Europese Raad besluit met eenparigheid van stemmen

Met dank overgenomen van Europa Nu.

Eenparigheid van stemmen wil zeggen dat een voorstel alleen aangenomen kan worden wanneer geen enkele lidstaat tegen het voorstel stemt, én alle lidstaten een stem uitbrengen. Bij afwezigheid van een lidstaat kan een voorstel niet worden aangenomen.

Onthouden van stemming: ongeschreven regel

Een lidstaat kan zich onthouden van stemming. Daarmee blokkeert die lidstaat de besluitvorming niet. Er zijn geen regels over wat te doen bij onthouding van stemmen door een aanzienlijk aantal lidstaten. In de praktijk is dat niet nodig. Er wordt naar gestreefd dat alle lidstaten vóór een voorstel zijn, en geprobeerd bezwaren zo veel mogelijk weg te nemen.

1.

Toepassing

Deze stemwijze wordt alleen toegepast op beleidsterreinen waar dit expliciet in de Europese verdragen i vermeld staat. In de praktijk betreft dit een zeer beperkt aantal, maar wel politiek gevoelige, onderwerpen.

2.

Juridisch kader

Besluitvorming in de Europese Raad op basis van eenparigheid van stemmen vindt zijn basis in het Verdrag betreffende de Europese Unie (VEU) i en het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VwEU) i.

  • Toepassing: indien er over een beleidsterrein met eenparigheid van stemmen wordt besloten staat dat bij die terreinen specifiek vermeld in de verdragen
  • Onthouding van stemmen: zesde deel VwEU titel I hoofdstuk 1 tweede afdeling art. 235 i lid 1

3.

Meer informatie