Overwegingen bij COM(2022)455 - Standpunt EU inzake uitbreiding toepassingsgebied van de regeling mbt door overheden gesteunde exportkredieten voor projecten voor duurzame energie, klimaatadaptatie en water

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

 
 
(1) De sectorovereenkomst inzake exportkredieten voor projecten op het gebied van duurzame energie, de matiging van en de aanpassing aan klimaatverandering en water (“de sectorovereenkomst inzake klimaatverandering”), die deel uitmaakt van de regeling inzake door de overheid gesteunde exportkredieten (“de regeling”) en bijlage IV bij de regeling vormt, is omgezet en derhalve in de Europese Unie juridisch bindend gemaakt bij Verordening (EU) nr. 1233/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 16 november 2011 betreffende de toepassing van bepaalde richtsnoeren op het gebied van door de overheid gesteunde exportkredieten en tot intrekking van de Beschikkingen 2001/76/EG en 2001/77/EG van de Raad 4 .

(2) De deelnemers aan de regeling (“de deelnemers”) moeten een besluit nemen over een uitbreiding van het toepassingsgebied van de sectorovereenkomst inzake klimaatverandering tot de uitvoer uit industriesectoren die momenteel niet onder de voorwaarden ervan vallen.

(3) Het is passend het standpunt te bepalen dat namens de Unie moet worden ingenomen, aangezien het door de deelnemers aan de regeling te nemen besluit tot wijziging van de sectorovereenkomst inzake klimaatverandering rechtsgevolgen zal hebben in de Unie.

(4) Op basis van de voorgestelde wijziging van de sectorovereenkomst inzake klimaatverandering zou de uitvoer uit een breder scala van industriesectoren, wanneer die uitvoer aan de toepasselijke criteria voldoet, kunnen profiteren van de daarin vastgestelde voorwaarden. Dit zou op zijn beurt exportkredietinstellingen uit de Europese Unie en andere deelnemers in staat stellen een grotere rol te spelen bij de ondersteuning van de groene transitie en bij te dragen tot de verwezenlijking van de doelstellingen van de Overeenkomst van Parijs. Het bredere toepassingsgebied van de sectorovereenkomst inzake klimaatverandering zou het bedrijfsleven in de EU een impuls geven in toekomstgerichte sectoren met een groot potentieel om economische groei en werkgelegenheid in de Unie te bevorderen.