Artikel III-223: Structuurfondsen, cohesiefonds

III-222
Artikel III-223
III-224
 • 1. 
  Onverminderd artikel III-224 i, worden bij Europese wet de taken, de prioritaire doelstellingen en de organisatie van de structuurfondsen vastgesteld - hetgeen ook samenvoeging van de fondsen kan omvatten - en de algemene regels die voor deze fondsen gelden, alsmede de bepalingen die nodig zijn voor de doeltreffende werking van de fondsen en de coördinatie tussen de fondsen onderling en met de andere bestaande financieringsinstrumenten.

  Een bij Europese wet opgericht cohesiefonds levert een financiële bijdrage aan de uitvoering van projecten op het gebied van milieu en trans-Europese netwerken in de sfeer van de vervoersinfrastructuur.

  De Europese wetten worden in alle gevallen na raadpleging van het Comité van de Regio's en van het Economisch en Sociaal Comité vastgesteld.

 • 2. 
  De eerste bepalingen betreffende de structuurfondsen en het cohesiefonds die worden vastgesteld ingevolge de bepalingen die van kracht zijn op de datum van ondertekening van het Verdrag tot vaststelling van een Grondwet voor Europa, worden vastgesteld bij Europese wet van de Raad. De Raad besluit met eenparigheid van stemmen, na goedkeuring door het Europees Parlement.

1.

Toelichting Nederlandse regering

[geen]

2.

Toelichting Belgische regering

Artikel III-223 voorziet in de toepassing van de gewone wetgevende procedure (gekwalificeerde meerderheid en medebeslissing) voor de vaststelling van Europese wetten betreffende de structuurfondsen en het cohesiefonds.

Het stelt evenwel een uitzondering vast voor de eerste bepalingen betreffende de structuurfondsen en het cohesiefonds die volgen op de ondertekening (en niet de inwerkingtreding) van de Grondwet : deze zullen worden vastgesteld door een wet van de Raad die met eenparigheid van stemmen besluit, na goedkeuring door het Europees Parlement.

3.

Ontwikkeling artikel

2003

Onverminderd [ex artikel 162] i worden bij Europese wet of kaderwet de taken, de prioritaire doelstellingen en de organisatie van de structuurfondsen vastgesteld, hetgeen ook samenvoeging van de fondsen kan omvatten, en de algemene regels die voor deze fondsen gelden, alsmede de bepalingen die nodig zijn voor de doeltreffende werking van de fondsen en de coördinatie tussen de fondsen onderling en met de andere bestaande financieringsinstrumenten.

Een bij Europese wet opgericht Cohesiefonds levert een financiële bijdrage aan projecten op het gebied van milieu en trans-Europese netwerken in de sfeer van de vervoersinfrastructuur.

In elk geval wordt de Europese wet of kaderwet na raadpleging van het Comité van de Regio's en het Economisch en Sociaal Comité vastgesteld. De Raad besluit met eenparigheid van stemmen tot 1 januari 2007.

2003

Onverminderd artikel III-120 i, worden bij Europese wet de taken, de prioritaire doelstellingen en de organisatie van de structuurfondsen vastgesteld - hetgeen ook samenvoeging van de fondsen kan omvatten - en de algemene regels die voor deze fondsen gelden, alsmede de bepalingen die nodig zijn voor de doeltreffende werking van de fondsen en de coördinatie tussen de fondsen onderling en met de andere bestaande financieringsinstrumenten.

Een bij Europese wet opgericht cohesiefonds levert een financiële bijdrage aan projecten op het gebied van milieu en trans-Europese netwerken in de sfeer van de vervoersinfrastructuur.

De Europese wet wordt in alle gevallen na raadpleging van het Comité van de Regio's en van het Economisch en Sociaal Comité vastgesteld. De Raad van Ministers besluit tot 1 januari 2007 met eenparigheid van stemmen.

2003
 • 1. 
  Onverminderd artikel III-120 i, worden bij Europese wet de taken, de prioritaire doelstellingen en de organisatie van de structuurfondsen vastgesteld - hetgeen ook samenvoeging van de fondsen kan omvatten - en de algemene regels die voor deze fondsen gelden, alsmede de bepalingen die nodig zijn voor de doeltreffende werking van de fondsen en de coördinatie tussen de fondsen onderling en met de andere bestaande financieringsinstrumenten.

