Europees Verdrag

Met dank overgenomen van Europa Nu.

De geschiedenis van de Europese verdragen i begint bij de oprichting van de eerste "Gemeenschap", de Europese Gemeenschap voor kolen en staal i (de EGKS). Tussen 1952 (EGKS) en 2007 ("Lissabon") zijn negentien verdragen gesloten tussen een steeds toenemend aantal lidstaten i.

In de meeste gevallen gaat het om wijzigingsverdragen. Die passen bestaande verdragen aan in plaats van dat ze een heel nieuw verdrag in het leven roepen. Momenteel zijn de volgende twee verdragen van kracht:

1.

Belangrijkste verdragen

jaar

officiële naam verdrag

korte naam

1952

Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal

EGKS-Verdrag i

1957

Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie

Euratom-Verdrag i

1957

Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap

EEG-verdrag i

1965

Verdrag tot instelling van één Raad en één Commissie van de Europese Gemeenschappen

Fusieverdrag i

1986

Europese Akte

Europese Akte i

1992

Verdrag betreffende de Europese Unie

Verdrag van Maastricht i

1997

Verdrag van Amsterdam houdende wijziging van het verdrag betreffende de Europese Unie, de verdragen tot oprichting van de Europese Gemeenschappen en sommige bijbehorende akten

Verdrag van Amsterdam i

2001

Verdrag van Nice houdende wijziging van het verdrag betreffende de Europese Unie, de verdragen tot oprichting van de Europese Gemeenschappen en sommige bijbehorende akten

Verdrag van Nice i

2007

Verdrag tot wijziging van het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap

Verdrag van Lissabon i

Met 'jaar' wordt hier het jaar bedoeld waarin de regeringsleiders en minister-presidenten het verdrag ondertekenden. De verdragen traden later in werking.

De Euratom- en EEG-verdragen uit 1957 worden samen ook wel de Verdragen van Rome genoemd.

Deze verdragen zijn tussentijds verschillende keren gewijzigd; meestal was de toetreding van nieuwe landen daarvoor de aanleiding.

Het in 2004 ondertekende Verdrag tot vaststelling van een Grondwet voor Europa is niet in de lijst opgenomen omdat het uiteindelijk nooit is goedgekeurd door alle lidstaten. In Nederland en Frankrijk stemden de burgers in referenda tegen dit verdrag. Met het grondwettelijk verdrag zouden alle bestaande verdragen met uitzondering van het Euratom-Verdrag zijn ingetrokken en vervangen door één enkele tekst waarin 50 jaar Europese geschiedenis van verdragen zou zijn verankerd. In plaats van het verworpen verdrag kwam in 2007 het Verdrag van Lissabon.

Nauw aan de EU verbonden verdragen

Er zijn verdragen gesloten tussen groepen EU-lidstaten die nauw samenhangen met het functioneren van de Europese Unie en haar voorgangers. De aanleiding voor deze verdragen komt vaak voort uit de wens van lidstaten om nauwer samen te werken dan op dat moment volgens de Europese verdragen mogelijk was. Deze verdragen dienen dan als aanvullend kader op Europese verdragen.

In enkele gevallen zijn die verdragen later alsnog deel uit gaan maken van de Europese verdragen en de Europese regelgeving.

Onderstaand een aantal van de belangrijkste en bekendste van dergelijke verdragen:

jaar

officiële naam verdrag

bijzonderheden

1985

Akkoord van Schengen i

Inmiddels onderdeel EU-verdragen

2005

Verdrag van Prüm i

Inmiddels onderdeel EU-verdragen

2011

Verdrag tot instelling van het Europees Stabiliteitsmechanisme i

Permanente opvolger tijdelijke noodfonds (EFSF i)

2012

Verdrag voor stabiliteit, coördinatie en governance in de EMU i

Beter bekend als het 'begrotingspact'

2.

Meer informatie