Vaststelling begroting EU - EU monitor

EU monitor
Zaterdag 26 september 2020
kalender

Vaststelling begroting EU

De begroting is een bijzonder besluit waarmee de jaarlijkse begroting van de Europese Unie i wordt vastgelegd. Het is een bindend besluit. In de praktijk wordt de begroting naarmate een jaar vordert aangepast aan veranderende omstandigheden en financiële mee- en tegenvallers.

1.

Begroting in detail

Toepassingsgebied

De begroting is op onderdelen direct van toepassing op de lidstaten. Het bepaalt hoeveel de lidstaten precies moeten bijdragen aan de begroting, en op sommige posten hoeveel lidstaten aan subsidies en steun ontvangen. De precieze uitvoering van het besluit is voor een groot deel de verantwoordelijkheid van de lidstaten i.

De begrotingsbesluit is aan strikte kaders gebonden, waarvan dit de belangrijkste zijn:

 • 1. 
  het eenheidsbeginsel: alle ontvangsten en uitgaven van de EU moeten worden vermeld in één document, zodat het gebruik van gemeenschapsmiddelen gemakkelijk kan worden gecontroleerd. Amendementen kunnen beperkt blijven tot een specifieke begrotingspost
 • 2. 
  het universaliteitsbeginsel: de gezamenlijke ontvangsten dienen ter dekking van de gezamenlijke betalingskredieten en in principe niet voor bepaalde uitgaven
 • 3. 
  het beginsel van jaarperiodiciteit: alle handelingen zijn gebonden aan één bepaald begrotingsjaar
 • 4. 
  het evenwichtsbeginsel: de ontvangsten moeten even hoog zijn als de uitgaven
 • 5. 
  het specialiteitsbeginsel: alle inkomsten en uitgaven moeten aan een bepaalde begrotingspost toegeschreven kunnen worden

Besluiten die de begroting aanpassen moeten waar relevant ook aan deze regels voldoen.

Vaststellen begroting

Voor het vaststellen van de jaarlijkse begroting heeft de EU een aparte begrotingsprocedure i.

2.

Juridisch kader

De begroting vindt zijn basis in het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie i (VwEU).

3.

Meer informatie