Raad besluit met gewone meerderheid van stemmen

Met dank overgenomen van Europa Nu.

Een voorstel wordt aangenomen als meer dan de helft van de lidstaten vóór stemt. Het gaat om de helft plus één van alle lidstaten van de Europese Unie i, niet alleen om de lidstaten die een stem uitbrengen. Een lidstaat kan zich onthouden van stemming. Als een lidstaat afwezig is kan er, zolang minstens de helft plus één van de lidstaten aanwezig is, wel over voorstellen worden gestemd.

Bij deze stemwijze heeft elke lidstaat een even zware stem; er wordt geen gebruik gemaakt van gewogen stemmen i.

1.

Toepassing

Deze stemwijze wordt alleen toegepast op beleidsterreinen waar dit expliciet in de Europese verdragen i staat. In de praktijk betreft dit voornamelijk minder belangrijke onderwerpen en meer technische zaken.

2.

Juridisch kader

Stemmen met gewone meerderheid vindt zijn basis in het Verdrag betreffende de Europese Unie (VEU) i en het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VwEU) i.

  • Toepassing: indien er op een beleidsterrein met gewone meerderheid van stemmen wordt besloten, dan staat dat bij die terreinen specifiek vermeld in de verdragen.
  • Stemverhoudingen: zesde deel VwEU titel I hoofdstuk 1 derde afdeling art. 238 i lid 1

3.

Meer informatie