Bijlagen bij COM(2009)270 - Standpunt EG tijdens de bijeenkomst van de ministerraad van de Energiegemeenschap (Sarajevo, 26 juni 2009)

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

BIJLAGE

Standpunt van de Europese Gemeenschap

- De Europese Gemeenschap keurt de financiële kwijting voor het jaar 2008 goed van de directeur van het secretariaat van de Energiegemeenschap.

- De Europese Gemeenschap keurt het werkprogramma van de Energiegemeenschap voor de periode 2010-2011 goed.

- De Europese Gemeenschap stemt in met de aanneming van de begroting van de Energiegemeenschap voor de periode 2010-2011, met een maximum van 3 250 000 euro voor het jaar 2010 en 3 380 000 euro voor het jaar 2011, hetzij een bijdrage van de Europese Gemeenschap van maximum 3 188 250 euro voor 2010 en 3 315 780 voor 2011, mits de begrotingsautoriteit voor beide jaren de benodigde kredieten toekent.

- De Europese Gemeenschap stemt in met de verlenging van het mandaat van de directeur van het secretariaat van de Energiegemeenschap met een tweede periode van drie jaar.

- De Europese Gemeenschap keurt de oprichting goed van een taskforce Hernieuwbare energiebronnen overeenkomstig het voorgestelde mandaat.


[1] Er wordt op gewezen dat de tweejaarlijkse begroting van de Energiegemeenschap krachtens de artikelen 74 en 88 van het Verdrag tot oprichting van de Energiegemeenschap wordt goedgekeurd door de ministerraad van de Energiegemeenschap op basis van een voorstel van de Europese Commissie. Het betreffende voorstel van de Commissie is aangenomen op […].

[2] Op […] heeft de Commissie aanbevelingen ingediend bij de Raad teneinde over een mandaat te kunnen beschikken met het oog op de opening van onderhandelingen met Georgië over de toetredingsmodaliteiten tot de Energiegemeenschap.