Europees Bureau voor Visserijcontrole (EBV)

Met dank overgenomen van Europa Nu.

Dit agentschap i is verantwoordelijk voor de coördinatie van visserijcontroles en -inspecties van de lidstaten. Ook moet het de lidstaten steunen in het voldoen aan de regels van het Visserijbeleid.

De inspecties zijn gericht op het naleven van regels die de omvang en samenstelling van de vispopulatie moeten beschermen. Zo is er sprake van maximale vangsten en het verplicht gebruiken van technieken en materialen die door de EU goedgekeurd zijn.

De Raad heeft in 2004 een voorstel gedaan voor de oprichting van het agentschap. Het is per 2008 operationeel geworden.

1.

Basiskenmerken

Locatie (stad)

Vigo

Locatie (land)

Spanje

Grondslag

Verordening (EG) 768/2005

Oprichting

19 juli 2008

Aard organisatie

Agentschap van de Europese Unie

Ondersteuning beleid

Visserijbeleid

2.

Werkzaamheden

De taken van het agentschap zijn:

  • het leiden van de controles en inspecties: het agentschap zal de gebundelde controlemiddelen van de lidstaten gebruiken voor het uitvoeren van de controles op een hoger niveau dan voorheen
  • de coördinatie van het bestrijden van illegale, ongereguleerde en ongerapporteerde visvangst
  • zorgen voor het nakomen van verplichtingen in het kader van regionale visserijorganisaties en bilaterale visserijovereenkomsten
  • lidstaten helpen bij de opleiding van de inspecteurs, bij de gezamenlijke aankoop van goederen voor de controle en inspectie (ook uitvoering van gezamenlijke proefprojecten voor testen van nieuwe technologieën), bij het ontwikkelen van inspectieprocedures, uitwerken van criteria voor de verstrekking en uitwisseling van controle- en inspectiemiddelen en het bijhouden van actuele statistische data.

Door de instelling van het agentschap werd de inzet van middelen voor het uitvoeren van controles verschoven van nationaal niveau naar EU-niveau.

3.

Organisatie

Het bureau bestaat uit:

  • raad van bestuur: deze stelt het werkprogramma van het Bureau vast.
  • uitvoerend directeur: deze wordt benoemd door de Raad van Bestuur en heeft de dagelijkse leiding.
  • adviesraad: het adviseren van de uitvoerend directeur en het garanderen van samenwerking met belanghebbenden.

4.

Inspraak EU-lidstaten

De raad van bestuur bestaat uit zes vertegenwoordigers van de Europese Commissie en één vertegenwoordiger per lidstaat.

5.

Nederland (vertegenwoordiging)

Nederland is vertegenwoordigd door het ministerie van Economische Zaken.

6.

Meer informatie