Verslag commissie Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven; Verslag over het verzoekschrift van E.S. te Z. betreffende afschaffing aftrek ziektekosten en andere buitengewone uitgaven - Verslagen van de commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven

Deze verslagen van de commissies voor de verzoekschriften is onder nr. 3 toegevoegd aan dossier 32513 - Verslagen van de Commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven van de Tweede Kamer 2010-2011.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Verslagen van de commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven ; Verslag commissie Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven; Verslag over het verzoekschrift van E.S. te Z. betreffende afschaffing aftrek ziektekosten en andere buitengewone uitgaven
Document­datum 24-09-2010
Publicatie­datum 24-09-2010
Nummer KST325133
Kenmerk 32513, nr. 3
Commissie(s) de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven (VERZ)
Externe link originele PDF
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2010–2011

32 513

Verslagen van de commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven

Nr. 3

VERSLAG OVER HET VERZOEKSCHRIFT1 VAN E.S. TE Z.2 BETREFFENDE AFSCHAFFING AFTREK ZIEKTEKOSTEN EN ANDERE BUITENGEWONE UITGAVEN

Vastgesteld 23 september 2010

Klacht

Verzoekster klaagt erover dat de afschaffing van de aftrek van ziektekosten of andere buitengewone uitgaven negatieve gevolgen heeft voor haar inkomen.

Feiten

1 Dit adres en de stukken welke de commissie bij haar onderzoek ten dienste hebben gestaan, liggen op het commissiesecretariaat Verzoekschriften, Lange Poten 4, Den Haag, ter inzage van de leden.

2 Naam en adres van verzoeker zijn de commissie bekend.

De aftrekbaarheid van ziektekosten of andere buitengewone uitgaven is op 1 januari 2009 bij wet afgeschaft. Op die datum is in plaats hiervan de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) in werking getreden. Deze wet voorziet in een automatisch verstrekte tegemoetkoming in de meerkosten die verbonden zijn aan chronische ziekten of handicaps. Op grond van gegevens van het Centraal Administratie Kantoor, de zorgverzekeraars, de gemeente en het Centrum indicatiestelling Zorg wordt vastgesteld of iemand recht heeft op deze tegemoetkoming. Tegen een brief van de Belastingdienst van 5 januari 2009 met informatie over deze wijziging heeft verzoekster een bezwaar ingediend. Omdat het geen besluit betreft is de Algemene wet bestuursrecht niet van toepassing zodat het bezwaar niet ontvankelijk is. De brief is voor behandeling doorgestuurd naar de Belastingdienst; deze heeft geantwoord dat de herziening van de belastingwetgeving waardoor niet alle ziektekosten of andere buitengewone lasten meer aftrekbaar zijn, het gevolg is van besluitvorming door de wetgever, namelijk van de regering en het parlement.

Overwegingen

Verzoekster voert aan dat het feit dat de aftrekbaarheid van ziektekosten of andere buitengewone lasten is afgeschaft grote effecten heeft op de

1 De commissie bestaat uit de leden: Van Gent (GL) fungerend voorzitter, Cörüz (CDA), Dezentjé Hamming (VVD), Van Raak (SP), Elissen (PVV), Mulder (VVD) en de plaatsvervangende leden Blanksma-van den Heuvel (CDA), Neppérus (VVD) en Blok (VVD).

inkomens van bejaarden. Zij vindt dat de stijging van de kosten van de regeling had moeten zijn voorzien zodat afschaffing niet nodig zou zijn.

De minister zet uiteen dat de kosten van de buitengewone-uitgavenregeling sterk zijn toegenomen omdat niet alleen steeds meer chronisch zieken en gehandicapten van de regeling gebruik konden maken maar ook omdat de regeling voor anderen toegankelijk werd. Dit heeft ertoe geleid dat de buitengewone-uitgavenregeling op 1 januari 2009 is vervangen door de Wtcg. Deze regeling is meer gericht op de doelgroep van chronisch zieken of gehandicapten en er zijn compenserende maatregelen genomen zoals de verhoging van de AOW toeslag. Bij de parlementaire behandeling van de Wtcg zijn ook de inkomenseffecten van de wetswijziging betrokken.

Oordeel van de commissie1

Verzoekster is het niet eens met een wetswijziging waarbij de buitengewone-uitgavenregeling is afgeschaft. De commissie zal daarom ingevolge artikel 4 derde lid van haar reglement het verzoekschrift in handen stellen van de vaste commissie voor Financiën.

Voorstel aan de Kamer

Er is geen aanleiding om de Kamer een voorstel te doen.

De fungerend voorzitter van de commissie, Van Gent

De griffier van de commissie, De Gier

 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.