Richtlijn 1985/577 - Bescherming van de consument bij buiten verkoopruimten gesloten overeenkomsten

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Stand van zaken

Deze richtlijn was geldig van 23 december 1985 tot 13 juni 2014 en moest uiterlijk op 23 december 1987 zijn omgezet in nationale regelgeving.

2.

Kerngegevens

officiële titel

Richtlijn 85/577/EEG van de Raad van 20 december 1985 betreffende de bescherming van de consument bij buiten verkoopruimten gesloten overeenkomsten

officiële Engelstalige titel

Council Directive 85/577/EEC of 20 December 1985 to protect the consumer in respect of contracts negotiated away from business premises
 
Rechtsinstrument Richtlijn
Wetgevingsnummer Richtlijn 1985/577
Origineel voorstel COM(1976)544 NLEN
Celex-nummer i 31985L0577

3.

Key dates

Document 20-12-1985
Bekendmaking in Publicatieblad 31-12-1985; Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 013,Special edition in Slovenian: Chapter 15 Volume 001,Special edition in Spanish: Chapter 15 Volume 006,Special edition in Latvian: Chapter 15 Volume 001,Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 001,Special edition in Finnish: Chapter 15 Volume 007,Special edition in Slovak: Chapter 15 Volume 001,OJ L 372, 31.12.1985,Special edition in Maltese: Chapter 15 Volume 001,Special edition in Czech: Chapter 15 Volume 001,Special edition in Portuguese: Chapter 15 Volume 006,Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 001,Special edition in Estonian: Chapter 15 Volume 001,Special edition in Lithuanian: Chapter 15 Volume 001,Special edition in Polish: Chapter 15 Volume 001,Special edition in Hungarian: Chapter 15 Volume 001,Special edition in Swedish: Chapter 15 Volume 007
Inwerkingtreding 23-12-1985; in werking datum kennisgeving
Einde geldigheid 13-06-2014; opgeheven door 32011L0083
Omzetting 23-12-1987; zie art. 9
Kennisgeving 23-12-1985

4.

Wettekst

Avis juridique important

|

5.

31985L0577

Richtlijn 85/577/EEG van de Raad van 20 december 1985 betreffende de bescherming van de consument bij buiten verkoopruimten gesloten overeenkomsten

Publicatieblad Nr. L 372 van 31/12/1985 blz. 0031 - 0033

Bijzondere uitgave in het Fins: Hoofdstuk 15 Deel 7 blz. 0083

Bijzondere uitgave in het Spaans: Hoofdstuk 15 Deel 6 blz. 0131

Bijzondere uitgave in het Zweeds: Hoofdstuk 15 Deel 7 blz. 0083

Bijzondere uitgave in het Portugees: Hoofdstuk 15 Deel 6 blz. 0131

RICHTLIJN VAN DE RAAD van 20 december 1985 betreffende de bescherming van de consument bij buiten verkoopruimten gesloten overeenkomsten (85/577/EEG)

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN, Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap, inzonderheid op artikel 100, Gezien het voorstel van de Commissie (1), Gezien het advies van het Europese Parlement (2), Gezien het advies van het Economisch en Sociaal Comité (3), Overwegende dat het sluiten van overeenkomsten of eenzijdige verbintenissen tussen handelaren en consumenten buiten de verkoopruimten van de handelaar een handelspraktijk vormt die in de Lid-Staten van de Gemeenschap vaak voorkomt en dat dergelijke overeenkomsten en verbintenissen tot wettelijke voorschriften aanleiding hebben gegeven die van Lid-Staat tot Lid-Staat verschillen; Overwegende dat dispartiteiten tussen deze wettelijke voorschriften rechtstreeks van invloed kunnen zijn op de werking van de gemeenschappelijke markt; dat derhalve op dit gebied de wettelijke voorschriften nader tot elkaar dienen te worden gebracht; Overwegende dat in het eerste programma van de Europese Economische Gemeenschap voor een beleid inzake bescherming en voorlichting van de consument (4) onder de nummers 24 en 25 onder meer het treffen van de nodige maatregelen tot bescherming van de consumenten tegen oneerlijke handelspraktijken bij de huis-aan-huisverkoop werd voorgeschreven; dat in het tweede programma van de Europese Economische Gemeenschap voor een beleid inzake bescherming en voorlichting van de consument (5) wordt bevestigd dat de acties van het eerste programma worden voortgezet en de daarin gestelde prioriteiten blijven gelden; Overwegende dat overeenkomsten die buiten de verkoopruimten van de handelaar worden gesloten, worden gekenmerkt door het feit dat het initiatief tot de besprekingen in de regel van de handelaar uitgaat en de consument zich op generlei wijze op deze besprekingen heeft voorbereid en wordt overvallen; dat de consument dik- wijls niet in staat is kwaliteit en prijs van het aanbod met andere aanbiedingen te vergelijken; dat dit verrassingselement niet alleen bestaat bij via huis-aan-huisverkoop gesloten overeenkomsten, doch ook bij andere typen overeenkomsten waartoe de handelaar buiten zijn verkoopruimten het initiatief neemt; Overwegende dat aan de consument een recht moet worden verleend tot opzegging van de overeenkomst binnen een termijn van ten minste 7 dagen, ten einde hem in staat te stellen zich te beraden over de verplichtingen die voor hem uit de overeenkomst voortvloeien; Overwegende dat de nodige maatregelen moeten worden getroffen ten einde te bewerkstelligen dat de consument schriftelijk wordt voorgelicht over deze bedenktijd; Overwegende dat het de Lid-Staten moet blijven vrijstaan, een algeheel of gedeeltelijk verbod op het buiten de verkoopruimten sluiten van overeenkomsten te handhaven of in te stellen, voor zover zij dit in het belang van de consument achten, HEEFT DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD:

Artikel 1

  • 1. 
    Deze richtlijn is van toepassing op overeenkomsten die tussen een handelaar die goederen levert of diensten verricht, en een consument worden gesloten:- tijdens een door de handelaar buiten zijn verkoopruimten georganiseerde excursie, ofwel-tijdens een bezoek van de handelaar i) ten huize van deze consument of van een andere consument; ii)ter plaatse waar de consument werkzaam is,indien het bezoek niet op...

Lees meer

Deze wettekst is overgenomen van EUR-Lex.

6.

Origineel voorstel

 

7.

Bronnen en disclaimer

Zie voor uitgebreidere informatie eventueel ook de volgende voor dit dossier gebruikte bronnen:

Dit dossier wordt iedere nacht automatisch samengesteld op basis van bovenstaande dossiers. Hierbij is aan de technische programmering veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

 

8.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de samenvatting van wetgeving, de juridische context, de Europese rechtsgrond, een overzicht van verwante dossiers en tot slot de betrokken zaken van het Europees Hof van Justitie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van PDC Informatie Architectuur.

9.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Bent u een bestaande gebruiker kunt u inloggen. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.