten toe te voegen die overeenkomen met zes maanden van gemiddelde daadwerkelijke activiteit voor 2019.

Voor de onmiddellijke ondersteuning van de Autoriteit wordt ook voorgesteld in de afdeling van het Europees Parlement van de ontwerpbegroting 2019 te voorzien in kredieten die overeenstemmen met 6 arbeidscontractanten voor zes maanden daadwerkelijke activiteit. Deze toename wordt gecompenseerd door een overeenkomstige afname in de afdeling van de Commissie.

De gedetailleerde gegevens per begrotingsonderdeel zijn opgenomen in onderstaande tabel:

(in EUR)
BegrotingsonderdeelNaamVastleggingskredietenBetalingskredieten
Afdeling I – Europees Parlement
1 2 0 0Salaris en vergoedingen535 500535 500
1 4 0 0Andere personeelsleden — Secretariaat-generaal en fracties150 000150 000
Subtotaal Afdeling I685 500685 500
Afdeling III — Europese Commissie
27 01 02 09Extern personeel — Niet-gedecentraliseerd beheer-150 000-150 000
Subtotaal Afdeling III-150 000-150 000
Totaal535 500535 500

De geactualiseerde personeelsformatie is opgenomen in de budgettaire bijlage.

5. Andere aanpassingen gebaseerd op recente ontwikkelingen

32.

5.1 Verhoging van de EU-bijdrage aan het Agentschap van de Europese Unie voor samenwerking op het gebied van rechtshandhaving


In het kader van de Europese Veiligheidsagenda vervult het Agentschap van de Europese Unie voor samenwerking op het gebied van rechtshandhaving (Europol) een cruciale rol als het centrale knooppunt in de strijd tegen terrorisme in de EU en werkt het mee aan een gecoördineerde reactie op de huidige en toekomstige terroristische dreigingen en aanslagen. Naar aanleiding van de recente terreuraanslagen in Europa is de hoeveelheid gegevens die worden uitgewisseld met Europol en het aantal gebruikers sterk gestegen, waardoor een opwaardering van de essentiële IT-systemen van het Agentschap noodzakelijk wordt. Derhalve stelt de Commissie voor de EU-bijdrage aan Europol met 5,0 miljoen EUR te verhogen.

Voorts verzoekt de Commissie om een extra bedrag van 3,0 miljoen EUR voor de uitbreiding van het programma van Europol voor de inzet van uitgezonden functionarissen voor secundaire veiligheidscontroles, als een essentieel instrument voor de ondersteuning van de lidstaten bij het indammen van illegale migratie op alle bestaande en opkomende routes.

De inschatting van de Commissie van de totale extra behoeften voor Europol komt derhalve neer op 8,0 miljoen EUR aan vastleggings- en betalingskredieten. Aangezien in rubriek 3 een marge ontbreekt en geen ruimte is voor herschikking stelt de Commissie voor de terbeschikkingstelling van middelen uit het flexibiliteitsinstrument dienovereenkomstig te wijzigen.

De gedetailleerde gegevens per begrotingsonderdeel zijn opgenomen in onderstaande tabel:

(in EUR)
BegrotingsonderdeelNaamVastleggingskredietenBetalingskredieten
Afdeling III — Europese Commissie
18 02 04Agentschap van de Europese Unie voor samenwerking op het gebied van rechtshandhaving (Europol)8 000 0008 000 000
Totaal 8 000 0008 000 000


33.

5.2 Versterking van het Europees Openbaar Ministerie


Het Europees Openbaar Ministerie (EOM) is in oktober 2017 opgericht in het kader van nauwere samenwerking 19 . Bij de oprichting waren er 20 deelnemende lidstaten. Sedertdien is de deelname van Malta en Nederland aan het EOM bevestigd. Gezien het collegemodel van het EOM vereist dit de aanwerving van twee extra Europese openbare aanklagers. In het licht van het relatief geringe aantal zaken dat de deelname van deze nieuwe landen met zich zal brengen, zal het naar verwachting niet nodig zijn het personeelsbestand van het EOM verder uit te breiden ten opzichte van het herziene financieel memorandum van september 2017.

Gezien het belang om hooggekwalificeerde kandidaten aan te trekken vanwege de uitoefening van de strafvervolgingsbevoegdheden en de status en de verantwoordelijkheid van deze posten stelt de Commissie daarnaast voor de Europees hoofdaanklager en de 22 Europese openbare aanklagers in respectievelijk de graden AD 15 en AD 13 aan te werven.

