Grondwetgeving in behandeling

Met dank overgenomen van Nederlandse Grondwet 2018.

Bij de Staten-Generaal i zijn op dit moment dertien wetsvoorstellen voor wijziging van de Grondwet in behandeling.* Zes daarvan zijn een initiatief van Tweede Kamerleden, zeven zijn door de regering ingediend. Daarnaast is er een internetconsultatie afgerond voor één wijzigingsvoorstel.

Via het dossiernummer is in onderstaande tabel de voortgang van een wetsvoorstel te volgen.

1.

In behandeling

 

dossier

initiatief/ regering

jaar

Tweede lezing TK

     

Toevoeging van een bepaling over het recht op een eerlijk proces i

35.784 i

regering

2016

Toevoeging van een bepaling dat de Grondwet de grondrechten en democratische rechtsstaat beschermt i

35.786 i

regering

2016

Modernisering brief-, telefoon- en telegraafgeheim i

35.790 i

regering

2014

Herijking tweede lezing grondwetswijziging i

35.789 i

regering

2020

Kiescollege Eerste Kamer niet ingezetenen i

35.785 i

regering

2020

Correctief referendum i

35.729 i

initiatief

2019

'Handicap' en 'seksuele geaardheid' als antidiscriminatiegronden i

35.741 i

initiatief

2010

Eerste lezing EK

     

Zittingsduur Eerste Kamer i

35.532 i

regering

2020

Tweede lezing Grondwetsherziening in Verenigde Vergadering i

35.533 i

regering

2020

Eerste lezing TK

     

Uitbreiding kiesrechtuitsluiting en verbod meervoudige nationaliteit ambtsdragers i

35.144 i

initiatief

2019

Modernisering rol van de Koning i

32.866 i

initiatief

2011

De rol van de Koning bij kabinetsformaties i

32.867 i

initiatief

2011

Toevoeging van bepalingen ten behoeve van gelijke kansen onderwijs i

35.924

initiatief

2021

*Naast deze dertien voorstellen is ook een voorstel in eerste lezing i afgerond om een aantal inmiddels uitgewerkte overgangsbepalingen, zogenoemde additionele artikelen, vervallen te verklaren. Dit voorstel is per 1 april 2021 ingediend voor een tweede lezing.

 

Internetconsultatie afgerond

dossier

initiatief/ regering

jaar

Wijziging voordracht benoeming leden Hoge Raad i

-

regering

2019

2.

Ontwikkelingen in 2021

Het wetsvoorstel Constitutionele verankering EU-lidmaatschap i is op 15 februari 2021 door de Tweede Kamer verworpen.

3.

Ontwikkelingen in 2019

Het wetsvoorstel i tweederdemeerderheidsvereiste voor de goedkeuring van Europese verdragen is op 9 april 2019 door de Eerste Kamer verworpen.

Het in 2006 ingediende initiatiefvoorstel tot het opnemen in de Grondwet van een zorgplicht voor dieren i is op 15 januari 2019 ingetrokken.