Verordening 2006/389 - Instelling van een instrument voor financiële steun ter bevordering van de economische ontwikkeling van de Turks-Cypriotische gemeenschap en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2667/2000 betreffende het Europees Bureau voor wederopbouw

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Stand van zaken

Deze verordening is op 29 september 2006 gepubliceerd en is op 10 maart 2006 in werking getreden.

2.

Kerngegevens

officiële titel

Verordening (EG) nr. 389/2006 van de Raad van 27 februari 2006 tot instelling van een instrument voor financiële steun ter bevordering van de economische ontwikkeling van de Turks-Cypriotische gemeenschap en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2667/2000 betreffende het Europees Bureau voor wederopbouw

officiële Engelstalige titel

Council Regulation (EC) No 389/2006 of 27 February 2006 establishing an instrument of financial support for encouraging the economic development of the Turkish Cypriot community and amending Council Regulation (EC) No 2667/2000 on the European Agency for Reconstruction
 
Rechtsinstrument Verordening
Wetgevingsnummer Verordening 2006/389
Origineel voorstel COM(2004)465 NLEN
Celex-nummer i 32006R0389

3.

Key dates

Document 27-02-2006
Bekendmaking in Publicatieblad 29-09-2006; OJ L 65, 7.3.2006,Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 045,Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 116,Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 045,OJ L 270M , 29.9.2006
Inwerkingtreding 10-03-2006; in werking datum publicatie + 3 zie art 12
Einde geldigheid 31-12-9999

4.

Wettekst

7.3.2006   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 65/5

 

VERORDENING (EG) Nr. 389/2006 VAN DE RAAD

van 27 februari 2006

tot instelling van een instrument voor financiële steun ter bevordering van de economische ontwikkeling van de Turks-Cypriotische gemeenschap en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2667/2000 betreffende het Europees Bureau voor wederopbouw

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op artikel 308,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Gezien het advies van het Europees Parlement,

Overwegende hetgeen volgt:

 

(1)

De Europese Raad heeft herhaaldelijk gewezen op zijn sterke voorkeur voor toetreding van een herenigd Cyprus. Tot dusver is nog geen algehele regeling tot stand gekomen.

 

(2)

De Raad heeft op 26 april 2004 aanbevolen dat, aangezien de Turks-Cypriotische gemeenschap op duidelijke wijze uitdrukking had gegeven aan haar wens om tot de Europese Unie te behoren, de middelen die in het geval van een regeling waren gereserveerd voor het noordelijke deel van Cyprus, gebruikt dienen te worden om een eind te maken aan het isolement van die gemeenschap en de hereniging van Cyprus te vergemakkelijken door de economische ontwikkeling van de Turks-Cypriotische gemeenschap te stimuleren, met bijzondere nadruk op de economische integratie van het eiland en de verbetering van de contacten tussen beide gemeenschappen onderling en met de EU.

 

(3)

Na de toetreding van Cyprus wordt de toepassing van het acquis overeenkomstig artikel 1, lid 1, van protocol nr. 10 van de Toetredingsakte 2003 geschorst in de gebieden van de Republiek Cyprus waarover de regering van de Republiek Cyprus niet feitelijk het gezag uitoefent (hierna „de zones” genoemd).

 

(4)

Overeenkomstig artikel 3, lid 1, van protocol nr. 10, vormt dit protocol in geen enkel opzicht een beletsel voor maatregelen die worden getroffen ter bevordering van de economische ontwikkeling van de zones.

 

(5)

De in het kader van deze verordening gefinancierde maatregelen zijn buitengewoon en tijdelijk van aard en in het bijzonder bedoeld om, nadat er een oplossing voor het vraagstuk Cyprus is gevonden, de volledige toepassing van het communautaire acquis in de zones, indien mogelijk, voor te bereiden en te vergemakkelijken.

 

(6)

Met het oog op een efficiënte en snelle toewijzing van de financiële steun, dient de bijstand direct aan de begunstigden te worden verleend.

 

(7)

Teneinde bijstand te verlenen overeenkomstig de beginselen van goed financieel beheer, moet de Commissie de uitvoering van bijstand op grond van deze verordening kunnen delegeren aan het Europees Bureau voor wederopbouw. Verordening (EG) nr. 2667/2000 (1) moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd.

 

(8)

Bij de ontwikkeling en herstructurering van de infrastructuur, met name inzake energie, vervoer, milieu, telecommunicatie en watervoorziening, moet, waar nodig, worden uitgegaan van een planning die het gehele eiland omvat.

 

(9)

Bij de uitvoering van de in het kader van deze verordening gefinancierde maatregelen moeten de rechten van natuurlijke personen en rechtspersonen, inclusief het recht op bezit en eigendom, worden geëerbiedigd.

 

(10)

Niets in deze verordening mag zodanig worden geïnterpreteerd dat het de erkenning inhoudt van een andere overheid in de zones dan de regering van de Republiek Cyprus.

 

(11)

Overeenkomstig artikel 2 van Besluit 1999/468/EG van de Raad van 28 juni 1999 tot vaststelling van de voorwaarden voor de uitoefening van de aan de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden (2), dienen de maatregelen voor de implementatie van deze verordening volgens de in artikel 4 van dat besluit bepaalde beheersprocedure te worden...


Lees meer

Deze wettekst is overgenomen van EUR-Lex.

5.

Origineel voorstel

 

6.

Bronnen en disclaimer

Zie voor uitgebreidere informatie eventueel ook de volgende voor dit dossier gebruikte bronnen:

Dit dossier wordt iedere nacht automatisch samengesteld op basis van bovenstaande dossiers. Hierbij is aan de technische programmering veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

 

7.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de juridische context, de Europese rechtsgrond, een overzicht van verwante dossiers, de betrokken zaken van het Europees Hof van Justitie en tot slot een overzicht van relevante raadplegingen.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

8.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.