Gezien de geplande timing van de aanwerving van het personeelsbestand van het EOM in de loop van 2019 wordt niet verzocht om extra financiering ten opzichte van de in de ontwerpbegroting 2019 opgenomen EU-bijdrage (4,9 miljoen EUR).

De geactualiseerde personeelsformatie is opgenomen in de budgettaire bijlage.

34.

5.3 Wijziging van de personeelsformatie van het Europees Agentschap voor het operationeel beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht


De overeenkomst die is bereikt tussen het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot de herziene oprichtingsverordening van het Europees Agentschap voor het operationeel beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht (Eu-LISA) 20 voorziet in de oprichting van de functie van plaatsvervangend uitvoerend directeur om de uitvoerend directeur bij te staan en te vervangen. Aangezien het voorstel van de Commissie niet voorzag in een dergelijke functie, wordt voorgesteld een AD 5 post in de personeelsformatie op te waarderen naar AD 13 om het Agentschap in staat te stellen over te gaan tot de aanwerving van de plaatsvervangend uitvoerend directeur. Dit heeft geen impact op de EU-bijdrage die voor het Agentschap wordt gevraagd.

De geactualiseerde personeelsformatie is opgenomen in de budgettaire bijlage.

35.

5.4 Versterking van de Europese Dienst voor extern optreden


In de ontwerpbegroting 2019 waren een aantal punten nog niet opgenomen in de afdeling van de Europese Dienst voor extern optreden (EDEO), aangezien in de desbetreffende besluitvormingsprocessen onvoldoende vooruitgang was geboekt. Voor vier van deze punten is er thans een stadium bereikt dat hun opname rechtvaardigt, namelijk:

¾de opening van delegaties in Turkmenistan en Koeweit en de totstandkoming van een permanente aanwezigheid in Den Haag;

¾het behoud van de aanwezigheid van de Unie in Belfast;

¾militaire adviseurs in de delegaties;

¾versterking van het directoraat Inlichtingen van de Militaire Staf van de EU (EUMS).

In alle gevallen gaat het om nieuwe verantwoordelijkheden die hetzij door de Raad zijn goedgekeurd, hetzij konden rekenen op sterke politieke steun van de lidstaten en waarvoor in de huidige of toekomstige begrotingen van de EDEO geen middelen zijn voorzien.


36.

5.4.1 Opening van delegaties in Turkmenistan en Koeweit en de totstandkoming van een permanente aanwezigheid in Den Haag


Uit de jaarlijkse evaluatie 2018 door de EDEO van het netwerk van de delegaties bleek de noodzaak om delegaties in Koeweit en Turkmenistan te openen en een permanente aanwezigheid in Den Haag te hebben.

¾Koeweit is een land dat consequent een constructieve rol vervult in een kader van toenemende regionale spanningen en dat niet alleen in de Golfcrisis maar ook bij het streven naar een mogelijke dialoog tussen beide oevers van de Golfregio bemiddeling heeft aangeboden. Voorts heeft Koeweit laten zien dat het echt geïnteresseerd is in een aanzienlijke opwaardering van de bilaterale betrekkingen met de EU. Momenteel is de delegatie van de EU-delegatie bij Saudi-Arabië geaccrediteerd bij vijf Golfstaten, met inbegrip van Koeweit. Een aanwezigheid in Koeweit zou een betere verdeling van de representatietaken en de aanwezigheid in regio bevorderen. De vertegenwoordiging van de EU in Qatar zou hierdoor ook efficiënter verlopen.

¾Belangrijke spelers zoals Rusland en China versterken hun aanwezigheid in Centraal-Azië. Turkmenistan, met de op drie na grootste gasreserve ter wereld en een strategische ligging die ook op het vlak van veiligheid van belang is, kijkt steeds meer naar de EU als een alternatieve partner om het hervomings- en moderniseringsproces in Turkmenistan te voltooien. Turkmenistan is het enige land in Centraal-Azië waar de EU geen volwaardige delegatie heeft. Door de opening van een EU-delegatie in Asjchabad kan de EU volledig betrokken zijn op terreinen van strategisch belang, zoals energie en beveiliging.

¾Den Haag is een van mondiale centra van de multilaterale diplomatie en het politieke belang van Den Haag vergroot door de werkzaamheden die plaatsvinden bij de Organisatie voor het Verbod van Chemische Wapens (OPCW). Tot nu toe beschikte EDEO slechts over een tijdelijke aanwezigheid in Den Haag. Het wordt van wezenlijk belang geacht om deze aanwezigheid permanent te maken.

