Toelichting bij COM(2018)841 - Nota-verbaal over het Akkoord inzake de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de EU en Euratom - EU monitor

EU monitor
Vrijdag 14 augustus 2020
kalender

Toelichting bij COM(2018)841 - Nota-verbaal over het Akkoord inzake de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de EU en Euratom

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

EUROPESE COMMISSIE

Brussel, 5.12.2018

COM(2018) 841 final

Nota-verbaal

over het Akkoord inzake de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland uit de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie


Begeleidende brief bij

Nota-verbaal over het Akkoord inzake de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland uit de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie

Begeleidende brief aan derde landen

[Afzender 1 ] biedt uw regering haar complimenten aan en heeft de eer u de bijgaande nota-verbaal over het Akkoord inzake de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie en uit Euratom te doen toekomen.

Voorts verzoekt [afzender] met betrekking tot alle verdragen/overeenkomsten/regelingen die door de Europese Unie zijn ondertekend, waarbij zij partij is of waaraan zij deelneemt, en waarvoor uw regering depositaris of voorzitter is, uw regering vriendelijk om bijgaande nota-verbaal ter kennis te brengen van de andere partijen bij of deelnemers aan deze verdragen/overeenkomsten/regelingen.

Bijgaande nota-verbaal is bekrachtigd door de lidstaten van de Unie, met inbegrip van het Verenigd Koninkrijk.

[Afzender] maakt van deze gelegenheid gebruik om uw regering nogmaals van haar bijzondere hoogachting te verzekeren.

Begeleidende brief aan internationale organisaties

[Afzender 2 ] biedt uw organisatie haar complimenten aan en heeft de eer u de bijgaande nota-verbaal over het Akkoord inzake de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie en uit Euratom te doen toekomen.

Voorts verzoekt [afzender] met betrekking tot alle verdragen/overeenkomsten/regelingen die door de Europese Unie zijn ondertekend, waarbij zij partij is of waaraan zij deelneemt, en waarvoor uw organisatie depositaris is of het secretariaat verzorgt, het bevoegde orgaan of de bevoegde autoriteit van uw organisatie vriendelijk om bijgaande nota-verbaal ter kennis te brengen van de andere partijen bij of deelnemers aan deze verdragen/overeenkomsten/regelingen.

Bijgaande nota-verbaal is bekrachtigd door de lidstaten van de Unie, met inbegrip van het Verenigd Koninkrijk.

[Afzender] maakt van deze gelegenheid gebruik om uw organisatie nogmaals van haar bijzondere hoogachting te verzekeren.

Nota-verbaal over het Akkoord inzake de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland uit de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie

1. Op 29 maart 2017 heeft de regering van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland (hierna „het Verenigd Koninkrijk” genoemd) de Europese Raad overeenkomstig artikel 50 van het Verdrag betreffende de Europese Unie kennis gegeven van het voornemen van het Verenigd Koninkrijk om zich terug te trekken uit de Europese Unie („Unie”) en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie („Euratom”). Derhalve zal het Verenigd Koninkrijk op 30 maart 2019 niet langer een lidstaat van de Europese Unie en van Euratom zijn.

2. Op [DATUM] hebben de Unie en Euratom, en het Verenigd Koninkrijk, overeenkomstig artikel 50, lid 2, van het Verdrag betreffende de Europese Unie een akkoord gesloten over de voorwaarden voor de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Unie en Euratom („het terugtrekkingsakkoord”) 3 . Het terugtrekkingsakkoord zal op 30 maart 2019 in werking treden, onder voorbehoud van voorafgaande ratificatie door het Verenigd Koninkrijk en de sluiting door de Unie en Euratom.

3. Met het oog op de aanpassing aan de specifieke situatie van de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Unie en Euratom voorziet het terugtrekkingsakkoord in een in de tijd beperkte overgangsperiode waarin, op enkele zeer beperkte uitzonderingen na, het recht van de Unie van toepassing is op en in het Verenigd Koninkrijk en bepaalt het dat elke verwijzing naar de lidstaten in het recht van de Unie, zoals ook ten uitvoer gelegd en toegepast door de lidstaten, ook het Verenigd Koninkrijk omvat.

4. De Unie en Euratom, en het Verenigd Koninkrijk zijn overeengekomen dat het recht van de Unie in de zin van het terugtrekkingsakkoord door de Unie (of Euratom), of door de lidstaten namens de Unie (of Euratom), of door de Unie (of Euratom) en haar lidstaten samen gesloten internationale overeenkomsten omvat.

5. Onder voorbehoud van een tijdige ratificatie en sluiting van het terugtrekkingsakkoord, stellen de Unie en Euratom de partijen bij de internationale overeenkomsten als bedoeld in punt 4 hierboven, ervan in kennis dat het Verenigd Koninkrijk gedurende de overgangsperiode voor de toepassing van die internationale overeenkomsten als een lidstaat van de Unie en van Euratom wordt behandeld.

6. Er zij opgemerkt dat de beginselen in deze nota ook gelden voor internationale instrumenten en regelingen zonder bindende werking, aangegaan door de Unie of Euratom, en voor internationale overeenkomsten als bedoeld in punt 4 hierboven die voorlopig worden toegepast.

7. De bepalingen met betrekking tot de overgangsperiode zijn vastgesteld in deel vier (artikelen 126 tot en met 132) van het terugtrekkingsakkoord, dat moet worden gelezen in samenhang met de andere relevante bepalingen van het terugtrekkingsakkoord, met name deel een.

8. De overgangsperiode gaat in op 30 maart 2019 en eindigt op 31 december 2020, maar het terugtrekkingsakkoord voorziet in de mogelijkheid eenmalig te besluiten tot verlenging van de overgangsperiode met maximaal 24 maanden. In geval van verlenging zullen de Unie en Euratom dit in een nieuwe nota-verbaal meedelen.

9. Aan het einde van de overgangsperiode zullen de internationale overeenkomsten als bedoeld in de punten 4 en 6 hierboven niet meer van toepassing zijn op het Verenigd Koninkrijk. Dit laat de status van het Verenigd Koninkrijk met betrekking tot multilaterale overeenkomsten waarbij het in eigen hoedanigheid partij is onverlet.


(1)

Hoofd van de delegatie van de EU waar er een geaccrediteerde EU-delegatie is en het hoofdkantoor van de Unie als er geen geaccrediteerde EU-delegatie is.

(2)

Hoofd van de delegatie van de EU waar er een geaccrediteerde EU-delegatie is en het hoofdkantoor van de Unie als er geen geaccrediteerde EU-delegatie is.

(3)

     Het terugtrekkingsakkoord kan worden geraadpleegd op [link naar de website van de Commissie: https://ec.europa.eu/commission/brexit-negotiations/negotiating-documents-article-50-negotiations-united-kingdom_en ] [link naar het Publicatieblad en het besluit van de Raad betreffende de ondertekening van het terugtrekkingsakkoord]