Directoraat-generaal Maritieme zaken en Visserij (MARE)

Dit directoraat-generaal i moet ervoor zorgen dat de politieke prioriteiten van de Commissie op het gebied van visserij en maritieme zaken worden uitgevoerd. Het DG is belast met het beheer van het gemeenschappelijk visserijbeleid i (GVB) dat een basis moet bieden voor duurzame visserij in de wateren van de Europese Unie en daarbuiten, rekening houdend met milieu-, economische en sociale aspecten en volgens de beginselen van goed bestuur.

Dit DG valt onder verantwoordelijkheid van de eurocommissaris voor Milieu, maritieme zaken en visserij i.

De belangrijkste taken zijn:

  • maatregelen nemen en voorstellen doen voor de instandhouding en het beheer van de visserijhulpbronnen om te waarborgen dat deze op duurzame wijze worden geëxploiteerd
  • zorgen voor het dagelijkse beheer van de visstanden op basis van verslagen over de vangsten en door aanpassingen van de beschikbare vangstmogelijkheden
  • erop toezien dat de regels van het GVB doeltreffend worden toegepast en dat de lidstaten de geldende beperkingen controleren en handhaven
  • de dialoog bevorderen tussen vissers, wetenschappers en visserijbeheerders
  • de EU vertegenwoordigen in de relevante internationale en regionale visserijorganisaties
  • met derde landen onderhandelen over visserijovereenkomsten en dergelijke overeenkomsten uitvoeren
  • gegevensverzameling, wetenschappelijke evaluaties en onderzoek op visserijgebied bevorderen
 

1.

Wetgevingsvoorstellen in onderhandeling

Er zijn 430 voorstellen voor wetgeving of andere juridische instrumenten van dit directoraat-generaal in onderhandeling bij de Raad en het Europees Parlement.
Datum Titel
15.11.2022  Naar een sterke en duurzame algensector in de EU.
Mededeling com(2022)592
 
10.11.2022  Ondertekening en voorlopige toepassing van een overeenkomst met de Seychellen inzake de toegang voor Seychelse vissersvaartuigen tot de wateren van Mayotte.
Besluit com(2022)576
 
10.11.2022  Sluiting van een overeenkomst met de Seychellen inzake de toegang voor Seychelse vissersvaartuigen tot de wateren van Mayotte.
Besluit com(2022)577
 
09.11.2022  Gedelegeerde handelingen van de Commissie onder Verordening (EU) 2017/1004 betreffende het Uniekader voor de verzameling, het beheer en het gebruik van gegevens in de ...
Verslag com(2022)574
 
04.11.2022  Beheers-, instandhoudings- en controlemaatregelen die gelden in het gebied dat onder de Visserijovereenkomst voor de Zuid-Indische Oceaan (Siofa) valt.
Verordening com(2022)563
 

2.

Wetgeving die momenteel wordt geïmplementeerd

Er zijn 467 wetten of andere juridische instrumenten van de Raad en het Europees Parlement, eerder voorgesteld door dit directoraat-generaal, die momenteel in Nederland worden geïmplementeerd.
Datum Titel
09.09.2022  Wijziging van Verordening (EU) 2022/109 tot vaststelling, voor 2022, van sommige vangstmogelijkheden, met betrekking tot ansjovis.
Verordening com(2022)448
 
31.08.2022  Wijziging verordening 2020/1706 betreffende de opening en het beheer van autonome tariefcontingenten van de Unie voor bepaalde visserijproducten voor de periode ...
Verordening com(2022)429
 
23.08.2022  Vangstmogelijkheden voor bepaalde visbestanden in de Oostzee voor 2023 en tot wijziging van Verordening 2022/109 mbt bepaalde vangstmogelijkheden in andere wateren.
Verordening com(2022)415
 
07.06.2022  Wijziging van Verordening tot vaststelling, voor 2022, van de vangstmogelijkheden voor sommige visbestanden en groepen visbestanden in de wateren van de Unie.
Verordening com(2022)275
 
13.04.2022  Amending Regulation 508/2014 as regards measures to alleviate the consequences of war in Ukraine on fishing activities and disruption on the supply chain of fishery ...
Verordening com(2022)179
 

3.

Rechtsgeldige wetgeving

Er zijn ten minste 398 rechtsgeldige wetten of andere juridische instrumenten die eerder door dit directoraat-generaal zijn voorgesteld.
Datum Titel
08.04.2022  Amendment of Regulation (EU) 2022/109 on fishing opportunities for certain fish stocks applicable in Union waters and for Union fishing vessels in certain non-Union ...
Verordening com(2022)165
 
11.03.2021  Beheers-, instandhoudings- en controlemaatregelen die gelden in het bevoegdheidsgebied van de Commissie voor de tonijnvisserij in de Indische Oceaan (IOTC).
Verordening com(2021)113
 
08.05.2017  Standpunt EU in de Regionale Organisatie voor het visserijbeheer in het zuidelijke deel van de Stille Oceaan (SPRFMO).
Besluit com(2017)216
 
08.05.2017  Standpunt EU in de vergadering van de partijen bij de Visserijovereenkomst voor de Zuid-Indische Oceaan (SIOFA).
Besluit com(2017)214
 
11.03.2014  Standpunt EU in de Commissie voor visserij in de westelijke en centrale Stille Oceaan (WCPFC) inzake instandhouding en beheer van over grote afstanden trekkende ...
Besluit com(2014)128