Europees Milieuagentschap (EMA)

Met dank overgenomen van Europa Nu.

Dit agentschap i heeft als taak tijdige, doelgerichte, relevante en betrouwbare informatie over het milieu te verstrekken aan iedereen die betrokken is bij de ontwikkeling en invoering van Europees en nationaal milieubeleid, en aan het grote publiek.

1.

Basiskenmerken

Locatie (stad)

Kopenhagen

Locatie (land)

Denemarken

Grondslag

Verordeningen (EG) 1210/90, 933/1999 en 1641/2003

Oprichting

7 mei 1990

Aard organisatie

Agentschap van de Europese Unie

Ondersteuning beleidsveld

Milieu

2.

Werkzaamheden

De belangrijkste taak van het Europese Milieu Agentschap (EMA) is het verzamelen en verspreiden van informatie op het gebied van grensoverschrijdende milieuproblemen door middel van een netwerk van partners in alle EU-lidstaten.

Het EMA produceert en beheert:

  • rapporten
  • indicatoren, zodat de EU uniforme doelstellingen kan formuleren
  • statistieken en een database
  • een begrippenlijst met 500 milieutermen, vertaald in 23 talen.

Het EMA verzamelt en verspreidt informatie met behulp van het Europese netwerk voor milieu-informatie en -observatie (EIONET).

3.

Organisatie

De raad van bestuur bestaat uit een vertegenwoordiger van elk lid, twee vertegenwoordigers van de Europese Commissie en twee, door het Europees Parlement aangewezen, vooraanstaande wetenschappers. De raad van bestuur neemt onder andere het meerjarig werkprogramma, het jaarlijks werkprogramma en de jaarverslagen aan, benoemt de uitvoerend directeur en wijst de leden van het wetenschappelijk comité aan.

De uitvoerend directeur legt verantwoording af aan de raad van bestuur voor de uitvoering van de programma's en voor de dagelijkse leiding van het EMA. Het wetenschappelijk comité adviseert de raad van bestuur en de uitvoerend directeur.

4.

Inspraak EU-lidstaten

Het Europees Milieu Agentschap was het eerste orgaan van de EU dat de deuren opende voor de 13 Centraal-, Oost-Europese en Mediterrane landen waarvan een aantal inmiddels lid zijn van de EU. De huidige leden zijn:

  • de lidstaten van de Europese Unie
  • IJsland, Noorwegen, Liechtenstein (deel uitmakend van de Europese Economische Ruimte i)
  • Zwitserland
  • Turkije (kandidaat-lidstaat)

Daarnaast zijn er meewerkende landen. Dit zijn de zes westelijke Balkanlanden.

  • Albanië, Bosnië en Herzegovina, de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, Montenegro, Servië en Kosovo.

5.

Nederland (vertegenwoordiging)

Nederland wordt in de raad van bestuur van het Europees Milieuagentschap vertegenwoordigd door het ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M).

Het Planbureau voor de Leefomgeving i fungeert als 'National Focal Point': het Nederlandse deel van het Europese netwerk voor milieu-informatie en -observatie EIONET.

6.

Meer informatie