De Raad Buitenlandse Zaken heeft formeel ingestemd met de opening van beide delegaties op 16 juli 2018. Naar aanleiding van de conclusies van de jaarlijkse evaluatie hebben verscheidene lidstaten ook uitdrukkelijk hun steun uitgesproken voor de versterking van de aanwezigheid van de EDEO in Den Haag, in een schrijven aan de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid (HV/VV) van 28 mei.

Derhalve wordt voorgesteld de noodzakelijke kredieten en personeelsleden toe te voegen aan de afdeling EDEO van de ontwerpbegroting 2019 om de EDEO in staat te stellen permanent in Den Haag aanwezig te zijn (3,2 miljoen EUR kredieten en 19 personeelsleden, waarvan 9 personeelsformatieposten en 10 plaatselijke functionarissen). Aangezien naar verwachting noch de delegatie in Koeweit, noch die in Turkmenistan op 1 januari 2019 operationeel zullen zijn, wordt in 2019 slechts een financiering voor 8 maanden voorgesteld, plus de noodzakelijke eenmalige openingskosten. Aangezien er reeds een tijdelijke aanwezigheid is in Den Haag, wordt de financiering voor de permanente aanwezigheid voorgesteld voor het volledige jaar 2019.

De geactualiseerde personeelsformatie is opgenomen in de budgettaire bijlage.

37.

5.4.2 Behoud van de aanwezigheid van de Unie in Belfast


Gezien de onzekerheid met betrekking tot de bestaande drie regionale vertegenwoordigingen in het Verenigd Koninkrijk, zijn alleen de kredieten en de personeelsleden die noodzakelijk zijn voor het openen van de delegatie in Londen opgenomen in de ontwerpbegroting 2019.

Sindsdien zijn de Commissie en de EDEO overeengekomen om de vertegenwoordiging in Belfast te behouden en die in Edinburgh en Cardiff te sluiten. Het formele verzoek aan de Raad en de Commissie om de delegatie in Londen op te richten met een vertegenwoordiging van de EU in Belfast wordt momenteel voorbereid door de EDEO.

Gezien het politieke belang en gebaseerd op een inschatting van de meest waarschijnlijke benodigde middelen in 2019 wordt voorgesteld kredieten ten belope van 0,9 miljoen EUR en 5 personeelsleden (2 personeelsformatieposten, 1 arbeidscontractant en 2 plaatselijke functionarissen) die nodig zijn om deze vertegenwoordiging te handhaven, toe te voegen aan de afdeling EDEO van de ontwerpbegroting 2019.

De geactualiseerde personeelsformatie is opgenomen in de budgettaire bijlage.

38.

5.4.3 Militaire adviseurs in de delegaties


Op respectievelijk 13 en 14 maart 2018 is een conceptnota inzake militaire adviseurs in EU-delegaties voorgesteld aan het Politiek en Veiligheidscomité (PVC) en aan het Militair Comité van de Europese Unie (EUMC) 21 . Op basis van de krachtige steun en input van beide organen is een herziene conceptnota goedgekeurd door de HV/VV en bekrachtigd door het PVC in de eerste helft van oktober.

In de ontwerpnota wordt met name voorgesteld 5 militaire adviseurs (gedetacheerde nationale deskundigen) per jaar in prioritaire delegaties te posteren, tot in totaal 10 adviseurs in de eerste twee jaren en wellicht meer in de daaropvolgende jaren. Dit initiatief vereist een verhoging van de administratieve begroting van de EDEO vanaf 2019.

Derhalve wordt voorgesteld de afdeling EDEO van de ontwerpbegroting 2019 te verhogen met de noodzakelijke kredieten (0,8 miljoen EUR) om in de eerste fase maximaal zeven deskundigen aan te werven, hetgeen moet resulteren in een versnelling van de uitvoering.

Vanwege de aard van de vereiste deskundigheid zullen sommige stationeringen plaatsvinden in EU-delegaties waar de beveiligingskosten hoog en atypisch zijn.

39.

5.4.4 Versterking van het directoraat Inlichtingen van de Militaire Staf van de EU (EUMS)


Het directoraat Inlichtingen van de Militaire Staf van de EU (EUMS) voorziet in ondersteuning van het inlichtingenwerk ten behoeve van de EU, in het bijzonder door situatiebeoordelingen, speciale rapporten en risicobeoordelingen. Het EUMS draagt dus bij tot beleidsontwikkeling, vroegtijdige waarschuwing, voorplanning en planning van crisisrespons, planning en uitvoering van GVDB-missies, operaties en oefeningen (gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid). De vraag naar input van het EUMS is hoog en neemt nog toe. De beschikbare middelen van het directoraat zijn ontoereikend ten opzichte van de behoeften.

