Verordening 2008/1124 - Wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 795/2004, (EG) nr. 796/2004 en (EG) nr. 1973/2004, wat de op grond van Verordening 1782/2003 voor rechtstreekse betalingen in aanmerking komende henneprassen betreft

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Stand van zaken

Deze verordening was geldig van 17 november 2008 tot 31 december 2009.

2.

Kerngegevens

officiële titel

Verordening (EG) nr. 1124/2008 van de Commissie van 12 november 2008 tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 795/2004, (EG) nr. 796/2004 en (EG) nr. 1973/2004, wat de op grond van Verordening (EG) nr. 1782/2003 van de Raad voor rechtstreekse betalingen in aanmerking komende henneprassen betreft

officiële Engelstalige titel

Commission Regulation (EC) No 1124/2008 of 12 November 2008 amending Regulations (EC) No 795/2004, (EC) No 796/2004 and (EC) No 1973/2004, as regards the hemp varieties eligible for direct payments under Council Regulation (EC) No 1782/2003
 
Rechtsinstrument Verordening
Wetgevingsnummer Verordening 2008/1124
Celex-nummer i 32008R1124

3.

Key dates

Document 12-11-2008
Bekendmaking in Publicatieblad 14-11-2008; PB L 303 p. 7-9
Inwerkingtreding 17-11-2008; in werking datum publicatie + 3 zie art 4
01-01-2009; Toepassing zie art 4
Einde geldigheid 31-12-2009; zie 32004R1973 en 32004R0795 en 32004R0796

4.

Wettekst

14.11.2008   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 303/7

 

VERORDENING (EG) Nr. 1124/2008 VAN DE COMMISSIE

van 12 november 2008

tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 795/2004, (EG) nr. 796/2004 en (EG) nr. 1973/2004, wat de op grond van Verordening (EG) nr. 1782/2003 van de Raad voor rechtstreekse betalingen in aanmerking komende henneprassen betreft

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1782/2003 van de Raad van 29 september 2003 tot vaststelling van gemeenschappelijke voorschriften voor regelingen inzake rechtstreekse steunverlening in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en tot vaststelling van bepaalde steunregelingen voor landbouwers en houdende wijziging van de Verordeningen (EEG) nr. 2019/93, (EG) nr. 1452/2001, (EG) nr. 1453/2001, (EG) nr. 1454/2001, (EG) nr. 1868/94, (EG) nr. 1251/1999, (EG) nr. 1254/1999, (EG) nr. 1673/2000, (EEG) nr. 2358/71 en (EG) nr. 2529/2001 (1), en met name op artikel 145, onder c) en g),

Overwegende hetgeen volgt:

 

(1)

Krachtens artikel 52, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1782/2003 komt hennep slechts in aanmerking voor rechtstreekse betalingen indien de gebruikte rassen een gehalte aan tetrahydrocannabinol (THC) van maximaal 0,2 % bevatten en de lidstaten een systeem voor het controleren van het THC-gehalte invoeren.

 

(2)

De voor de hennepproductie geldende bepalingen voor de uitvoering van Verordening (EG) nr. 1782/2003 van de Raad zijn vastgesteld bij Verordening (EG) nr. 795/2004 van de Commissie van 21 april 2004 houdende bepalingen voor de uitvoering van de bedrijfstoeslagregeling waarin is voorzien bij Verordening (EG) nr. 1782/2003 van de Raad tot vaststelling van gemeenschappelijke voorschriften voor regelingen inzake rechtstreekse steunverlening in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en tot vaststelling van bepaalde steunregelingen voor landbouwers (2), bij Verordening (EG) nr. 796/2004 van de Commissie van 21 april 2004 houdende uitvoeringsbepalingen inzake de randvoorwaarden, de modulatie en het geïntegreerd beheers- en controlesysteem waarin is voorzien bij Verordening (EG) nr. 1782/2003 van de Raad tot vaststelling van gemeenschappelijke voorschriften inzake rechtstreekse steunverlening in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en tot vaststelling van bepaalde steunregelingen voor landbouwers (3), en bij Verordening (EG) nr. 1973/2004 van de Commissie van 29 oktober 2004 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1782/2003 van de Raad met betrekking tot de bij de titels IV en IV bis van die verordening ingestelde steunregelingen en het gebruik van braakgelegde grond voor de productie van grondstoffen (4).

 

(3)

Krachtens artikel 17 van Richtlijn 2002/53/EG van de Raad van 13 juni 2002 betreffende de gemeenschappelijke rassenlijst van landbouwgewassen (5) (gemeenschappelijke rassenlijst) dient de Commissie overeenkomstig de door de lidstaten verstrekte gegevens een lijst te publiceren van alle rassen waarvan het zaaizaad en pootgoed niet aan handelsbeperkingen ten aanzien van het ras zijn onderworpen.

 

(4)

Krachtens artikel 18 van Richtlijn 2002/53/EG kan een lidstaat worden gemachtigd de handel in zaaizaad of pootgoed van een ras op zijn gehele grondgebied of op een deel daarvan te verbieden indien wordt geconstateerd dat de teelt van dat ras een risico voor de menselijke gezondheid met zich zou kunnen brengen.

 

(5)

Op basis van de mededelingen van de lidstaten en de jaarlijkse resultaten van de controles van het in de hennep aanwezige THC-gehalte kan worden geconcludeerd dat met uitzondering van twee rassen geen van de in de gemeenschappelijke rassenlijst opgenomen rassen een THC-gehalte heeft van meer dan het in artikel 52 van Verordening (EG) nr. 1782/2003...


Lees meer

Deze wettekst is overgenomen van EUR-Lex.

 

5.

Bronnen en disclaimer

Zie voor uitgebreidere informatie eventueel ook de volgende voor dit dossier gebruikte bronnen:

Dit dossier wordt iedere nacht automatisch samengesteld op basis van bovenstaande dossiers. Hierbij is aan de technische programmering veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

 

6.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de juridische context, de Europese rechtsgrond, een overzicht van verwante dossiers en de betrokken zaken van het Europees Hof van Justitie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van PDC Informatie Architectuur.

7.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.