Verordening 2008/324 - Herziene procedures voor de uitvoering van inspecties van de Commissie op het gebied van de maritieme beveiliging - EU monitor

EU monitor
Dinsdag 26 mei 2020
kalender

Verordening 2008/324 - Herziene procedures voor de uitvoering van inspecties van de Commissie op het gebied van de maritieme beveiliging

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Stand van zaken

Deze verordening is op 10 april 2008 gepubliceerd en is op 30 april 2008 in werking getreden.

2.

Kerngegevens

officiële titel

Verordening (EG) nr. 324/2008 van de Commissie van 9 april 2008 tot vaststelling van herziene procedures voor de uitvoering van inspecties van de Commissie op het gebied van de maritieme beveiliging

officiële Engelstalige titel

Commission Regulation (EC) No 324/2008 of 9 April 2008 laying down revised procedures for conducting Commission inspections in the field of maritime security
 
Rechtsinstrument Verordening
Wetgevingsnummer Verordening 2008/324
Celex-nummer i 32008R0324

3.

Key dates

Document 09-04-2008
Bekendmaking in Publicatieblad 10-04-2008; Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 014,PB L 98 p. 5-10
Inwerkingtreding 30-04-2008; in werking datum publicatie + 20 zie art 19
Einde geldigheid 31-12-9999

4.

Wettekst

10.4.2008   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 98/5

 

VERORDENING (EG) Nr. 324/2008 VAN DE COMMISSIE

van 9 april 2008

tot vaststelling van herziene procedures voor de uitvoering van inspecties van de Commissie op het gebied van de maritieme beveiliging

(Voor de EER relevante tekst)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 725/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 31 maart 2004 betreffende de verbetering van de beveiliging van schepen en havenfaciliteiten (1), en met name op artikel 9, lid 4,

Gelet op Richtlijn 2005/65/EG van het Europees Parlement en de Raad van 26 oktober 2005 betreffende het verhogen van de veiligheid van havens (2), en met name op artikel 13, leden 2 en 3,

Overwegende hetgeen volgt:

 

(1)

Teneinde toezicht te houden op de toepassing door de lidstaten van Verordening (EG) nr. 725/2004, dient de Commissie zes maanden na de inwerkingtreding van die verordening met het uitvoeren van inspecties te beginnen. Het organiseren van inspecties onder toezicht van de Commissie is noodzakelijk om de doeltreffendheid van nationale systemen voor kwaliteitscontrole en van maatregelen, procedures en structuren voor de maritieme beveiliging te verifiëren.

 

(2)

Overeenkomstig artikel 13, lid 3, van Richtlijn 2005/65/EG dient de Commissie de toepassing van die richtlijn door de lidstaten te controleren, samen met de inspecties waarin Verordening (EG) nr. 725/2004 voorziet.

 

(3)

Het bij Verordening (EG) nr. 1406/2002 van het Europees Parlement en de Raad (3) ingestelde Europees Agentschap voor maritieme veiligheid dient de Commissie technische bijstand te verlenen bij de uitvoering van haar inspectietaken met betrekking tot schepen, relevante maatschappijen en erkende veiligheidsorganisaties.

 

(4)

De Commissie dient samen met de lidstaten het tijdschema en de voorbereiding van haar inspecties te coördineren. De inspectieteams van de Commissie dienen een beroep te kunnen doen op gekwalificeerde nationale inspecteurs, voor zover beschikbaar.

 

(5)

De inspecties van de Commissie dienen te worden uitgevoerd volgens een vaste procedure, die een standaardmethodiek omvat.

 

(6)

Gevoelige informatie met betrekking tot inspecties dient vertrouwelijk te worden behandeld.

 

(7)

Verordening (EG) nr. 884/2005 van de Commissie van 10 juni 2005 tot vaststelling van procedures voor inspecties van de Commissie op het gebied van de maritieme beveiliging (4), moet derhalve worden ingetrokken.

 

(8)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het bij artikel 11, lid 1, van Verordening (EG) nr. 725/2004 ingestelde comité,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

HOOFDSTUK I

ONDERWERP EN DEFINITIES

Artikel 1

Onderwerp

In deze verordening worden procedures vastgesteld voor de uitvoering van inspecties van de Commissie om toezicht te houden op de toepassing van Verordening (EG) nr. 725/2004, op het niveau van iedere lidstaat en van afzonderlijke havenfaciliteiten en relevante maatschappijen.

In deze verordening worden ook procedures vastgesteld voor het toezicht door de Commissie op de tenuitvoerlegging van Richtlijn 2005/65/EG, samen met de inspecties op het niveau van de lidstaten en havenfaciliteiten met betrekking tot havens zoals gedefinieerd in artikel 2, punt 11, van deze verordening.

Deze inspecties worden op een doorzichtige, doeltreffende, geharmoniseerde en samenhangende wijze uitgevoerd.

Artikel 2

Definities

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

 

1.

„inspectie van de Commissie”: een door inspecteurs van de Commissie ingesteld onderzoek naar nationale kwaliteitscontrolevoorzieningen en maatregelen, procedures en structuren voor de maritieme...


Lees meer

Deze wettekst is overgenomen van EUR-Lex.

 

5.

Bronnen en disclaimer

Zie voor uitgebreidere informatie eventueel ook de volgende voor dit dossier gebruikte bronnen:

Dit dossier wordt iedere nacht automatisch samengesteld op basis van bovenstaande dossiers. Hierbij is aan de technische programmering veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

 

6.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de juridische context, de Europese rechtsgrond, een overzicht van verwante dossiers en de betrokken zaken van het Europees Hof van Justitie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

7.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.