Richtlijn 2004/54 - Minimumveiligheidseisen voor tunnels in het trans-Europese wegennet

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Stand van zaken

Deze richtlijn is op 30 april 2004 gepubliceerd, is op dezelfde dag in werking getreden en moest uiterlijk op 30 april 2006 zijn omgezet in nationale regelgeving.

2.

Kerngegevens

officiële titel

Richtlijn 2004/54/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 inzake minimumveiligheidseisen voor tunnels in het trans-Europese wegennet

officiële Engelstalige titel

Directive 2004/54/EC of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 on minimum safety requirements for tunnels in the Trans-European Road Network
 
Rechtsinstrument Richtlijn
Wetgevingsnummer Richtlijn 2004/54
Origineel voorstel COM(2002)769 NLEN
Celex-nummer i 32004L0054

3.

Key dates

Document 29-04-2004
Bekendmaking in Publicatieblad 30-04-2004; Special edition in Hungarian: Chapter 07 Volume 008,Special edition in Maltese: Chapter 07 Volume 008,Special edition in Lithuanian: Chapter 07 Volume 008,Special edition in Romanian: Chapter 07 Volume 014,Special edition in Bulgarian: Chapter 07 Volume 014,Special edition in Slovak: Chapter 07 Volume 008,Special edition in Estonian: Chapter 07 Volume 008,Special edition in Polish: Chapter 07 Volume 008,Special edition in Latvian: Chapter 07 Volume 008,Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 010,Special edition in Slovenian: Chapter 07 Volume 008,OJ L 167, 30.4.2004,Special edition in Czech: Chapter 07 Volume 008
Inwerkingtreding 30-04-2004; in werking datum publicatie zie art 19
Einde geldigheid 31-12-9999
Omzetting 30-04-2006; ten laatste zie art. 18.1

4.

Wettekst

30.4.2004 NL Publicatieblad van de Europese Unie L 167/ 39

RICHTLIJN 2004/54/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

van 29 april 2004

inzake minimumveiligheidseisen voor tunnels in het trans-Europese wegennet

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, inzonderheid op artikel 71, lid 1),

Gezien het voorstel van de Commissie,

Gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comite, 1

Gezien het advies van het Comite van de Regio's, 2 Volgens de procedure van artikel 251 van het Verdrag, 3

PB C 220 van 16.9.2003, blz. 26.

PB C 256 van 24.10.2003, blz. 64.

Advies van het Europees Parlement van 9 oktober 2003 (nog niet verschenen in het Publicatieblad), gemeenschappelijk standpunt van de Raad van 26 februari 2004 (PB C 95 E van 20.4.2004, blz. 31) en standpunt van het Europees Parlement van 20 april 2004 (nog niet verschenen in het Publicatieblad).

Overwegende hetgeen volgt:

 • (1) 
  In het Witboek van 12 September 2001 "Het Europese vervoersbeleid tot het jaar 2010: tijd om te kiezen" kondigde de Commissie aan dat zij minimale veiligheidseisen zal voorstellen voor tunnels die behoren tot het trans-Europese wegennetwerk.
 • (2) 
  Het transportsysteem, met name het trans-Europese wegennetwerk zoals dat gedefinieerd is in Beschikking nr. 1692/96/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 1996 betreffende communautaire richtsnoeren voor de ontwikkeling van een trans-Europees vervoersnet 1, is van groot belang voor de ondersteuning van de Europese integratie en de waarborging van een hoog niveau van welzijn van Europese burgers. De Europese Gemeen-schap heeft de verantwoordelijkheid om borg te staan voor een hoog, uniform en constant niveau van veiligheid, dienstverlening en comfort op het trans-Europees wegennetwerk.
 • (3) 
  Lange tunnels met een lengte van meer dan 500 m zijn belangrijke structuren die communi-catie tussen grote gebieden in Europa mogelijk maken en een doorslaggevende rol spelen bij het functioneren en de ontwikkeling van regionale economieen.
 • (4) 
  De Europese Raad heeft verscheidene malen, met name op 14 en 15 december 2001 in Laken, de urgentie van maatregelen ter verbetering van tunnelveiligheid benadrukt.
 • (5) 
  Op 30 november 2001 hebben de Ministers van Verkeer van Oostenrijk, Frankrijk, Duitsland, Italie en Zwitserland elkaar ontmoet in Zurich. Zij hebben een gemeen-schappelijke verklaring aangenomen waarin wordt aanbevolen om de nationale wetgevingen inzake de meest recente geharmoniseerde eisen ter verbetering van de veiligheid in lange tunnels op een lijn te brengen.

PB L 228 van 9.9.1996, blz. 1. Beschikking als gewijzigd bij Beschikking nr. 1346/2001/EG (PB L 185 van 6.7.2001, blz. 1).

 • (6) 
  Omdat de doelstellingen van de voorgestelde actie, namelijk het bereiken van een uniform, constant en hoog niveau van bescherming voor alle Europese burgers in wegtunnels, niet in voldoende mate door de lidstaten kunnen worden bereikt en daarom, vanwege het vereiste niveau van harmonisering, beter op Gemeenschapsniveau kunnen worden verwezenlijkt, kan de Gemeenschap maatregelen vaststellen volgens het subsidiariteitsbeginsel van artikel 5 van het Verdrag. Overeenkomstig het in genoemd artikel verwoordde evenredigheids-beginsel gaat deze richtlijn niet verder dan wat nodig is om die doelstellingen te verwezen-lijken.
 • (7) 
  Recente ongevallen in tunnels benadrukken hun menselijk, economisch en cultureel belang.
 • (8) 
  Sommige lang geleden in gebruik gestelde tunnels in Europa zijn ontworpen in een tijd waarin de technische mogelijkheden en de vervoersomstandigheden sterk verschilden van die van tegenwoordig. De veiligheidsniveaus zijn dus niet te vergelijken en moeten worden verhoogd.
 • (9) 
  Tunnelveiligheid vereist een aantal maatregelen, ondermeer met betrekking tot geometrische vorm en ontwerp van de...

Lees meer

Deze wettekst is overgenomen van EUR-Lex.

6.

Origineel voorstel

 

7.

Bronnen en disclaimer

Zie voor uitgebreidere informatie eventueel ook de volgende voor dit dossier gebruikte bronnen:

Dit dossier wordt iedere nacht automatisch samengesteld op basis van bovenstaande dossiers. Hierbij is aan de technische programmering veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

 

8.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de samenvatting van wetgeving, de geconsolideerde versie, de juridische context, de Europese rechtsgrond, een overzicht van verwante dossiers, de betrokken zaken van het Europees Hof van Justitie en tot slot een overzicht van relevante raadplegingen.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van PDC Informatie Architectuur.

9.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.