Artikel 51: Waarborgen uitkeringen voor migrerende werknemers

50
Artikel 51
52

De Raad stelt met eenparigheid van stemmen op voorstel van de Commissie de maatregelen vast welke op het gebied van de sociale zekerheid noodzakelijk zijn voor de totstandkoming van het vrije verkeer van werknemers met name door een stelsel in te voeren waardoor het mogelijk is voor migrerende werknemers en hun rechthebbenden te waarborgen

 • a) 
  dat, met het oog op het verkrijgen en het behoud van het recht op uitkeringen alsmede voor de berekening daarvan, al die tijdvakken worden bijeengeteld welke door de verschillende nationale wetgevingen in aanmerking worden genomen,
 • b) 
  dat de uitkeringen aan personen die op het grondgebied van de Lid-Staten verblijven, zullen worden betaald.

1.

Toelichting Nederlandse regering

Ten slotte is in artikel 51 de gedachte neergelegd, dat ook op het terrein van de sociale zekerheid de nodige maatregelen moeten worden getroffen om het vrije verkeer met arbeidskrachten te bevorderen. Inmiddels is onder auspiciën van de Hoge Autoriteit van de E.G.K.S. tussen de landen van die Gemeenschap een verdrag in voorbereiding, waarin deze maatregelen nader worden uitgewerkt.

De totstandkoming van dit Verdrag zal het treffen van verdere maatregelen op grond van artikel 51 waarschijnlijk overbodig maken.

2.

Ontwikkeling artikel

1957

De Raad stelt met eenparigheid van stemmen op voorstel van de Commissie de maatregelen vast welke op het gebied van de sociale zekerheid noodzakelijk zijn voor de totstandkoming van het vrije verkeer van werknemers met name door een stelsel in te voeren waardoor het mogelijk is voor migrerende werknemers en hun rechthebbenden te waarborgen

 • a) 
  dat, met het oog op het verkrijgen en het behoud van het recht op uitkeringen alsmede voor de berekening daarvan, al die tijdvakken worden bijeengeteld welke door de verschillende nationale wetgevingen in aanmerking worden genomen,
 • b) 
  dat de uitkeringen aan personen die op het grondgebied van de Lid-Staten verblijven, zullen worden betaald.
2002

De Raad stelt volgens de procedure van artikel 251 i de maatregelen vast welke op het gebied van de sociale zekerheid noodzakelijk zijn voor de totstandkoming van het vrije verkeer van werknemers met name door een stelsel in te voeren waardoor het mogelijk is voor migrerende werknemers en hun rechthebbenden te waarborgen:

 • a) 
  dat, met het oog op het verkrijgen en het behoud van het recht op uitkeringen alsmede voor de berekening daarvan, al die tijdvakken worden bijeengeteld welke door de verschillende nationale wetgevingen in aanmerking worden genomen;
 • b) 
  dat de uitkeringen aan personen die op het grondgebied van de lidstaten verblijven, zullen worden betaald.

De Raad besluit tijdens de gehele procedure van artikel 251 met eenparigheid van stemmen.