Europees orgaan voor de justitiŽle samenwerking (Eurojust) - EU monitor

EU monitor
Vrijdag 23 augustus 2019
kalender
Met dank overgenomen van Europa Nu.

Dit agentschap†i heeft tot doel de bestrijding van zware, georganiseerde en grensoverschrijdende misdaad door de bevoegde instanties in de lidstaten te verbeteren. Eurojust stimuleert en verbetert de coŲrdinatie van onderzoeken en vervolgingen, en staat de lidstaten bij om ervoor te zorgen dat onderzoek en vervolging doeltreffender worden. Eurojust bestaat uit officieren van justitie en andere openbare aanklagers, rechters en politieambtenaren.

Deze organisatie onderscheidt zich van de Europese Politiedienst (Europol) door zich vooral te richten op het bevorderen van samenwerking tussen de justitiŽle autoriteiten in de lidstaten. Europol houdt zich meer bezig met de informatie-uitwisseling tussen politiediensten.

1.

Basiskenmerken

Locatie (stad)

Den Haag

Locatie (land)

Nederland

Grondslag

Besluit 2002/187/JBZ en 2003/659/JBZ

Oprichting

28 februari 2002

Aard organisatie

Agentschap van de Europese Unie

Ondersteuning beleidsveld

Justitie en binnenlandse zaken

2.

Werkzaamheden

Eurojust treedt op wanneer er sprake is van zware, georganiseerde misdaad op het grondgebied van twee of meer lidstaten. De organisatie speelt een rol bij het onderzoek naar grensoverschrijdende criminaliteit en de vervolging van criminelen. Lidstaten kunnen Eurojust ook verzoeken om in actie te komen.

De taken van Eurojust omvatten onder meer:

 • de coŲrdinatie van onderzoek en vervolging tussen de lidstaten stimuleren en verbeteren
 • het ondersteunen van lidstaten om onderzoek en vervolging op het gebied van grensoverschrijdende criminaliteit efficiŽnter te laten plaatsvinden
 • het verlenen van assistentie op het gebied van internationaal recht
 • de uitvoering van uitleveringsverzoeken

Eurojust kan ook een rol spelen bij onderzoeken die samen met landen buiten de Europese Unie worden ondernomen.

Eurojust speelt met name een rol in de bestrijding van criminele activiteiten die onder de bevoegdheid vallen van Europol:

 • terrorisme
 • drugshandel
 • mensenhandel
 • witwassen van opbrengsten van misdrijven
 • computercriminaliteit
 • fraude en corruptie
 • ieder ander strafbaar feit dat de financiŽle belangen van de Europese Gemeenschap schaadt
 • milieucriminaliteit
 • deelname in criminele organisaties

3.

Organisatie

Het college van Eurojust is belast met het algemene toezicht op de werkzaamheden van de organisatie. Voor de uitvoerende werkzaamheden van Eurojust is de administratief directeur verantwoordelijk; deze is verantwoording schuldig aan de voorzitter van het college.

In 2019 zal de organisatie van Eurojust worden aangepast. Het college blijft verantwoordelijk voor het bepalen van de beleidskaders en het werkprogramma. Een nieuw in te richten dagelijks bestuur zal verantwoordelijk zijn voor operationale zaken. Daarnaast komt er een nieuw mechanisme voor toezicht op Eurojust waar nationale parlementen en het Europees Parlement†i zitting in nemen.

4.

Inspraak EU-lidstaten

Het college van Eurojust bestaat uit afgevaardigden uit elk van de lidstaten. Dat zijn leidinggevende, ervaren procureurs, officieren van justitie of rechters; sommige nationale leden worden bijgestaan door plaatsvervangende leden en assistenten.

Eurojust legt verantwoording af aan de Raad van ministers met betrekking tot Justitie en Binnenlandse Zaken†i (JBZ-Raad). De Raad is verantwoordelijk voor de begeleiding en het toezicht van Eurojust. De Raad benoemt de directeur en de adjunct-directeuren en keurt de begroting goed.

5.

Nederland (vertegenwoordiging)

De Nederlandse vertegenwoordiger in het college is Han Moraal. Voorheen was hij hoofdofficier van justitie, procureur-generaal en landelijk hoofd-advocaat-generaal. Het plaatsvervangend lid is Jolien Kuitert.

6.

Meer informatie

7.

Openstaande vacatures