Sinds 2009 is het aantal gebruikers verdubbeld. Naast de leidinggevenden van het EUMS wordt ook door de diensten van de hoge vertegenwoordiger en de EDEO, het Europees Parlement en de Europese Commissie, met inbegrip van haar voorzitter, instanties van de Raad, zoals het PVC en het EUMC, een beroep gedaan op het EUMS. Voorts vragen zowel bestaande als nieuwe gebruikers steeds vaker meer en meer arbeidsintensieve producten die specifiek op hun behoeften zijn afgestemd. Daarnaast heeft de aan de gang zijnde transformatie van het volledige informatielandschap (bv. effecten van sociale media) geleid tot een versnelling van de informatiestroom, hetgeen dus resulteert in verzoeken met nog kortere termijnen van bijna alle gebruikers, waardoor de beschikbare middelen nog meer onder druk komen te staan.

Uit de analyse van de benodigde middelen, die op verzoek van de Raad is uitgevoerd, bleek de noodzaak van 5 extra gecofinancierde posten van nationale deskundigen; de resultaten van de analyse werden voorgesteld aan het EUMC en het PVC op respectievelijk 26 september 2017 en 9 januari 2018. Op 2 maart 2018 heeft het EUMC een militair advies verstrekt om te voorzien in deze 5 posten (gecofinancierde nationale deskundigen) met ingang van 1 januari 2019.

Gezien de goedkeuring door het PVC wordt voorgesteld de noodzakelijke kredieten toe te voegen aan de afdeling EDEO van de ontwerpbegroting 2019 (0,3 miljoen EUR).

40.

5.4.5 Gecombineerd effect van de afdeling EDEO op de ontwerpbegroting 2019


(in EUR)
BegrotingsonderdeelNaamVastleggingskredietenBetalingskredieten
Afdeling 10 – Europese Dienst voor extern optreden
1 2 0 5Gedetacheerde nationale militaire deskundigen280 000280 000
3 0 0 0Salaris en andere rechten voor statutaire personeelsleden1 208 0001 208 000
3 0 0 1Extern personeel en externe dienstverlening437 000437 000
3 0 0 2Overige personeelsuitgaven954 000954 000
3 0 0 3Gebouwen en daarmee samenhangende kosten1 351 0001 351 000
3 0 0 4Andere administratieve uitgaven934 000934 000
Totaal 5 164 0005 164 000


41.

5.5 Actualisering van de partnerschapsovereenkomsten inzake duurzame visserij


Zoals in bepaald in punt C van deel II van het Interinstitutioneel Akkoord (IIA) 22 heeft de Commissie de meest recente beschikbare gegevens met betrekking tot de partnerschapsovereenkomsten inzake duurzame visserij (PODV's) onderzocht en heeft zij de verwachte behoeften voor 2019 geëvalueerd op basis van de ontwikkelingen in de onderhandelingen met de betrokken derde landen. Op basis van deze evaluatie stelt de Commissie voor de vastlegging- en betalingskredieten te verhogen voor een bedrag van 7,0 miljoen EUR, opgesplitst tussen beleidsuitgaven (11 03 01) en een reserve (40 02 41), zoals in de onderstaande tabel wordt uiteengezet.

Het gevraagde bedrag zal worden gebruikt ter versterking van de financiële bijdrage voor de nieuwe overeenkomst met Marokko, aangezien de onderhandelingen nu zijn afgerond. Naar verwachting zal de overeenkomst en het bijhorende protocol in de eerste helft van 2019 23 in werking treden. Voorgesteld wordt een extra bedrag in de reserve op te nemen. Aangezien de overeenkomst met de Republiek Ivoorkust op 1 augustus 2018 24 voorlopig van toepassing werd, stelt de Commissie voor de hieraan gerelateerde vastleggingskredieten van 0,7 miljoen EUR van de reserve (40 02 41) naar de beleidsuitgaven (11 03 01) over te hevelen.

