Toelichting bij JOIN(2020)6 - Vaststelling besluit tot vaststelling van strategische doelstellingen van EU die dmv EU-actieplan inzake mensenrechten en democratie (2020-24) moeten worden nagestreefd

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.Bij haar externe optreden streeft de Unie de doelstellingen na van artikel 21 van het Verdrag betreffende de Europese Unie wat betreft de democratie, de rechtsstaat, de universaliteit en de ondeelbaarheid van de mensenrechten en de fundamentele vrijheden.


2.In het licht daarvan stellen de Commissie en de hoge vertegenwoordiger de Raad voor om de Europese Raad aan te bevelen een besluit van de Europese Raad vast te stellen waarbij de strategische belangen en doelstellingen van de Unie overeenkomstig artikel 22, lid 1, van het Verdrag betreffende de Europese Unie worden vastgesteld via het EU-actieplan inzake mensenrechten en democratie 2020-2024. Dit besluit laat de verdeling van bevoegdheden en de besluitvormingsprocedures uit hoofde van de Verdragen onverlet. Het is met name niet van invloed op de stemming bij gekwalificeerde meerderheid waar deze momenteel wordt toegepast.


3.Het actieplan beschrijft de na streven doelstellingen en de concrete maatregelen om het actieplan uit te voeren. De vaststelling van een besluit door de Europese Raad zou het kader bieden waarbinnen concrete voorstellen kunnen worden geformuleerd voor acties of standpunten van de Unie met het oog op de verwezenlijking van haar doelstellingen inzake mensenrechten en democratie en zou het gemakkelijker maken om vast te stellen welke middelen de Europese Unie en de lidstaten aan deze doelstellingen moeten besteden.