De resultaten van het Woononderzoek Nederland 2006 - Woningmarkt; Brief minister ter aanbieding van Wonen op een rijtje

Deze brief is onder nr. 3 toegevoegd aan dossier 30607 - Woningmarkt.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Woningmarkt; Brief minister ter aanbieding van Wonen op een rijtje; de resultaten van het Woononderzoek Nederland 2006 
Document­datum 22-02-2007
Publicatie­datum 12-03-2009
Nummer KST105570
Kenmerk 30607, nr. 3
Van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM)
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2006–2007

30 607

Woningmarkt

Nr. 3

BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEUBEHEER

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 22 februari 2007

In 2006 is in opdracht van het Ministerie van VROM voor het eerst het nieuwe WoonOnderzoek Nederland (WoON) uitgevoerd. Dit onderzoek vervangt onder andere het Woningbehoefte Onderzoek, dat in het verleden de belangrijkste bron vormde voor inzicht in de woonsituatie en -wensen van de bevolking in Nederland. De publicatie «Wonen op een rijtje»1 bevat de belangrijkste uitkomsten van dit onderzoek; het vormt in feite een rapportage op hoofdlijnen waarin op beknopte wijze de belangrijkste onderwerpen van het WoON worden beschreven. In het komende kwartaal zal nog een tweetal themastudies verschijnen – een woningmarktanalyse en een onderzoekspublicatie over de betaalbaarheid van het wonen – waarin veel dieper op de specifieke onderwerpen zal worden ingegaan.

In het licht van het nieuw aantredende Kabinet, beperk ik mij op dit moment uitsluitend tot het aanbieden van de onderzoekspublicatie aan uw Kamer. De nieuwe minister zal medio mei met een beleidsmatige reactie op deze onderzoeksbevindingen komen, in een brief die zowel de hoofdlijnenpublicatie als de beide themapublicaties zal bestrijken.

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, P. Winsemius

1 Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.

 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.