Directoraat-generaal Maritieme zaken en Visserij (MARE) - EU monitor

EU monitor
Donderdag 24 september 2020
kalender

Directoraat-generaal Maritieme zaken en Visserij (MARE)

Dit directoraat-generaal i moet ervoor zorgen dat de politieke prioriteiten van de Commissie op het gebied van visserij en maritieme zaken worden uitgevoerd. Het DG is belast met het beheer van het gemeenschappelijk visserijbeleid i (GVB) dat een basis moet bieden voor duurzame visserij in de wateren van de Europese Unie en daarbuiten, rekening houdend met milieu-, economische en sociale aspecten en volgens de beginselen van goed bestuur.

Dit DG valt onder verantwoordelijkheid van de eurocommissaris voor Milieu, maritieme zaken en visserij i.

De belangrijkste taken zijn:

  • maatregelen nemen en voorstellen doen voor de instandhouding en het beheer van de visserijhulpbronnen om te waarborgen dat deze op duurzame wijze worden geëxploiteerd
  • zorgen voor het dagelijkse beheer van de visstanden op basis van verslagen over de vangsten en door aanpassingen van de beschikbare vangstmogelijkheden
  • erop toezien dat de regels van het GVB doeltreffend worden toegepast en dat de lidstaten de geldende beperkingen controleren en handhaven
  • de dialoog bevorderen tussen vissers, wetenschappers en visserijbeheerders
  • de EU vertegenwoordigen in de relevante internationale en regionale visserijorganisaties
  • met derde landen onderhandelen over visserijovereenkomsten en dergelijke overeenkomsten uitvoeren
  • gegevensverzameling, wetenschappelijke evaluaties en onderzoek op visserijgebied bevorderen
 

1.

Wetgevingsvoorstellen in onderhandeling

Er zijn 411 voorstellen voor wetgeving of andere juridische instrumenten van dit directoraat-generaal in onderhandeling bij de Raad en het Europees Parlement.
Datum Titel
14.09.2020  Eerste verslag over de uitvoering van het meerjarenplan voor de kabeljauw-, haring- en sprotbestanden in de Oostzee en de visserijen die deze bestanden exploiteren.
Verslag com(2020)494
 
07.09.2020  Standpunt EU aangaande toetreding van het VK tot het Verdrag inzake toekomstige multilaterale samenwerking op visserijgebied in het NO deel van de Atlantische Oceaan.
Besluit com(2020)488
 
31.08.2020  Standpunt EU in de vergaderingen van de partijen bij de Overeenkomst ter voorkoming van ongereglementeerde visserij op volle zee in de centrale Noordelijke IJszee.
Besluit com(2020)438
 
31.08.2020  Opening en de wijze van beheer van autonome tariefcontingenten van de Unie voor de invoer van bepaalde visserijproducten op de Canarische Eilanden van 2021 tot en met ...
Verordening com(2020)437
 
28.08.2020  Vaststelling vangstmogelijkheden 2021 voor bepaalde visbestanden en groepen visbestanden in de Oostzee en tot wijziging van Verordening 2020/123 .
Verordening com(2020)436
 

2.

Wetgeving die momenteel wordt geïmplementeerd

Er zijn 427 wetten of andere juridische instrumenten van de Raad en het Europees Parlement, eerder voorgesteld door dit directoraat-generaal, die momenteel in Nederland worden geïmplementeerd.
Datum Titel
02.04.2020  Wijziging verordeningen 1379/2013 en 508/2014 wat betreft specifieke maatregelen om de gevolgen van de uitbraak van COVID-19 in de visserij- en aquacultuursector te ...
Verordening com(2020)142
 
04.03.2020  Wijziging verordening 2019/1838 mbt vangstmogelijkheden voor 2020 in de Oostzee en andere wateren en Verordening 2020/123 mbt bepaalde vangstmogelijkheden voor 2020.
Verordening com(2020)87
 
10.01.2020  Wijziging van Verordening 2018/1977 betreffende de opening en de wijze van beheer van autonome tariefcontingenten voor bepaalde visserijproducten voor de periode ...
Verordening com(2020)5
 
07.01.2020  Toewijzing van de vangstmogelijkheden in het kader van het protocol tot uitvoering van de partnerschapsovereenkomst inzake duurzame visserij tussen de EU en de ...
Verordening com(2020)1
 
07.01.2020  Ondertekening en voorlopige toepassing partnerschapsovereenkomst inzake duurzame visserij tussen de EU en de Seychellen en het bijbehorende uitvoeringsprotocol ...
Besluit com(2020)3
 

3.

Rechtsgeldige wetgeving

Er zijn ten minste 397 rechtsgeldige wetten of andere juridische instrumenten die eerder door dit directoraat-generaal zijn voorgesteld.
Datum Titel
07.09.2020  Machtiging van het VK dat het instemt zich tijdens de overgangsperiode te laten binden door internationale overeenkomsten op het gebied van het EU visserijbeleid.
com(2020)489
 
08.05.2017  Standpunt EU in de Regionale Organisatie voor het visserijbeheer in het zuidelijke deel van de Stille Oceaan (SPRFMO).
Besluit com(2017)216
 
08.05.2017  Standpunt EU in de vergadering van de partijen bij de Visserijovereenkomst voor de Zuid-Indische Oceaan (SIOFA).
Besluit com(2017)214
 
11.03.2014  Standpunt EU in de Commissie voor visserij in de westelijke en centrale Stille Oceaan (WCPFC) inzake instandhouding en beheer van over grote afstanden trekkende ...
Besluit com(2014)128
 
11.03.2014  Standpunt EU in de Visserijorganisatie voor het noordwestelijk deel van de Atlantische Oceaan (NAFO).
Besluit com(2014)129