Europees orgaan voor de justitiŽle samenwerking (Eurojust) - EU monitor

EU monitor
Dinsdag 22 oktober 2019
kalender
Met dank overgenomen van Europa Nu.

Dit agentschap†i heeft tot doel de bestrijding van zware, georganiseerde en grensoverschrijdende misdaad door de bevoegde instanties in de lidstaten te verbeteren. Eurojust ondersteunt en versterkt de coŲrdinatie van onderzoeken en vervolgingen van ernstige criminaliteit waar twee of meer lidstaten bij betrokken zijn. Ook staat het de lidstaten bij om ervoor te zorgen dat onderzoek en vervolging doeltreffender worden. Eurojust bestaat uit officieren van justitie en andere openbare aanklagers, rechters en politieambtenaren.

Deze organisatie onderscheidt zich van de Europese Politiedienst (Europol) door zich vooral te richten op het bevorderen van samenwerking tussen de justitiŽle autoriteiten in de lidstaten. Europol houdt zich meer bezig met de informatie-uitwisseling tussen politiediensten.

1.

Basiskenmerken

Locatie (stad)

Den Haag

Locatie (land)

Nederland

Grondslag

Besluit 2002/187/JBZ en gewijzigd met besluiten 2003/659/JBZ, 2009/426/JBZ en 2018/1727

Oprichting

28 februari 2002

Aard organisatie

Agentschap van de Europese Unie

Ondersteuning beleidsveld

Justitie en binnenlandse zaken

2.

Werkzaamheden

Eurojust treedt op wanneer er sprake is van zware, georganiseerde misdaad op het grondgebied van twee of meer lidstaten. De organisatie speelt een rol bij het onderzoek naar grensoverschrijdende criminaliteit en de vervolging van criminelen. Lidstaten kunnen Eurojust ook verzoeken om in actie te komen.

De taken van Eurojust omvatten onder meer:

 • de coŲrdinatie van onderzoek en vervolging tussen de lidstaten stimuleren en verbeteren
 • het ondersteunen van lidstaten om onderzoek en vervolging op het gebied van grensoverschrijdende criminaliteit efficiŽnter te laten plaatsvinden
 • het verlenen van assistentie op het gebied van internationaal recht
 • de uitvoering van uitleveringsverzoeken

Eurojust kan ook een rol spelen bij onderzoeken die samen met landen buiten de Europese Unie worden ondernomen. Zo zijn Noorwegen en de Verenigde Staten aan Eurojust verbonden.

Eurojust speelt met name een rol in de bestrijding van criminele activiteiten die onder de bevoegdheid vallen van Europol:

 • terrorisme
 • drugshandel
 • mensenhandel en -smokkel
 • witwassen van opbrengsten van misdrijven
 • computercriminaliteit
 • fraude en corruptie
 • ieder ander strafbaar feit dat de financiŽle belangen van de Europese Gemeenschap schaadt
 • milieucriminaliteit
 • deelname in criminele organisaties

Eurojust werkt samen met nationale justitiŽle en politie autoriteiten. Daarnaast is er intensieve samenwerking met EU-organen met name Europol†i, maar ook met OLAF†i, Frontex†i, CEPOL†i, het Europees Netwerk voor JustitiŽle opleidingen (EJTN), het Europees Justitieel Netwerk en andere bevoegde organen. Ook zal het nauwe betrekkingen aan gaan met het Europees Openbaar Ministerie (EOM†i) wanneer deze operationeel wordt.

3.

Organisatie

In december 2019 wordt de organisatie van Eurojust gemoderniseerd. De organisatie zal bestaan uit het college, de raad van bestuur en een administratief directeur.

Het college van Eurojust is dan verantwoordelijk voor de organisatie en werking van Eurojust. Het is belast met het algemene toezicht op de werkzaamheden van de organisatie. Het college wordt bijgestaan door een raad van bestuur en een administratief directeur. De raad van bestuur zal verantwoordelijk zijn voor het nemen van administratieve besluiten, maar is niet betrokken bij de operationele taken van Eurojust. De administratief directeur neemt die taken op zich. Hij of zij zal verantwoordelijk zijn voor het dagelijks bestuur en de uitvoerende werkzaamheden van Eurojust. Daarnaast zal hij of zij de wettelijke vertegenwoordiger van Eurojust worden, en zal hij of zij verantwoording afleggen aan het college.

Ook zal vanaf december 2019 de Europese Toezichthouder voor Gegevensbescherming (EDPS)†i toezicht houden op het verwerken van operationele persoonsgegeven door Eurojust.

Eurojust zal jaarlijks een verslag uitbrengen aan het Europees parlement, de Raad en de nationale parlementen ter evaluatie. Elke vijf jaar evalueert de Commissie het mandaat van Eurojust op doeltreffendheid en efficiŽntie.

4.

Inspraak EU-lidstaten

Het college van Eurojust bestaat uit afgevaardigden uit elk van de lidstaten en een vertegenwoordiger van de Commissie. Dat zijn leidinggevende, ervaren procureurs, politiefunctionarissen officieren van justitie of rechters; sommige nationale leden worden bijgestaan door plaatsvervangende leden en assistenten.

5.

Nederland (vertegenwoordiging)

De Nederlandse vertegenwoordiger in het college is Han Moraal. Voorheen was hij hoofdofficier van justitie, procureur-generaal en landelijk hoofdadvocaat-generaal. Het plaatsvervangend lid is Jolien Kuitert.

6.

Meer informatie

7.

Openstaande vacatures