De gedetailleerde gegevens per begrotingsonderdeel zijn opgenomen in onderstaande tabel:

(in EUR)
Begrotings-onderdeelNaamVastleggings-kredietenBetalings-kredieten
Afdeling III — Europese Commissie
11 03 01Vaststelling van een governancekader voor visserijactiviteiten die vissersvaartuigen van de Unie in de wateren van derde landen verrichten682 000-
40 02 41Gesplitste kredieten6 318 0007 000 000
Totaal 7 000 0007 000 000

6. Technische correcties

42.

6.1 Wijziging van de personeelsformatie van het Europees Geneesmiddelenbureau


In de ontwerpbegroting 2019 stelde de Commissie voor het totale aantal personeelsformatieposten van het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) stabiel te houden op het voor 2018 toegestane niveau (591 posten). De uitsplitsing van deze posten tussen de functiegroepen voor administrateurs (AD) en assistenten (AST) en binnen de rangen in de personeelsformatie in de ontwerpbegroting 2019 werd per vergissing gewijzigd. De Commissie stelt een technische correctie voor, die geen gevolgen heeft voor de kredieten.

De gecorrigeerde personeelsformatie is opgenomen in de budgettaire bijlage.

6.2 Wijziging van de begrotingstoelichting van de ondersteunende uitgaven voor interoperabiliteitsoplossingen en gezamenlijke kaders voor Europese overheidsdiensten, bedrijven en burgers (ISA²)

In de ontwerpbegroting 2019 werd de begrotingstoelichting van de ondersteunende uitgaven van het ISA² programma 26 01 04 01 ten onrechte gewijzigd om maatregelen op te nemen die op deze post niet waren toegestaan. De Commissie stelt een technische correctie voor om terug te keren naar de tekst van de goedgekeurde begroting 2018. Deze correctie heeft geen gevolgen voor de uitgaven.

De gecorrigeerde begrotingstoelichting is opgenomen in de budgettaire bijlage.

7. Samenvatting per MFK-rubriek

RubriekOntwerpbegroting 2019Nota van wijzigingen nr. 1/2019Ontwerpbegroting 2019
(incl. NvW 1/2019)
VKBKVKBKVKBK
1.Slimme en inclusieve groei79 973 396 58467 517 943 1734 028 000- 13 266 000
79 977 424 58467 504 677 173
waarvan flexibiliteitsinstrument38 069 903- 38 069 903
waarvan in het kader van de overkoepelende marge voor vastleggingen233 333 333233 333 333
Maximum79 924 000 00079 924 000 000
Marge222 006 652179 908 749
1aConcurrentievermogen voor groei en werkgelegenheid22 859 993 34820 467 170 95544 028 0003 934 00022 904 021 34820 471 104 955
waarvan in het kader van de overkoepelende marge voor vastleggingen
Maximum23 082 000 00023 082 000 000
Marge222 006 652177 978 652
1bEconomische, sociale en territoriale samenhang57 113 403 23647 050 772 218- 40 000 000
- 17 200 000
57 073 403 23647 033 572 218
waarvan flexibiliteitsinstrument38 069 903- 38 069 903
waarvan in het kader van de overkoepelende marge voor vastleggingen233 333 333233 333 333
Maximum56 842 000 00056 842 000 000
Marge1 930 097
2.Duurzame groei: natuurlijke hulpbronnen59 999 077 98657 790 407 331- 137 000 000
- 159 800 000
59 862 077 98657 630 607 331
Maximum60 344 000 00060 344 000 000
Marge344 922 014481 922 014
waarvan: Europees Landbouwgarantiefonds (ELGF) - marktgerelateerde uitgaven en rechtstreekse betalingen43 613 447 00043 537 899 417- 184 000 000
- 184 000 000
43 429 447 00043 353 899 417
Submaximum43 881 000 00043 881 000 000
Afrondingsverschil uitgesloten voor de berekening van de marge659 000659 000
ELGF-marge266 894 000450 894 000
3.Veiligheid en burgerschap3 728 518 1383 486 361 39482 321 00082 321 0003 810 839 1383 568 682 394
waarvan flexibiliteitsinstrument927 518 13882 321 0001 009 839 138
Maximum2 801 000 0002 801 000 000
Marge
4.Europa als wereldspeler11 384 188 5629 508 356 03811 384 188 5629 508 356 038
waarvan in het kader van de overkoepelende marge voor vastleggingen1 116 188 5621 116 188 562
Maximum10 268 000 00010 268 000 000
Marge
5.Administratie9 956 925 6329 960 905 6525 699 5005 699 5009 962 625 1329 966 605 152
Maximum10 786 000 00010 786 000 000
waarvan verrekend met de marge voor onvoorziene uitgaven- 253 882 156
- 253 882 156
Marge575 192 212569 492 712
waarvan: Administratieve uitgaven van de instellingen7 755 321 7127 759 301 7325 699 5005 699 5007 761 021 2127 765 001 232
Submaximum8 700 000 0008 700 000 000
waarvan verrekend met de marge voor onvoorziene uitgaven- 253 882 156
- 253 882 156
Marge690 796 132685 096 632
Totaal165 042 106 902148 263 973 588- 44 951 500
- 85 045 500
164 997 155 402148 178 928 088
waarvan flexibiliteitsinstrument965 588 041899 719 62844 251 09722 299 8691 009 839 138922 019 497
waarvan in het kader van de overkoepelende marge voor vastleggingen1 349 521 8951 349 521 895
Maximum164 123 000 000166 709 000 000164 123 000 000166 709 000 000
waarvan verrekend met de marge voor onvoorziene uitgaven- 253 882 156
- 253 882 156
Marge1 142 120 87819 344 746 0401 231 323 47519 452 091 409
Andere speciale instrumenten577 248 000411 500 000577 248 000411 500 000
Algemeen totaal165 619 354 902148 675 473 588- 44 951 500
- 85 045 500
165 574 403 402148 590 428 088


