Besluit 2001/647 - Sluiting van een overeenkomst met Cyprus houdende toevoeging van een protocol inzake wederzijdse administratieve bijstand op douanegebied aan de associatieovereenkomst met Cyprus

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Stand van zaken

Dit besluit is op 25 augustus 2001 gepubliceerd en is op 18 juni 2001 in werking getreden.

2.

Kerngegevens

officiële titel

2001/647/EG: Besluit van de Raad van 18 juni 2001 betreffende de sluiting van een overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Republiek Cyprus houdende toevoeging van een protocol inzake wederzijdse administratieve bijstand op douanegebied aan de associatieovereenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Republiek Cyprus

officiële Engelstalige titel

2001/647/EC: Council Decision of 18 June 2001 concerning the conclusion of an Agreement in the form of an Exchange of Letters between the European Community and the Republic of Cyprus adding a Protocol on mutual administrative assistance in customs matters to the Association Agreement between the European Economic Community and the Republic of Cyprus
 
Rechtsinstrument Besluit
Wetgevingsnummer Besluit 2001/647
Origineel voorstel COM(2001)134 NLEN
Celex-nummer i 32001D0647

3.

Key dates

Document 18-06-2001
Bekendmaking in Publicatieblad 25-08-2001; PB L 229 p. 5-5
Inwerkingtreding 18-06-2001; in werking datum document
Einde geldigheid 31-12-9999; zie 22001A0825(01)

4.

Wettekst

Avis juridique important

|

5.

32001D0647

2001/647/EG: Besluit van de Raad van 18 juni 2001 betreffende de sluiting van een overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Republiek Cyprus houdende toevoeging van een protocol inzake wederzijdse administratieve bijstand op douanegebied aan de associatieovereenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Republiek Cyprus

Publicatieblad Nr. L 229 van 25/08/2001 blz. 0005 - 0005

Besluit van de Raad

van 18 juni 2001

betreffende de sluiting van een overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Republiek Cyprus houdende toevoeging van een protocol inzake wederzijdse administratieve bijstand op douanegebied aan de associatieovereenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Republiek Cyprus

(2001/647/EG)

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, inzonderheid op artikel 133 juncto artikel 300, lid 2, eerste zin,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Overwegende hetgeen volgt:

 • (1) 
  Om wederzijdse administratieve bijstand op douanegebied tussen de beide partijen, zoals opgenomen in de associatieovereenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Republiek Cyprus(1), mogelijk te maken, dient aan die overeenkomst een protocol te worden toegevoegd.
 • (2) 
  Hierover zijn onderhandelingen met de Republiek Cyprus gevoerd, die tot een overeenkomst in de vorm van een briefwisseling hebben geleid, welke in het belang van de Gemeenschap moet worden goedgekeurd,

BESLUIT:

Artikel 1

De overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Cyprus houdende toevoeging van een protocol inzake wederzijdse administratieve bijstand op douanegebied aan de associatieovereenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Republiek Cyprus, wordt namens de Gemeenschap goedgekeurd.

De tekst van de overeenkomst in de vorm van een briefwisseling is bij het onderhavige besluit gevoegd.

Artikel 2

De voorzitter van de Raad wordt gemachtigd de personen aan te wijzen die bevoegd zijn de in artikel 1 genoemde overeenkomst in de vorm van een briefwisseling te ondertekenen teneinde daardoor de Gemeenschap te binden.

Artikel 3

De voorzitter van de Raad gaat namens de Gemeenschap over tot de in de overeenkomst in de vorm van een briefwisseling bedoelde kennisgeving.

Gedaan te Luxemburg, 18 juni 2001.

Voor de Raad

De voorzitter

 • M. 
  Winberg
 • (1) 
  PB L 133 van 21.5.1973, blz. 1.

Lees meer

Deze wettekst is overgenomen van EUR-Lex.

6.

Origineel voorstel

 

7.

Bronnen en disclaimer

Zie voor uitgebreidere informatie eventueel ook de volgende voor dit dossier gebruikte bronnen:

Dit dossier wordt iedere nacht automatisch samengesteld op basis van bovenstaande dossiers. Hierbij is aan de technische programmering veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

 

8.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de juridische context, de Europese rechtsgrond, een overzicht van verwante dossiers en de betrokken zaken van het Europees Hof van Justitie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

9.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.