Besluit 2007/76 - Uitvoering van Verordening 2006/2004 betreffende samenwerking tussen de nationale instanties die verantwoordelijk zijn voor handhaving van de wetgeving inzake consumentenbescherming wat wederzijdse bijstand betreft - EU monitor

EU monitor
Zaterdag 11 juli 2020
kalender

Besluit 2007/76 - Uitvoering van Verordening 2006/2004 betreffende samenwerking tussen de nationale instanties die verantwoordelijk zijn voor handhaving van de wetgeving inzake consumentenbescherming wat wederzijdse bijstand betreft

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Stand van zaken

Deze beschikking is op 6 februari 2007 gepubliceerd en is op 22 december 2006 in werking getreden.

2.

Kerngegevens

officiële titel

Beschikking van de Commissie van 22 december 2006 ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 2006/2004 van het Europees Parlement en de Raad betreffende samenwerking tussen de nationale instanties die verantwoordelijk zijn voor handhaving van de wetgeving inzake consumentenbescherming wat wederzijdse bijstand betreft (Kennisgeving geschied onder nummer C(2006) 6903)

officiële Engelstalige titel

Commission Decision of 22 December 2006 implementing Regulation (EC) No 2006/2004 of the European Parliament and of the Council on cooperation between national authorities responsible for the enforcement of consumer protection laws as regards mutual assistance (notified under document number C(2006) 6903)
 
Rechtsinstrument Beschikking
Wetgevingsnummer Besluit 2007/76
Celex-nummer i 32007D0076

3.

Key dates

Document 22-12-2006
Bekendmaking in Publicatieblad 06-02-2007; OJ L 219M , 24.8.2007,Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 018,OJ L 32, 6.2.2007,Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 022,Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 018
Inwerkingtreding 22-12-2006; in werking datum kennisgeving
29-12-2006; Toepassing zie art 8
Einde geldigheid 31-12-9999
Kennisgeving 22-12-2006

4.

Wettekst

6.2.2007   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 32/192

 

BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE

van 22 december 2006

ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 2006/2004 van het Europees Parlement en de Raad betreffende samenwerking tussen de nationale instanties die verantwoordelijk zijn voor handhaving van de wetgeving inzake consumentenbescherming wat wederzijdse bijstand betreft

(Kennisgeving geschied onder nummer C(2006) 6903)

(Voor de EER relevante tekst)

(2007/76/EG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 2006/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 27 oktober 2004 betreffende samenwerking tussen de nationale instanties die verantwoordelijk zijn voor handhaving van de wetgeving inzake consumentenbescherming (verordening betreffende samenwerking met betrekking tot consumentenbescherming (1)), en met name op artikel 6, lid 4, artikel 7, lid 3, artikel 8, lid 7, artikel 9, lid 4, artikel 10, lid 3, artikel 12, lid 6, artikel 13, lid 5, en artikel 15, lid 6,

Overwegende hetgeen volgt:

 

(1)

In Verordening (EG) nr. 2006/2004 zijn de voorwaarden vastgelegd waaronder de aangewezen bevoegde autoriteiten die in de lidstaten verantwoordelijk zijn voor handhaving van de wetgeving inzake consumentenbescherming met elkaar en met de Commissie moeten samenwerken om die wetgeving te doen naleven en de soepele werking van de interne markt te waarborgen en om de economische belangen van de consument beter te beschermen.

 

(2)

De verordening voorziet in de oprichting van netwerken tussen deze bevoegde autoriteiten in de lidstaten.

 

(3)

Het is noodzakelijk uitvoeringsmaatregelen goed te keuren voor de bepalingen in de genoemde verordening die verband houden met de mechanismen en voorwaarden voor verlening van wederzijdse bijstand tussen de bevoegde autoriteiten en de positie van het verbindingsbureau.

 

(4)

Het is zaak minimumeisen vast te leggen voor de informatie die in alle verzoeken om wederzijdse bijstand moeten worden verstrekt, wil het systeem doeltreffend kunnen functioneren. Om de informatieverwerking eenvoudiger en doelmatiger te maken moeten ook voorschriften worden vastgelegd voor de inhoud van de standaardformulieren waarmee de informatie wordt uitgewisseld.

 

(5)

Om ervoor te zorgen dat het systeem snel werkt moet voor elke stap in de procedures voor wederzijdse bijstand een termijn worden vastgelegd.

 

(6)

Er moeten voorschriften worden vastgelegd voor kennisgeving van intracommunautaire inbreuken, zodat daar in alle lidstaten snel en doeltreffend tegen kan worden opgetreden.

 

(7)

Aangezien uit hoofde van Verordening (EG) nr. 2006/2004 in veel gevallen gevoelige informatie wordt verstrekt, moeten voorschriften worden vastgelegd om de toegang daartoe te beperken.

 

(8)

Er moeten passende algemene regelingen worden uitgewerkt die voorkomen dat communicatie op taalproblemen afstuit en die tegelijkertijd de nodige flexibiliteit bieden om specifieke gevallen af te handelen.

 

(9)

Aan de hand van de ervaringen met de netwerken van de bevoegde autoriteiten in de lidstaten voor samenwerking op handhavingsgebied kunnen nog meer maatregelen worden genomen.

 

(10)

De maatregelen in deze beschikking zijn in overeenstemming met het advies van het bij artikel 19, lid 1, van Verordening (EG) nr. 2006/2004 opgerichte comité,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

Onderwerp

Deze beschikking legt de uitvoeringsvoorschriften van Verordening (EG) nr. 2006/2004 vast wat de wederzijdse bijstand tussen de bevoegde autoriteiten en de voorwaarden voor verlening van wederzijdse bijstand betreft.

Artikel 2

Definities

Voor de toepassing van deze beschikking gelden de definities in Verordening (EG)...


Lees meer

Deze wettekst is overgenomen van EUR-Lex.

 

5.

Bronnen en disclaimer

Zie voor uitgebreidere informatie eventueel ook de volgende voor dit dossier gebruikte bronnen:

Dit dossier wordt iedere nacht automatisch samengesteld op basis van bovenstaande dossiers. Hierbij is aan de technische programmering veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

 

6.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de juridische context, de Europese rechtsgrond, een overzicht van verwante dossiers en de betrokken zaken van het Europees Hof van Justitie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

7.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.