  Een bij Europese wet opgericht cohesiefonds levert een financiële bijdrage aan projecten op het gebied van milieu en trans-Europese netwerken in de sfeer van de vervoersinfrastructuur.

  De Europese wet wordt in alle gevallen na raadpleging van het Comité van de Regio's en van het Economisch en Sociaal Comité vastgesteld. [*]

 • 2. 
  De eerste bepalingen betreffende de structuurfondsen en het cohesiefonds die worden vastgesteld na de bepalingen die van kracht zijn op de datum van ondertekening van een Grondwet voor Europa, worden vastgesteld bij Europese wet van de Raad. De Raad besluit met eenparigheid van stemmen, na goedkeuring door het Europees Parlement. [**]

 

Toelichting PDC bij wijzigingen in dit artikel

In het commentaar van document CIG 73/04 (29 april 2004) bij de wijzigingen van dit artikel ten opzichte van document CIG 60/03 ADD 1 (12 decmeber 2003) staat:

"Het voorzitterschap stelt enkele verduidelijkingen voor. Enkele delegaties wensen echter terug te keren tot eenparigheid van stemmen gecombineerd met een "bruggetje" voor de invoering van BGM [=besluitvorming met gekwalificeerde meerderheid]. Indien daarvoor wordt gekozen, valt te denken aan een verklaring waarin wordt aangekondigd dat het bruggetje zal worden gebruikt zodra er een besluit over de eigen middelen is genomen.

Los daarvan stelt het voorzitterschap een wijziging van artikel III-119 , lid 2, voor om de besluitvormingsprocedure voor de volgende ronde van de structuurfondsen en het cohesiefonds aan te passen aan die voor het meerjarig financieel kader."

Noot [*] bij dit artikel:

Lid 1 van dit artikel, die als compromis naar voren kwam in december 2003 (document CIG 60/03), had als slotzin:

"De Raad besluit tot 1 januari 2007 met eenparigheid van stemmen."

Deze zin is in CIG 73/04 geschrapt.

Noot [**] bij lid 2:

De IGC-Raad van 17-18 mei 2004 (document CIG 76/04, bekrachtigd in CIG 81/04) heeft het Europees Parlement meer macht gegeven ten opzichte van de versie die was vastgesteld op 29 april 2004 . Lid 2 van dit artikel luidde (versie CIG 73/04):

 • 2. 
  Totdat de bepalingen over de structuurfondsen en het cohesiefonds tot wijziging van de bepalingen die van kracht zijn op de datum van ondertekening van het Verdrag tot vaststelling van de Grondwet, zijn vastgesteld, worden de bepalingen voor de toepassing van lid 1 vastgesteld bij Europese wet van de Raad. Hij besluit met eenparigheid van stemmen, na raadpleging van het Europees Parlement.
2004
 • 1. 
  Onverminderd artikel III-224 i, worden bij Europese wet de taken, de prioritaire doelstellingen en de organisatie van de structuurfondsen vastgesteld - hetgeen ook samenvoeging van de fondsen kan omvatten - en de algemene regels die voor deze fondsen gelden, alsmede de bepalingen die nodig zijn voor de doeltreffende werking van de fondsen en de coördinatie tussen de fondsen onderling en met de andere bestaande financieringsinstrumenten.

  Een bij Europese wet opgericht cohesiefonds levert een financiële bijdrage aan de uitvoering van projecten op het gebied van milieu en trans-Europese netwerken in de sfeer van de vervoersinfrastructuur.

  De Europese wetten worden in alle gevallen na raadpleging van het Comité van de Regio's en van het Economisch en Sociaal Comité vastgesteld.

 • 2. 
  De eerste bepalingen betreffende de structuurfondsen en het cohesiefonds die worden vastgesteld ingevolge de bepalingen die van kracht zijn op de datum van ondertekening van het Verdrag tot vaststelling van een Grondwet voor Europa, worden vastgesteld bij Europese wet van de Raad. De Raad besluit met eenparigheid van stemmen, na goedkeuring door het Europees Parlement.