Europees Agentschap voor Maritieme Veiligheid (EAMV)

Met dank overgenomen van Europa Nu.

Dit agentschap i draagt bij aan de verhoging van het algemene veiligheidsniveau van de zeevaart, met als doel het risico van ongevallen op zee, vervuiling van het zeemilieu en het verlies van mensenlevens op zee te verminderen. Directe aanleiding voor de oprichting van het agentschap was de milieuramp die veroorzaakt werd door het gezonken olievrachtschip Erika voor de kust van Bretagne (eind 1999).

1.

Basiskenmerken

Locatie (stad)

Lissabon

Locatie (land)

Portugal i

Grondslag

Verordening (EG) 1406/2002 (origineel)

Verordening 2016/1625 (huidig)

Oprichting

5 augustus 2002

Aard organisatie

Agentschap van de Europese Unie

Beleidsondersteuning

Vervoerbeleid, milieu

2.

Werkzaamheden

Het Europees Agentschap voor Maritieme Veiligheid (EMSA) verleent technisch en wetenschappelijk advies aan de Europese Commissie op het gebied van de veiligheid van de zeevaart en het voorkomen van door schepen veroorzaakte verontreiniging. Dit in het kader van het voortdurende proces van actualisering en uitbreiding van de maritieme wetgeving, toezicht op de tenuitvoerlegging ervan en evaluatie van de doeltreffendheid van de ingevoerde maatregelen.

Tot de specifieke taken van dit agentschap behoren verder:

  • de versterking van het stelsel voor de havenstaatcontrole;
  • hulp bij het toezicht op de op communautair niveau erkende classificatiebureaus;
  • de ontwikkeling van een gemeenschappelijke methodologie voor het onderzoek van maritieme ongevallen;
  • het ondersteunen van lidstaten bij olierampen en illegale olielozingen;
  • de oprichting van een communautair scheepsverkeer- en informatiesysteem.

3.

Organisatie

Aan het hoofd van het agentschap staat een uitvoerend directeur die verantwoordelijk is voor het opzetten, aansturen en ontwikkelen van de organisatie. De directeur wordt benoemd door de bestuursraad, waar hij aan rapporteert. De raad bestaat uit een vertegenwoordiger van elke lidstaat, en van IJsland en Noorwegen, vier leden aangewezen door de Europese Commissie en twee specialisten van de betrokken sectoren. De twee vertegenwoordigers van IJsland en Noorwegen en de twee specialisten hebben geen stemrecht.

De leden zijn lid voor een periode van vijf jaar. De raad komt in ieder geval drie keer per jaar samen en kan daarnaast bijeenkomen op initiatief van de voorzitter of van een derde van de lidstaten. Besluiten worden genomen op basis van een tweederde meerderheid.

4.

Inspraak EU-lidstaten

Het EMSA werkt nauw samen met de lidstaten. Het reageert op hun specifieke verzoeken met betrekking tot de praktische toepassing van de communautaire wetgeving, zoals de Richtlijn betreffende de bewaking van het scheepsverkeer. Daarnaast organiseert het agentschap opleidingsactiviteiten inzake havenstaatcontrole- en vlaggenstaatkwesties. Op die manier zal het EMSA de samenwerking tussen de lidstaten bevorderen en 'best practices' in de gehele Gemeenschap verspreiden.

5.

Nederland (vertegenwoordiging)

Nederland wordt in het bestuur van het Europees Agentschap voor Maritieme Veiligheid vertegenwoordigd door:

  • het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Directoraat-Generaal Luchtvaart en Maritieme Zaken
  • een plaatsvervanger van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

De eerste directeur van het EMSA was de Nederlander Willem de Ruiter (van 2003 t/m 2012).

6.

Meer informatie