Bijlagen bij COM(2007)339 - Standpunt van de EG in de ministerraad van de Energiegemeenschap inzake de begroting van de Energiegemeenschap voor 2007

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

BIJLAGE I

Ontwerp

PROCEDUREEL BESLUIT VAN DE MINISTERRAAD VAN DE ENERGIEGEMEENSCHAP

2006/07/MC-EnC: besluit van de ministerraad van …… 2007 inzake de vaststelling van de begroting van de Energiegemeenschap voor 2007

De ministerraad van de Energiegemeenschap,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Energiegemeenschap, en met name op artikel 74,

Gelet op artikel 88 van het Verdrag tot oprichting van de Energiegemeenschap,

Overwegende hetgeen volgt:

1. 2007 is een overgangsjaar voor wat de financiering van de Energiegemeenschap betreft omdat, volgens de wetten van de Republiek Oostenrijk, het secretariaat van de Energiegemeenschap pas een formele rechtsstatus krijgt en dus pas kan functioneren na de inwerkingtreding van de op 29 mei 2007 met de Republiek Oostenrijk gesloten zetelovereenkomst, d.w.z. met ingang van 1 juli 2007.

2. Het voorlopig secretariaat en de activiteiten van de Energiegemeenschap worden momenteel voor 100% gefinancierd via een CARD-leningovereenkomst met de Commissie en het Oostenrijks federaal ministerie van economie en werkgelegenheid. Deze leningovereenkomst loopt af op 30 juni 2007.

3. In de tweede helft van 2007 moeten de partijen bijdragen aan de begroting, overeenkomstig de bepalingen van artikel 73 van het Verdrag tot oprichting van de Energiegemeenschap.

4. Overeenkomstig artikel 88 van het Verdrag tot oprichting van de Energiegemeenschap dient de Europese Commissie het in bijlage 1 bij dit besluit vermelde gedetailleerde begrotingsvoorstel in. Overeenkomstig het hierboven uiteengezette financieringsmechanisme bestaat de begroting voor 2007 uit twee delen:

5. deel 1 (1.1.2007 tot 30.6.2007): de kosten worden gefinancierd door de Europese Commissie en het Oostenrijks federaal ministerie van economie en werkgelegenheid via de lopende leningovereenkomst. Dit deel van de begroting wordt voor 100% gefinancierd door de twee partijen bij de leningovereenkomst;

6. deel 2 (1.7.2007 tot 31.12.2007): de kosten worden gefinancierd overeenkomstig artikel 73 van het Verdrag, d.w.z. met de bijdragen van de partijen bij de Energiegemeenschap.

BESLUIT:

Artikel 1

De begroting van de Energiegemeenschap voor het kalenderjaar 2007, zoals uiteengezet in bijlage 1, wordt hierbij goedgekeurd.

Artikel 2

In de periode waarop deel 1 van de in artikel 1 vermelde begroting betrekking heeft, blijft het voorlopig secretariaat van de Energiegemeenschap zijn voorlopige regels en procedures toepassen voor het gebruik van de fondsen die via de Europese Commissie en het federaal ministerie van economie en werkgelegenheid van de Republiek Oostenrijk ter beschikking zijn gesteld, tot de procedures voor de vaststelling en tenuitvoerlegging van de begroting van de Energiegemeenschap, voor audits en inspecties, van toepassing worden.

In de periode waarop deel 2 van de in artikel 1 vermelde begroting betrekking heeft, past het secretariaat van de Energiegemeenschap de procedures voor de vaststelling en tenuitvoerlegging van de begroting van de Energiegemeenschap, voor audits en inspecties, toe.

Artikel 3

De directeur van het secretariaat van de Energiegemeenschap is verantwoordelijk voor de tenuitvoerlegging van dit procedurele besluit.

Artikel 4

Dit besluit is gericht tot alle partijen en instellingen onder het Verdrag tot oprichting van de Energiegemeenschap.

Artikel 5

De directeur van het secretariaat van de Energiegemeenschap stelt dit besluit en de bijlagen erbij binnen zeven dagen na vaststelling ervan ter beschikking van alle partijen en instellingen onder het Verdrag tot oprichting van de Energiegemeenschap.

