Bijlagen bij SEC(2008)1979 - Ontwerp voor Besluit Nr. x/2008 van het Gemengd Comité EG/Denemarken-Faeröer tot wijziging van de tabellen I en II van de bijlage bij Protocol nr. 1 van de Overeenkomst met de Regering van Denemarken en de Landsregering van de Faeröer - Ontwerp gemeenschappelijk standpunt van de EG

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

bijlage bij Protocol nr. 1 van de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap, enerzijds, en de Regering van Denemarken en de Landsregering van de Faeröer, anderzijds

2. BEGROTINGSONDERDELEN:

Hoofdstuk en artikel:

Hoofdstuk 12, artikel 120

Begroot bedrag voor het betrokken jaar: 16 432 miljoen euro

3. FINANCIËLE GEVOLGEN:

 Het voorstel heeft geen financiële gevolgen

 Het voorstel heeft geen financiële gevolgen voor de uitgaven maar wel voor de ontvangsten, namelijk:

(in miljoen euro, tot op 1 decimaal)

Begrotings-onderdeelOntvangsten3

12 maanden, met ingang van 1.1.2008[Jaar n]
Artikel 120

Gevolgen voor de eigen middelen0,3

Situatie na de actie
[n+1][n+2][n+3][n+4][n+5]
Artikel 120

0,70,70,7

4. FRAUDEBESTRIJDINGSMAATREGELEN

Het beheer van de contingenten zal door de Commissie worden uitgevoerd in overeenstemming met de procedure ter verdeling van tariefcontingenten.

5. ANDERE OPMERKINGEN

De 16e vergadering van het Gemengd Comité is gepland voor november 2008. De Faeröer hebben voorgesteld om het besluit van het Gemengd Comité in de vorm van een briefwisseling aan te nemen. Het besluit zal in werking treden op 1 september 2008.

De mogelijke inkomstenderving is berekend uitgaande van de veronderstelling dat de contingenten volledig zullen worden gebruikt. De berekening is gebaseerd op de gemiddelde waarde van in de periode 2004-2006 uit de Faeröer ingevoerde koolvis (0305 59 80), wulk (0307 91 00) en krab (0306 14 90), als aangegeven in de onderstaande tabellen (de bedragen zijn afgerond). De aldus berekende bedragen zijn daarna verminderd met 25% om rekening te houden met de door de lidstaten gemaakte inningskosten.

Gezien de geringe invoer van wulk van de tariefposten 0307 99 18 en 1605 90 30 uit de Faeröer wordt er niet van uitgegaan dat de bijkomende concessie een aanzienlijk effect op de begroting van de Gemeenschap zal hebben. Daarom is het mogelijke verlies aan douanerechten op de invoer van dit product uit de Faeröer verder buiten beschouwing gelaten.

.

Beschrijving van het productTariefpostRechtEU-invoer uit de Faeröer in euro's (3-jarig gemiddelde 2004-06)EU-invoer uit de Faeröer in tonnen (3-jarig gemiddelde 2004-06)Euro per ton (3-jarig gemid-delde 2004-2006)
Koolvis (Pollachius virens), gezouten en gedroogdex 0305 59 8012%770,000,272 887,50
Wulk (Buccinum undatum), levend, vers of gekoeldex 0307 91 0011%23 750,0028,20842,20
Wulk (Buccinum undatum), bevrorenex 0307 99 1811%6 190,001,304 761,54
Wulk (Buccinum undatum), bereidingen of conservenex 1605 90 3020%0 (geen invoer)0 (geen invoer)0 (geen invoer)
Krabben van de soort Geryon affinis, bevrorenex 0306 14 907,5%313 803,3326,8711 680,02


.

Contin-gent (in tonnen)3-jarig gemiddelde in euro'sRecht van 12% in euro'sOnder aftrek van innings-kosten in euro's
KoolvisBijkomend contingent Jr [n]250*721 87586 62564 968,75
Jr [1]7502 165 625,00259 875,00194 906,25
Jr [2]7502 165 625,00259 875,00194 906,25
Jr [3]7502 165 625,00259 875,00194 906,25

Contin-gent (in tonnen)3-jarig gemiddelde in euro'sRecht van 11% in euro'sOnder aftrek van innings-kosten in euro's
WulkBijkomend contingent Jr [n]400*336 879,4337 056,7427 792,55
Jr [1]12001 010 638,30111 170,2183 377,66
Jr [2]12001 010 638,30111 170,2183 377,66
Jr [3]12001 010 638,30111 170,2183 377,66

Contin-gent (in tonnen)3-jarig gemiddelde in euro'sRecht van 7,5% in euro'sOnder aftrek van innings-kosten in euro's
KrabBijkomend contingent Jr [n]250*2 920 006,20219 000,48164 250,3
Jr [1]7508 760 018,61657 001,40492 751,05
Jr [2]7508 760 018,61657 001,40492 751,05
Jr [3]7508 760 018,61657 001,40492 751,05

* Inwerkingtreding op 1 september 2008 zou pro rata temporis vier maanden bijkomende tonnen opleveren.

Som voor de drie visserijproducten:

Onder aftrek van inningskosten in euro's
Bijkomend contingent Jr [n]257 011,65
Jr [1]771 034,96
Jr [2]771 034,96
Jr [3]771 034,96


1PB L 53 van 22.2.1997, blz. 2.

2PB L 53 van 22.2.1997, blz. 2.

3Voor traditionele eigen middelen (landbouwrechten, suikerheffingen en douanerechten) moeten nettobedragen worden vermeld, d.w.z. na aftrek van 25% aan inningskosten.

NL NL