COM(2010)57 EU
2010/0038 (NLE) Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende een EU-standpunt in de Samenwerkingsraad EG-Zuid-Afrika over de wijziging van de desbetreffende bepalingen en bijlagen van de Overeenkomst inzake handel, ontwikkeling en samenwerking tussen de EG en Zuid-Afrika (de TDC-overeenkomst), teneinde bepaalde tarieven in overeenstemming te brengen met de tarieven die door Botswana, Lesotho en Swaziland op EU-producten worden toegepast uit hoofde van bijlage 3 bij de tussentijdse economische partnerschapsovereenkomst met de SADC

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Kerngegevens

officiële titel

2010/0038 (NLE) Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende een EU-standpunt in de Samenwerkingsraad EG-Zuid-Afrika over de wijziging van de desbetreffende bepalingen en bijlagen van de Overeenkomst inzake handel, ontwikkeling en samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Zuid-Afrika, anderzijds (de TDC-overeenkomst), teneinde bepaalde tarieven in overeenstemming te brengen met de tarieven die door Botswana, Lesotho en Swaziland op EU-producten worden toegepast uit hoofde van bijlage 3 bij de tussentijdse economische partnerschapsovereenkomst tussen de EU en de SADC

officiële Engelstalige titel

2010/0038 (NLE) Proposal for a Council Decision on a EU position within the EC-South Africa Cooperation Council on the amendment of the relevant provisions and Annexes to the Trade, Development and Cooperation Agreement (TDCA) between the European Community and its Member States, on the one part, and the Republic of South Africa, on the other part, to align certain tariffs with those applied to the EU products by Botswana, Lesotho and Swaziland in the Annex 3 of the EU-SADC interim Economic Partnership Agreement
 
Rechtsinstrument Besluit
Besluitvormingsprocedure Interinstitutionele niet wetgevende procedures (NLE)
COM-nummer i COM(2010)57 NLEN
Extra COM-nummers COM(2010)57
Procedurenummer i 2010/0038(NLE)
Celex-nummer i 52010PC0057

2.

Key dates

Document 23-02-2010
Online publicatie 04-03-2010
Besluit 03-06-2010

3.

Gerelateerde informatie

 

4.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de stand van zaken van het dossier, de juridische context, een overzicht van verwante dossiers, de betrokken Europese organisaties (denk aan directoraten-generaal van de Europese Commissie, EP-commissies en Raadsformaties) en personen (denk aan eurocommissarissen en Europarlementariërs) en tot slot documenten van het Europees Parlement, de Raad van Ministers en de Europese Commissie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van PDC Informatie Architectuur.

5.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.