Richtlijn 1995/46 - Bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Stand van zaken

Deze richtlijn was geldig van 13 december 1995 tot 24 mei 2018 en moest uiterlijk op 24 oktober 1998 zijn omgezet in nationale regelgeving.

2.

Kerngegevens

officiële titel

Richtlijn 95/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van 24 oktober 1995 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens

officiële Engelstalige titel

Directive 95/46/EC of the European Parliament and of the Council of 24 October 1995 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data
 
Rechtsinstrument Richtlijn
Wetgevingsnummer Richtlijn 1995/46
Origineel voorstel COM(1990)314
Celex-nummer i 31995L0046

3.

Key dates

Document 24-10-1995
Bekendmaking in Publicatieblad 23-11-1995; Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 015,Special edition in Hungarian: Chapter 13 Volume 015,Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 007,Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 017,Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 015,Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 015,Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 015,Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 015,Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 017,Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 015,Special edition in Slovenian: Chapter 13 Volume 015,Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 015,OJ L 281, 23.11.1995
Inwerkingtreding 13-12-1995; in werking datum publicatie + 20 zie 192E191 -P 1
Einde geldigheid 24-05-2018; opgeheven door 32016R0679
Omzetting 24-10-1998; zie art. 32

4.

Wettekst

Avis juridique important

|

5.

31995L0046

Richtlijn 95/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van 24 oktober 1995 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens

Publicatieblad Nr. L 281 van 23/11/1995 blz. 0031 - 0050

RICHTLIJN 95/46/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

van 24 oktober 1995

betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, inzonderheid op artikel 100 A,

Gezien het voorstel van de Commissie (1),

Gezien het advies van het Economisch en Sociaal Comité (2),

Overeenkomstig de procedure van artikel 189 B van het Verdrag (3),

 • (1) 
  Overwegende dat de doelstellingen van de Gemeenschap, vermeld in het Verdrag zoals gewijzigd door het Verdrag betreffende de Europese Unie, erin bestaan een steeds hechtere unie tussen de Europese volkeren en nauwere betrekkingen tussen de in de Gemeenschap verenigde Staten tot stand te brengen, door gemeenschappelijk optreden de economische en sociale vooruitgang te verzekeren en daartoe de barrières die Europa verdelen te verwijderen, een voortdurende verbetering van de levensomstandigheden van deze volkeren te bevorderen, de waarborgen voor vrede en vrijheid te versterken en de democratie te bevorderen, uitgaande van de fundamentele rechten die in de grondwetten en de wetten van de Lid-Staten alsmede in het Europese Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden zijn erkend;
 • (2) 
  Overwegende dat de systemen voor de verwerking van gegevens ten dienste van de mens staan; dat zij de fundamentele rechten en vrijheden en inzonderheid de persoonlijke levenssfeer van natuurlijke personen, ongeacht hun nationaliteit of verblijfplaats, moeten eerbiedigen en tot de economische en sociale vooruitgang, tot de ontwikkeling van het handelsverkeer en tot het welzijn van de individuen moeten bijdragen;
 • (3) 
  Overwegende dat er voor de totstandbrenging en de werking van de interne markt, waarin volgens artikel 7 A van het Verdrag het vrije verkeer van goederen, personen, diensten en kapitaal is gewaarborgd, niet alleen verkeer van persoonsgegevens van de ene Lid-Staat naar de andere mogelijk moet zijn, maar dat ook de fundamentele rechten van personen moeten worden beschermd;
 • (4) 
  Overwegende dat in de Gemeenschap op diverse terreinen van het economische en sociale leven steeds vaker van verwerking van persoonsgegevens gebruik wordt gemaakt; dat de vorderingen van de informatietechnologieën de verwerking en de uitwisseling van deze gegevens aanzienlijk vergemakkelijken;
 • (5) 
  Overwegende dat de economische en sociale integratie die het gevolg is van de totstandbrenging en de werking van de interne markt in de zin van artikel 7 A van het Verdrag, noodzakelijkerwijs een aanzienlijke toename van de grensoverschrijdende stromen van persoonsgegevens tussen alle, zowel particuliere als openbare, deelnemers aan het economische en sociale leven van de Lid-Staten met zich brengt; dat er tussen ondernemingen die in verschillende Lid-Staten zijn gevestigd steeds meer persoonsgegevens zullen worden uitgewisseld; dat de nationale overheden van de Lid-Staten krachtens het Gemeenschapsrecht tot samenwerking en tot onderlinge uitwisseling van persoonsgegevens worden genoopt, teneinde in het kader van de ruimte zonder binnengrenzen die door de interne markt wordt gevormd hun opdracht te kunnen vervullen of ten behoeve van de overheid in een andere Lid-Staat taken te kunnen verrichten;
 • (6) 
  Overwegende bovendien dat de intensivering van de technische en wetenschappelijke samenwerking en de gecooerdineerde totstandbrenging van nieuwe telecommunicatienetwerken...

Lees meer

Deze wettekst is overgenomen van EUR-Lex.

6.

Origineel voorstel

 

7.

Bronnen en disclaimer

Zie voor uitgebreidere informatie eventueel ook de volgende voor dit dossier gebruikte bronnen:

Dit dossier wordt iedere nacht automatisch samengesteld op basis van bovenstaande dossiers. Hierbij is aan de technische programmering veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

 

8.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de samenvatting van wetgeving, de geconsolideerde versie, de juridische context, de Europese rechtsgrond, een overzicht van verwante dossiers, de betrokken zaken van het Europees Hof van Justitie en tot slot een overzicht van relevante raadplegingen.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van PDC Informatie Architectuur.

9.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.