Europees agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart (EAVL)

Met dank overgenomen van Europa Nu.

Dit agentschap i ondersteunt de ontwikkeling en handhaving van EU-regelgeving op het gebied van veiligheid en milieubescherming van de (burger)luchtvaart.

Het EASA stelt verder zijn technische deskundigheid ter beschikking aan diverse nationale en internationale instellingen op luchtvaartgebied.

1.

Basiskenmerken

Locatie (stad)

Keulen

Locatie (land)

Duitsland

Grondslag

Verordening (EG) 1592/2002

Oprichting

15 juli 2002

Aard organisatie

Agentschap van de Europese Unie

Ondersteuning beleidsveld

Vervoerbeleid

2.

Werkzaamheden

Het EASA ondersteunt de EU met de:

  • totstandbrenging en instandhouding van een hoog en uniform niveau van veiligheid van de burgerluchtvaart en van de milieubescherming in Europa
  • vergemakkelijking van het vrije verkeer van personen, goederen en diensten
  • bevordering van de kostenefficiëntie van het regelgevings- en certificatieproces
  • steun aan de lidstaten bij het nakomen van hun ICAO-verplichtingen op een gemeenschappelijke basis
  • bevordering op wereldschaal van de standpunten van de Gemeenschap op het gebied van veiligheidsnormen voor de burgerluchtvaart

Het agentschap reikt verder typecertificaten uit voor luchtvaartproducten; bewaakt de toepassing van de Europese regelgeving en veiligheidsmaatregelen en helpt de EU-instellingen en de lidstaten bij hun samenwerkings- en bijstandsactiviteiten met derde landen.

3.

Organisatie

De raad van bestuur geeft leiding aan het agentschap. Deze benoemt de uitvoerend directeur, die de dagelijkse leiding heeft, en de leden van een onafhankelijke kamer van beroep. De raad van bestuur raadpleegt het advieslichaam van betrokken partijen, dat bestaat uit belanghebbenden uit de luchtvaartsector. Denk daarbij aan luchtvaartmaatschappijen, luchthavens en de producenten van vliegtuigen en onderdelen.

4.

Inspraak EU-lidstaten

De raad van bestuur van het EASA is samengesteld uit vertegenwoordigers van de lidstaten en van de Europese Commissie. Onder supervisie van de Europese Commissie worden de prioriteiten vastgesteld, de begroting aangenomen en het toezicht op het functioneren van het agentschap gerealiseerd.

5.

Nederland (vertegenwoordiging)

Nederland wordt in het bestuur van het Europees Agentschap voor veiligheid van de luchtvaart vertegenwoordigd door de Inspectie Leefomgeving en Transport

Ook is het DG Luchtvaart van het ministerie vertegenwoordigd in een Europabrede Group of Experts over de overlast veroorzaakt door luchtvervoer, onder auspiciën van de European Civil Aviation Conference (ECAC).

Meer informatie