Gedaan te ………….., ……..

…………………..

Voor de Ministerraad

BIJLAGE II

Nota

Energiegemeenschap

Begroting 2007

Achtergrond

De voorgestelde begroting valt uiteen in twee delen:

- deel 1 (1.1.2007 tot 30.6.2007): de kosten worden gefinancierd door de Europese Commissie en het federaal ministerie van economie en werkgelegenheid van de Republiek Oostenrijk via de lopende leningovereenkomst. Dit deel van de begroting wordt voor 100% gefinancierd door de twee partijen bij de leningovereenkomst;

- deel 2 (1.7.2007 tot 31.12.2007): de kosten worden gefinancierd overeenkomstig artikel 73 van het Verdrag, d.w.z. met de bijdragen van de partijen bij de Energiegemeenschap.

Deel 1:

Het voorgestelde formaat van de begroting van de Energiegemeenschap voor de periode van 1.1.2007 tot 30.6.2007 stemt overeen met het formaat van bijlage III bij de leningovereenkomst (ref.: 100-231).

Deel 2:

Het voorgestelde formaat van de begroting van de Energiegemeenschap voor de periode van 1.7.2007 tot 31.12.2007 stemt overeen met artikel 74 van het Verdrag tot oprichting van de Energiegemeenschap. In het algemeen is met de Europese Commissie overlegd over het niveau van de toewijzing voor human resources in de voorgestelde ontwerpbegroting. Deze toewijzing is gebaseerd op externe (andere internationale organisaties met zetel in Oostenrijk, zoals IEA, OPEC, VN, CIDM) en interne benchmarking (het niveau van een eenheid binnen een directoraat van de Europese Commissie is in overweging genomen, zie Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, Art. 66).

Energiegemeenschap, begroting 2007: subtotalen

De begroting voor 2007, 2,032 miljoen euro, wijkt af van het oorspronkelijke begrotingsvoorstel van de Commissie, dat op 17 november 2006 door de ministerraad van de Energiegemeenschap is vastgesteld. Daarin was sprake van een begroting van 2,450 miljoen euro.

Overeenkomstig het voorgestelde formaat kan de totale begroting voor 2007, ten bedrage van 2,032 miljoen euro, als volgt worden uitgesplitst:

- subtotaal human resources 858 372 euro

- subtotaal reizen 48 958 euro

- subtotaal uitrusting en benodigdheden 41 605 euro

- subtotaal kantoren 187 030 euro

- subtotaal overige kosten, diensten 896 765 euro

Energiegemeenschap, begroting 2007: uitsplitsing van de institutionele uitgaven

Op basis van de vereisten van artikel 74 van het Verdrag tot oprichting van de Energiegemeenschap, wordt in de voorgestelde begroting 2007 verwezen naar de bijzonderheden van de uitgaven van elke verdragsinstelling. In het algemeen kan de totale begroting van de Energiegemeenschap voor 2007 als volgt worden uitgesplitst over de verdragsinstellingen:

- ministerraad 49 000 euro

- permanente groep op hoog niveau 40 619 euro

- commissie voor regelgeving van de Energiegemeenschap 248 712 euro

- forum van Athene 23 533 euro

- gasforum 29 650

- secretariaat van de Energiegemeenschap 1 641 215

Conclusie

De geplande uitgaven voor het begrotingsjaar 2007 bedragen in totaal 2,032 miljoen euro.

788 630 euro worden volledig gedekt door de leningsovereenkomst, 100 321 euro worden gefinancierd door de Europese Commissie en het Oostenrijks ministerie en 1 244 100 door de bijdragen van de leden van de Energiegemeenschap.

BIJLAGE III: voorgesteld organogram van het secretariaat van de Energiegemeenschap

Fig. 1: voorgesteld organogram van het secretariaat van de Energiegemeenschap.

[pic]

BIJLAGE IV: uitsplitsing van de begroting van de Energiegemeenschap voor 2007

[pic]

[pic]

[pic]

[pic]

[pic]

[pic]

[pic]

[pic]