Europese Toezichthoudende Autoriteiten (ETA's)

Met dank overgenomen van Europa Nu.

De Europese Toezichthoudende Autoriteiten (ETA's) zijn in 2011 opgericht als onderdeel van het Europese Systeem van Financiële Toezichthouder (ESFS) i. Aanleiding hiervoor was de economische crisis. De ETA's houden toezicht op financiële instellingen. Het gaat om de volgende instanties:

Het belangrijkste doel van de ETA's is om een nieuwe financiële crisis te voorkomen en consumenten te beschermen. De ETA's zien toe op risico's voor individuele financiële instellingen en beperken deze.

Een ander onderdeel van het ESFS is het Europees Comité voor systeemrisico's (ESRB) i, deze ziet toe op gemeenschappelijke risico's en het financiële systeem als geheel.

Vertegenwoordigers van de nationale toezichthoudende instanties hebben zitting in de ETA's.

Inhoudsopgave

 1. Taken
 2. Organisatie

1.

Taken

 • bevorderen van een soepele werking van de interne markt
 • bevorderen van gelijke concurrentievoorwaarden
 • versterken van de internationale coördinatie van het toezicht
 • verbeteren van consumentenbescherming
 • verzekeren van de integriteit, transparantie, efficiëntie en ordelijke werking van de financiële markten
 • toezien op het aangaan van risico's
 • opstellen van technische reguleringsnormen
 • uitvoeren van door de Commissie vastgestelde normen
 • optreden in geval van schendingen van het EU-recht door nationale toezichthoudende autoriteiten
 • optreden in noodsituaties
 • optreden bij onenigheid tussen nationale autoriteiten.

Verder kan het Europees Parlement de ETA's om advies verzoeken.

2.

Organisatie

De drie ETA's zijn op dezelfde manier georganiseerd.

Het voornaamste besluitvormingsorgaan is de Raad van Toezichthouders. Deze bestaat uit een voorzitter, een vertegenwoordiger van de Commissie i, een vertegenwoordiger van de Europese Centrale Bank i, een vertegenwoordiger van het ESRB i en vertegenwoordiger van de twee andere ETA's. Ook zetelen de vertegenwoordigers van nationale toezichthoudende instellingen in de Raad van Toezichthouders.

Europese Centrale Bank

Sinds november 2014 heeft ook de ECB specifieke toezichthoudende taken. De ECB is sindsdien verantwoordelijk voor het rechtstreekse toezicht op grote financiële instellingen. Nationale autoriteiten zien toe op minder significante instellingen. Verder verleent de ECB vergunningen aan kredietinstellingen.

 

Meer informatie