Verordening 2000/2667 - Europees Bureau voor wederopbouw

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Stand van zaken

Deze verordening was geldig van 7 december 2000 tot 31 december 2006.

2.

Kerngegevens

officiële titel

Verordening (EG) nr. 2667/2000 van de Raad van 5 december 2000 betreffende het Europees Bureau voor wederopbouw

officiële Engelstalige titel

Council Regulation (EC) No 2667/2000 of 5 December 2000 on the European Agency for Reconstruction
 
Rechtsinstrument Verordening
Wetgevingsnummer Verordening 2000/2667
Origineel voorstel COM(2000)281 NLEN
Celex-nummer i 32000R2667

3.

Key dates

Document 05-12-2000
Bekendmaking in Publicatieblad 07-12-2000; Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 022,Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 034,OJ L 306, 7.12.2000,Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 034,Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 034,Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 034,Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 034,Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 022,Special edition in Slovenian: Chapter 11 Volume 034,Special edition in Hungarian: Chapter 11 Volume 034,Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 034,Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 034
Inwerkingtreding 07-12-2000; in werking datum publicatie zie art 16
Deadline 30-06-2004; ; zie art 14
Einde geldigheid 31-12-2006; zie art. 16 en 32004R2068

4.

Wettekst

Avis juridique important

|

5.

32000R2667

Verordening (EG) nr. 2667/2000 van de Raad van 5 december 2000 betreffende het Europees Bureau voor wederopbouw

Publicatieblad Nr. L 306 van 07/12/2000 blz. 0007 - 0010

Verordening (EG) nr. 2667/2000 van de Raad

van 5 december 2000

betreffende het Europees Bureau voor wederopbouw

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, met name op artikel 308,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Gezien het advies van het Europees Parlement(1),

Overwegende hetgeen volgt:

 • (1) 
  De bijstand ten behoeve van Albanië, Bosnië-Herzegovina, Kroatië, de Federale Republiek Joegoslavië en de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië is grotendeels uitgevoerd in het kader van Verordening (EG) nr. 1628/96(2), en van Verordening (EEG) nr. 3906/89 van de Raad van 18 december 1989 betreffende economische hulp ten gunste van de Republiek Hongarije en de Volksrepubliek Polen(3).
 • (2) 
  Verordening (EG) nr. 1628/96 betrof de oprichting van het Europees Bureau voor wederopbouw.
 • (3) 
  De Raad heeft Verordening (EG) nr. 2666/2000(4) vastgesteld waarbij een geharmoniseerd juridisch kader voor de communautaire bijstand aan deze landen wordt geboden en Verordening (EG) nr. 1628/96 wordt ingetrokken.
 • (4) 
  De bepalingen betreffende de oprichting en de werking van het Europees Bureau voor wederopbouw moeten derhalve in een nieuwe verordening worden overgenomen, waarbij zij aan Verordening (EG) nr. 2666/2000 worden aangepast en waarbij tezelfdertijd de noodzakelijke wijzigingen worden aangebracht.
 • (5) 
  De Europese Raad van Feira van 19 en 20 juni 2000 heeft benadrukt dat het Europees Bureau voor wederopbouw, als de instantie die het toekomstige CARDS-programma moet uitvoeren, van zijn volledige potentieel gebruik moet kunnen maken om de door de Europese Raad van Keulen op 3 en 4 juni 1999 gestelde doelen te bereiken.
 • (6) 
  Het Verdrag voorziet voor de vaststelling van deze verordening niet in andere bevoegdheden dan die van artikel 308,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De Commissie kan de uitvoering van de in artikel 1 van Verordening (EG) nr. 2666/2000 bedoelde bijstand aan de Federale Republiek Joegoslavië delegeren aan een Bureau.

Daartoe wordt het Europees Bureau voor wederopbouw opgericht, hierna "Bureau" te noemen, dat ten doel heeft de communautaire bijstand uit te voeren.

Artikel 2

 • 1. 
  Met het oog op de verwezenlijking van de in artikel 1, tweede alinea, bedoelde doelstelling verricht het Bureau, binnen de grenzen van zijn bevoegdheden en overeenkomstig de besluiten van de Commissie, de volgende taken:
 • a) 
  verzamelen, analyseren en doorgeven aan de Commissie van informatie over:
 • i) 
  schade, behoeften in verband met de wederopbouw en de terugkeer van vluchtelingen en ontheemden, alsmede over activiteiten van de regeringen, de lokale en regionale overheid en de internationale gemeenschap op dit gebied;
 • ii) 
  de dringende behoeften van de betrokken bevolkingsgroepen, daarbij rekening houdende met de situatie van ontheemden en de eventuele terugkeer van deze bevolkingsgroepen;
 • iii) 
  prioritaire sectoren en geografische gebieden die dringend bijstand van de internationale gemeenschap nodig hebben;
 • b) 
  opstellen van voorstellen voor programma's voor de wederopbouw van de Federale Republiek Joegoslavië en de terugkeer van vluchtelingen en ontheemden overeenkomstig de richtsnoeren van de Commissie;
 • c) 
  zorgen voor de uitvoering van de in artikel 1 bedoelde bijstand, voorzover mogelijk in samenwerking met de plaatselijke bevolking en, wanneer nodig, steunend op door middel van een aanbesteding geselecteerde actoren. Daartoe kan het Bureau door de Commissie worden belast met alle activiteiten die nodig zijn voor de uitvoering van de programma's, in het...

Lees meer

Deze wettekst is overgenomen van EUR-Lex.

6.

Origineel voorstel

 

7.

Bronnen en disclaimer

Zie voor uitgebreidere informatie eventueel ook de volgende voor dit dossier gebruikte bronnen:

Dit dossier wordt iedere nacht automatisch samengesteld op basis van bovenstaande dossiers. Hierbij is aan de technische programmering veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

 

8.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de geconsolideerde versie, de juridische context, de Europese rechtsgrond, een overzicht van verwante dossiers en tot slot de betrokken zaken van het Europees Hof van Justitie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

9.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.