Richtlijn 1973/148 - Opheffing van de beperkingen van de verplaatsing en het verblijf van onderdanen van de lidstaten binnen de EG ter zake van vestiging en verrichten van diensten - EU monitor

EU monitor
Maandag 24 februari 2020
kalender

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Stand van zaken

De richtlijn was geldig van 23 mei 1973 tot 29 april 2006 en moest uiterlijk op 22 november 1973 zijn omgezet in nationale regelgeving.

2.

Kerngegevens

officiële titel

Richtlijn 73/148/EEG van de Raad van 21 mei 1973 inzake de opheffing van de beperkingen van de verplaatsing en het verblijf van onderdanen van de Lid-Staten binnen de Gemeenschap ter zake van vestiging en verrichten van diensten

officiële Engelstalige titel

Council Directive 73/148/EEC of 21 May 1973 on the abolition of restrictions on movement and residence within the Community for nationals of Member States with regard to establishment and the provision of services
 
Rechtsinstrument Richtlijn
Wetgevingsnummer Richtlijn 1973/148
Celex-nummer i 31973L0148

3.

Key dates

Document 21-05-1973
Bekendmaking in Publicatieblad 28-06-1973; Special edition in Finnish: Chapter 06 Volume 001,Special edition in Latvian: Chapter 05 Volume 001,Special edition in Czech: Chapter 05 Volume 001,Special edition in Lithuanian: Chapter 05 Volume 001,Special edition in Swedish: Chapter 06 Volume 001,Special edition in Estonian: Chapter 05 Volume 001,OJ L 172, 28.6.1973,Special edition in Portuguese: Chapter 06 Volume 001,Special edition in Slovak: Chapter 05 Volume 001,Special edition in Greek: Chapter 06 Volume 001,Special edition in Maltese: Chapter 05 Volume 001,Special edition in Hungarian: Chapter 05 Volume 001,Special edition in Polish: Chapter 05 Volume 001,Special edition in Slovenian: Chapter 05 Volume 001,Special edition in Spanish: Chapter 06 Volume 001
Inwerkingtreding 23-05-1973; in werking datum kennisgeving
Einde geldigheid 29-04-2006; opgeheven door 32004L0038
Omzetting 22-11-1973; zie art. 9
Kennisgeving 23-05-1973

4.

Wettekst

Avis juridique important

|

5.

31973L0148

Richtlijn 73/148/EEG van de Raad van 21 mei 1973 inzake de opheffing van de beperkingen van de verplaatsing en het verblijf van onderdanen van de Lid-Staten binnen de Gemeenschap ter zake van vestiging en verrichten van diensten

Publicatieblad Nr. L 172 van 28/06/1973 blz. 0014 - 0016

Bijzondere uitgave in het Fins: Hoofdstuk 6 Deel 1 blz. 0135

Bijzondere uitgave in het Grieks: Hoofdstuk 06 Deel 1 blz. 0144

Bijzondere uitgave in het Zweeds: Hoofdstuk 6 Deel 1 blz. 0135

Bijzondere uitgave in het Spaans: Hoofdstuk 06 Deel 1 blz. 0132

Bijzondere uitgave in het Portugees: Hoofdstuk 06 Deel 1 blz. 0132

++++

RICHTLIJN VAN DE RAAD

van 21 mei 1973

inzake de opheffing van de beperkingen van de verplaatsing en het verblijf van onderdanen van de Lid-Staten binnen de Gemeenschap ter zake van vestiging en verrichten van diensten

( 73/148/EEG )

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN ,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap , inzonderheid op artikel 54 , lid 2 , en artikel 63 , lid 2 ,

Gelet op de Algemene Programma's voor de opheffing van de beperkingen van de vrijheid van vestiging en het vrij verrichten van diensten ( 1 ) , inzonderheid op titel II ,

Gezien het voorstel van de Commissie ,

Gezien het advies van het Europese Parlement ( 2 ) ,

Gezien het advies van het Economisch en Sociaal Comité ( 3 ) ,

Overwegende dat het in het Verdrag en in Titel II van de Algemene Programma's voor de opheffing van de beperkingen van de vrijheid van vestiging en het vrij verrichten van diensten genoemde vrije verkeer van personen met zich meebrengt , dat de beperkingen van de verplaatsing en het verblijf binnen de Gemeenschap voor onderdanen van de Lid-Staten die zich op het grondgebied van een der Lid-Staten willen vestigen of aldaar diensten willen verrichten worden opgeheven ;

Overwegende dat de vrijheid van vestiging slechts volledig kan worden verwezenlijkt indien aan de begunstigden een permanent verblijfsrecht wordt toegekend ; dat het vrij verrichten van diensten met zich meebrengt dat de persoon die de dienst verricht en degene te wiens behoeve de dienst wordt verricht , verzekerd zijn van een verblijfsrecht voor de duur van de dienstverrichting ;

Overwegende dat bij de richtlijn van de Raad van 25 februari 1964 inzake de opheffing van de beperkingen van de verplaatsing en het verblijf van onderdanen van de Lid-Staten binnen de Gemeenschap ter zake van vestiging en verrichten van diensten ( 4 ) , de voorschriften zijn vastgesteld welke op dit gebied van toepassing zijn op de anders dan in loondienst verrichte werkzaamheden ;

Overwegende dat bij de richtlijn van de Raad van 15 oktober 1968 inzake de opheffing van de beperkingen van de verplaatsing en het verblijf van de werknemers van de Lid-Staten en van hun familie binnen de Gemeenschap ( 5 ) , die in de plaats is gekomen van de richtlijn van 25 maart 1964 ( 6 ) met dezelfde titel , inmiddels de voorschriften , die in dezen van toepassing zijn op werknemers in loondienst , zijn gewijzigd ;

Overwegende dat het wenselijk is , de bepalingen inzake de verplaatsing en het verblijf binnen de Gemeenschap voor de anders dan in loondienst werkzame personen en hun familie eveneens te verbeteren ;

Overwegende dat de coordinatie van de uit hoofde van de openbare orde , de openbare veiligheid en de volksgezondheid gerechtvaardigde bijzondere regelingen voor vreemdelingen inzake verplaatsing en verblijf reeds het onderwerp vormt van de richtlijn van de Raad van 25 februari 1964 ( 7 ) ,

HEEFT DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD :

Artikel 1

1 . De Lid-Staten heffen , onder de in deze richtlijn omschreven voorwaarden , de beperkingen op van de verplaatsing en het verblijf van :

a ) onderdanen van een Lid-Staat die zijn gevestigd of zich willen vestigen in een andere Lid-Staat ten einde daar een werkzaamheid , anders dan in loondienst , uit te oefenen of die er een dienst willen verrichten ;

b...


Lees meer
Deze wettekst is overgenomen van EUR-Lex.
 

6.

Bronnen en disclaimer

Zie voor uitgebreidere informatie eventueel ook de volgende voor dit dossier gebruikte bronnen:

Dit dossier wordt iedere nacht automatisch samengesteld op basis van bovenstaande dossiers. Hierbij is aan de technische programmering veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

 

7.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de juridische context, de Europese rechtsgrond, een overzicht van verwante dossiers en de betrokken zaken van het Europees Hof van Justitie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

8.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.