J.M. (Marja) van Bijsterveldt-Vliegenthart

foto J.M. (Marja) van Bijsterveldt-Vliegenthart
bron: gemeente Delft
Met dank overgenomen van Parlement.com.

CDA-politica en bestuurder, die achtereenvolgens wethouder, burgemeester, partijvoorzitter, staatssecretaris, (kort) Tweede Kamerlid en minister was. Na drie jaar directeur van het Ronald McDonald Kinderfonds te zijn geweest, werd zij in 2016 burgemeester van Delft. Was aanvankelijk werkzaam in de gezondheidszorg en werd na een gedwongen voortijdig vertrek als wethouder van Almere op 33-jarige leeftijd burgemeester van Schipluiden. Staatssecretaris voor voortgezet onderwijs in het kabinet-Balkenende IV i en vanaf februari 2010 minister. Maakte zich sterk voor kwaliteitsverbetering, onder meer door een rekentoets en een leerlingvolgsysteem en voerde de maatschappelijke stage in. Liep tijdens het kabinet-Rutte I i niet weg voor pijnlijke bezuinigingen. Vasthoudende en toegewijde bestuurder, met een groot plichtsbesef, die zich even makkelijk verstaat met bestuurders als met 'gewone' burgers.

CDA
in de periode 2002-2012: lid Tweede Kamer, staatssecretaris, minister, partijvoorzitter

1.

Voornamen (roepnaam)

Janneke Marlene (Marja)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Rotterdam, 27 juni 1961

3.

Partij/stroming

partij(en)
CDA (Christen-Democratisch Appèl)

4.

Hoofdfuncties/beroepen (7/10)

 • burgemeester van Schipluiden, van 16 september 1994 tot 1 januari 2003
 • voorzitter CDA, van 2 november 2002 tot 22 februari 2007
 • staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (staatssecretaris voor voortgezet en beroepsonderwijs), van 22 februari 2007 tot 14 oktober 2010
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 17 juni 2010 tot 14 oktober 2010
 • minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, van 14 oktober 2010 tot 5 november 2012
 • directeur/bestuurder Ronald McDonald Kinderfonds, van 15 mei 2013 tot 1 september 2016
 • burgemeester van Delft, vanaf 2 september 2016

takenpakket (bewindspersoon)
 • Was als staatssecretaris a. voortgezet onderwijs; b. voorbereidend beroepsonderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs; c. bestrijding van schooluitval 12-18 jarigen (in een gezamenlijke verantwoordelijkheid met de minister); d. lerarenopleidingen; e. andere aangelegenheden waarvan de behartiging aan haar werden toevertrouwd.
 • Vanaf februari 2010 was zij als staatssecretaris tevens belast met f. hoger onderwijs; g. het wetenschapsbeleid; h. emancipatie; i. cultuur en i. media

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties

huidige (2/4)
 • lid algemeen bestuur Metropoolregio Rotterdam Den Haag (als burgemeester)
 • vicevoorzitter (en inkomend voorzitter) Raad van Toezicht Scheepvaart en Transport College in Rotterdam, vanaf 1 juni 2020

vorige (2/20)
 • voorzitter Stichting Lezen & Schrijven, van 1 januari 2014 tot 1 september 2018
 • informateur coalitievorming Noord-Brabant, van mei 2021 tot 10 juni 2021 (samen met Emile Roemer)

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


comités van aanbeveling, erefuncties etc.
 • beschermvrouwe Midden-Delfland Vereniging
 • beschermvrouwe muziekvereniging "Sint Caecilia" te Schipluiden

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activiteiten

als bewindspersoon (beleidsmatig) (2/8)
 • Diende in 2012 een wetsvoorstel in over een centrale eindtoets en een leerling- en onderwijsvolgsysteem in het primair onderwijs (33.157)
 • Nam in 2012 in de kerndoelen van het voortgezet onderwijs op 'hoofdzaken van geestelijke stromingen in de Nederlandse multiculturele samenleving' en het respectvol omgaan met seksualiteit en met diversiteit in de samenleving, waaronder seksuele diversiteit.

als bewindspersoon (wetgeving) (2/14)
 • Bracht in 2012 een wet (Stb. 533) tot stand waardoor de leerlinggebonden financiering in het basisonderwijs, speciaal en voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs wordt afgeschaft. Een deel van de bekostiging wordt voortaan uitgekeerd aan samenwerkingsverbanden, die het geld over de scholen verdelen. Er komt verder een zorgplicht voor leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte ('passend onderwijs') voor de bevoegde gezagsorganen in het (fungerend) onderwijs. (33.106)
 • Bracht in 2012 een wet (Stb. 545) tot stand tot wijziging van onder meer de Wet op de expertisecentra in verband met de kwaliteit van het speciaal en voortgezet speciaal onderwijs. De opbrengstgerichtheid van het speciaal onderwijs wordt vergroot en er komen drie op de uitstroombestemming van verschillende groepen leerlingen afgestemde uitstroomprofielen in het voortgezet speciaal onderwijs. Leerlingen in het speciaal onderwijs moeten daardoor na hun opleiding grotere kans krijgen op doorstroming naar regulier vervolgonderwijs of (betaald) werk. (32.812)

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

9.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Trad in april 1993 af als wethouder naar aanleiding van onderzoek naar de onkostenvergoedingen van burgemeester De Cloe. Zij keurde het optreden van haar collega's van PvdA en VVD in deze zaak af. Zij verweet hen geen recht te hebben gedaan aan het beginsel van hoor en wederhoor. Na een verhitte raadsvergadering en een motie van wantrouwen (van VVD en PvdA) stapte zij op.
 • Op het moment dat zij tot burgemeester werd benoemd, was zij met 33 jaar de jongste burgemeester van het land
 • Was de eerste CDA-voorzitter die door de leden werd gekozen

uit de privésfeer
 • Zij groeide op in Rhoon
 • Haar echtgenoot was directeur relatiebeheer en financieel directeur bij Delta Lloyd. In de periode 2010-2016 was hij gemeenteraadslid in Midden-Delfland.

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.