Directoraat-generaal Maritieme zaken en Visserij (MARE) - EU monitor

EU monitor
Woensdag 27 mei 2020
kalender

Directoraat-generaal Maritieme zaken en Visserij (MARE)

Dit directoraat-generaal i moet ervoor zorgen dat de politieke prioriteiten van de Commissie op het gebied van visserij en maritieme zaken worden uitgevoerd. Het DG is belast met het beheer van het gemeenschappelijk visserijbeleid i (GVB) dat een basis moet bieden voor duurzame visserij in de wateren van de Europese Unie en daarbuiten, rekening houdend met milieu-, economische en sociale aspecten en volgens de beginselen van goed bestuur.

Dit DG valt onder verantwoordelijkheid van de eurocommissaris voor Milieu, maritieme zaken en visserij i.

De belangrijkste taken zijn:

  • maatregelen nemen en voorstellen doen voor de instandhouding en het beheer van de visserijhulpbronnen om te waarborgen dat deze op duurzame wijze worden geëxploiteerd
  • zorgen voor het dagelijkse beheer van de visstanden op basis van verslagen over de vangsten en door aanpassingen van de beschikbare vangstmogelijkheden
  • erop toezien dat de regels van het GVB doeltreffend worden toegepast en dat de lidstaten de geldende beperkingen controleren en handhaven
  • de dialoog bevorderen tussen vissers, wetenschappers en visserijbeheerders
  • de EU vertegenwoordigen in de relevante internationale en regionale visserijorganisaties
  • met derde landen onderhandelen over visserijovereenkomsten en dergelijke overeenkomsten uitvoeren
  • gegevensverzameling, wetenschappelijke evaluaties en onderzoek op visserijgebied bevorderen
 

1.

Wetgevingsvoorstellen in onderhandeling

Er zijn 402 voorstellen voor wetgeving of andere juridische instrumenten van dit directoraat-generaal in onderhandeling bij de Raad en het Europees Parlement.
Datum Titel
20.05.2020  Wijziging van Verordening (EU) 2019/1838 wat betreft bepaalde vangstmogelijkheden voor 2020 in de Oostzee en tot wijziging van Verordening (EU) 2020/123 wat betreft ...
Verordening com(2020)205
 
02.04.2020  Gedelegeerde handelingen van de Commissie betreffende de instelling van een Uniekader voor de verzameling, het beheer en het gebruik van gegevens in de visserijsector.
Verslag com(2020)131
 
07.01.2020  Sluiting van de partnerschapsovereenkomst inzake duurzame visserij tussen de EU en de Seychellen en het bijbehorende uitvoeringsprotocol (2020-2026).
Besluit com(2020)2
 
28.11.2019  Meerjarig beheersplan voor blauwvintonijn in het oostelijke deel van de Atlantische Oceaan en de Middellandse Zee.
Verordening com(2019)619
 
31.10.2019  Amendment Regulation 2016/1139 as regards intro of capacity limits Eastern Baltic cod & Regulation 508/2014 as regards permanent cessation fleets fishing Eastern ...
Verordening com(2019)564
 

2.

Wetgeving die momenteel wordt geïmplementeerd

Er zijn 423 wetten of andere juridische instrumenten van de Raad en het Europees Parlement, eerder voorgesteld door dit directoraat-generaal, die momenteel in Nederland worden geïmplementeerd.
Datum Titel
02.04.2020  Wijziging verordeningen 1379/2013 en 508/2014 wat betreft specifieke maatregelen om de gevolgen van de uitbraak van COVID-19 in de visserij- en aquacultuursector te ...
Verordening com(2020)142
 
04.03.2020  Wijziging verordening 2019/1838 mbt vangstmogelijkheden voor 2020 in de Oostzee en andere wateren en Verordening 2020/123 mbt bepaalde vangstmogelijkheden voor 2020.
Verordening com(2020)87
 
10.01.2020  Wijziging van Verordening 2018/1977 betreffende de opening en de wijze van beheer van autonome tariefcontingenten voor bepaalde visserijproducten voor de periode ...
Verordening com(2020)5
 
07.01.2020  Toewijzing van de vangstmogelijkheden in het kader van het protocol tot uitvoering van de partnerschapsovereenkomst inzake duurzame visserij tussen de EU en de ...
Verordening com(2020)1
 
07.01.2020  Ondertekening en voorlopige toepassing partnerschapsovereenkomst inzake duurzame visserij tussen de EU en de Seychellen en het bijbehorende uitvoeringsprotocol ...
Besluit com(2020)3
 

3.

Rechtsgeldige wetgeving

Er zijn ten minste 396 rechtsgeldige wetten of andere juridische instrumenten die eerder door dit directoraat-generaal zijn voorgesteld.
Datum Titel
08.05.2017  Standpunt EU in de Regionale Organisatie voor het visserijbeheer in het zuidelijke deel van de Stille Oceaan (SPRFMO).
Besluit com(2017)216
 
08.05.2017  Standpunt EU in de vergadering van de partijen bij de Visserijovereenkomst voor de Zuid-Indische Oceaan (SIOFA).
Besluit com(2017)214
 
11.03.2014  Standpunt EU in de Commissie voor visserij in de westelijke en centrale Stille Oceaan (WCPFC) inzake instandhouding en beheer van over grote afstanden trekkende ...
Besluit com(2014)128
 
11.03.2014  Standpunt EU in de Visserijorganisatie voor het noordwestelijk deel van de Atlantische Oceaan (NAFO).
Besluit com(2014)129
 
11.03.2014  Standpunt Europese Unie in de Organisatie voor de instandhouding van zalm in de Noord-Atlantische Oceaan (NASCO) .
Besluit com(2014)131