Artikel IV-439: Overgangsbepalingen betreffende bepaalde instellingen

IV-438
Artikel IV-439
IV-440

De overgangsbepalingen betreffende de samenstelling van het Europees Parlement, betreffende de definitie van gekwalificeerde meerderheid van stemmen in de Europese Raad en in de Raad, ook in de gevallen waarin niet alle leden van de Europese Raad of de Raad aan de stemming deelnemen, alsmede betreffende de samenstelling van de Commissie, daaronder begrepen de minister van Buitenlandse Zaken van de Unie, zijn opgenomen in het protocol betreffende de overgangsbepalingen inzake de instellingen en organen van de Unie.

1.

Toelichting Nederlandse regering

Dit artikel beoogt uitdrukkelijk de aandacht erop te vestigen dat aan het Grondwettelijk Verdrag een Protocol is gehecht dat overgangsregelingen bevat voor de samenstelling en het functioneren van de instellingen en organen van de Unie (Protocol 34, zie toelichting aldaar).

2.

Ontwikkeling artikel

2003

De overgangsbepalingen betreffende de samenstelling van het Europees Parlement, betreffende [de omschrijving van de gekwalificeerde meerderheid in de Europese Raad en in de Raad, met inbegrip van de gevallen waarin niet alle leden van de Europese Raad of de Raad aan de stemming deelnemen], alsmede betreffende [de samenstelling van de Commissie, daaronder begrepen de minister van Buitenlandse Zaken van de Unie], staan in het protocol betreffende de overgangsbepalingen met betrekking tot de instellingen en organen van de Unie. [*]

Voetnoot [*] bij dit artikel

De Groep juridische deskundigen van de IGC was van oordeel dat alle, momenteel over de hele grondwet verspreide, overgangsbepalingen, en ook dit artikel, beter in één "protocol betreffende de overgangsbepalingen" kunnen worden gebundeld (zie bij wijze van voorbeeld de tekst van de juridische adviseur i op blz. 33 van Addendum 1 bij dit document).

In verband met de overbrenging van deze overgangsbepaling naar het protocol betreffende de overgangsbepalingen, die door alle andere delegaties is goedgekeurd, rijzen echter voor de Spaanse en de Poolse delegatie vragen in verband met politieke opportuniteit. De groep vindt dat deze overbrengingen moeten plaatsvinden voorzover deze vragen worden opgelost.

2004

De overgangsbepalingen betreffende de samenstelling van het Europees Parlement, betreffende de definitie van gekwalificeerde meerderheid van stemmen in de Europese Raad en in de Raad, ook in de gevallen waarin niet alle leden van de Europese Raad of de Raad aan de stemming deelnemen, alsmede betreffende de samenstelling van de Commissie, daaronder begrepen de minister van Buitenlandse Zaken van de Unie, zijn opgenomen in het protocol betreffende de overgangsbepalingen inzake de instellingen en organen van de Unie.