(1) PB L 193 van 30.7.2018, blz. 1.
(2) COM(2018) 600 van 21.6.2018.
(3) Deze raming is gebaseerd op de aangiften van de werkelijke uitgaven van de lidstaten ontvangen tot en met augustus 2018, aangevuld met prognoses voor de periode 1.9.2018 tot en met 15.10.2018. Volledige informatie over de werkelijke uitgaven voor deze resterende periode zal beschikbaar zijn eind oktober/begin november 2018.
(4) Het aanpassingspercentage voor rechtstreekse betalingen in verband met het mechanisme voor financiële discipline voor het kalenderjaar 2018 is vastgesteld in Uitvoeringsverordening (EU) 2018/866 van de Commissie. De Commissie zal dit percentage dienovereenkomstig actualiseren rekening houdend met de in deze NvW 1/2019 voorgestelde wijzigingen.
(5) Gezamenlijke verklaringen van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie, die als bijlage zijn opgenomen in de door het Europees Parlement op 3 juli 2018 aangenomen wetgevingsresolutie (TA/2018/0275).
(6) COM(2017) 294 van 7.6.2017.
(7) Gezamenlijke verklaringen van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie, die als bijlage zijn opgenomen in de door het Europees Parlement op 11 september 2018 aangenomen wetgevingsresolutie (TA/2018/0328).
(8) COM(2017) 262 van 30.5.2017.
(9) Gezamenlijke verklaringen van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie, die als bijlage zijn opgenomen in de door het Europees Parlement op 11 september 2018 aangenomen wetgevingsresolutie (TA/2018/0329).
(10) COM(2017) 825 van 6.12.2017.
(11)

PB L 347 van 20.12.2013, blz. 884-891, artikel 11.

(12) COM(2018) 280 van 23.5.2018.
(13) COM(2018) 631 van 12.9.2018.
(14) COM(2018) 633 van 12.9.2018.
(15)

PB L 317 van 4.11.2014, blz. 1.

(16) COM(2018) 636 van 12.9.2018.
(17) 4 tijdelijke ambten - 1 AD 9, 1 AD 5 en 2 AST 3 en 5 vaste ambten 2 AD 5, 1 AST 3 and 2 AST-SC1.
(18) 1 AD 12
(19) Verordening (EU) nr. 2017/1939 van de Raad van 17 oktober 2017.
(20) COM(2017) 352 van 29.6.2017.
(21) Het Militair Comité van de Europese Unie (EUMC) is het hoogste militaire orgaan binnen de Raad van de EU. Het EUMC verleent met name militair advies aan het Politiek en Veiligheidscomité (PVC) en doet aanbevelingen inzake militaire aangelegenheden.
(22) PB C 373 van 20.12.2013, blz. 1.
(23) De onderhandelingen zijn afgerond en de Commissie zal zo spoedig mogelijk de desbetreffende voorstellen vaststellen voor de besluiten van de Raad betreffende de ondertekening en de sluiting van de partnerschapsovereenkomst inzake duurzame visserij tussen de EU en het Koninkrijk Marokko die vergezeld gaat van een protocol een briefwisseling tussen beide partijen.
(24) Besluit (EU) 2018/1069 van de Raad van 26 juli 2018, PB L 194 van 31.7.2018, blz. 1.