Europees Fonds voor aanpassing aan de Globalisering (EFG) - EU monitor

EU monitor
Zondag 15 september 2019
kalender
Met dank overgenomen van Europa Nu.

Dit fonds van de Europese Unie heeft als doel om werklozen te helpen herintegreren in de arbeidsmarkt nadat ze werkloos zijn geworden als gevolg van een veranderende markt door globalisering. In het algemeen moet het Europees Fonds voor aanpassing aan de Globalisering (EFG) bijdragen aan het stimuleren van de economie en banengroei in de EU. Het EFG heeft een jaarlijkse begroting van 170 miljoen euro voor de periode van 2014-2020. De Commissie stelde in mei 2018 voor om vanaf 2021 225 miljoen euro per jaar beschikbaar te stellen voor het EFG.

1.

In vogelvlucht

Op het EGF kan alleen aanspraak worden gemaakt als er door één bedrijf (de leveranciers en afnemers meegerekend) meer dan 500 werknemers gedwongen worden ontslagen, of als een groot aantal werknemers in een specifieke sector overbodig zijn geworden als gevolg van structurele veranderingen in de wereldhandel. Het fonds kan niet worden gebruikt voor de herstructurering van bedrijven of sectoren, of voor indirecte beschermende sociale maatregelen.

De toepassing van het fonds is in 2014 uitgebreid. Het fonds bevat een zogenaamde 'crisis-clausule', wat betekent dat het fonds ook kan worden gebruikt om werknemers die hun baan als gevolg van de wereldwijde financiële en economische crisis habben verloren, te helpen. Daarnaast richt het zich op banenverlies ten gevolge van natuurrampen en biedt het fonds ondersteuning aan werkloze jongeren die geen opleiding volgen. De jaarlijkse begroting is teruggebracht van 500 miljoen tot 150 miljoen. In dit kader zal het geld efficiënter gebruikt moeten worden zodat er meer besteed kan worden aan onderwijs en training.

Met de voorstellen voor de periode 2021-2027, wil de Commissie het fonds opnieuw herzien. Zo moeten ook werknemers die ontslagen zijn vanwege automatisering of digitalisering geld kunnen krijgen uit het fonds. Afgezien daarvan wil de Commissie ook dat het fonds toepasbaar wordt vanaf 250 gedwongen ontslagen werknemers in plaats van 500.

2.

Subsidie aanvragen

Bedrijven die subsidie uit het EGF willen aanvragen dienen contact op te nemen met het Agentschap SZW i. Het agentschap en het ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid i begeleiden een eventuele aanvraag.

3.

Meer informatie