Verordening 2006/1085 - Instrument voor pretoetredingssteun (IPA)

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Stand van zaken

Deze verordening was geldig van 1 augustus 2006 tot 31 december 2013.

2.

Kerngegevens

officiële titel

Verordening (EG) nr. 1085/2006 van de Raad van 17 juli 2006 tot invoering van een instrument voor pretoetredingssteun (IPA)

officiële Engelstalige titel

Council Regulation (EC) No 1085/2006 of 17 July 2006 establishing an Instrument for Pre-Accession Assistance (IPA)
 
Rechtsinstrument Verordening
Wetgevingsnummer Verordening 2006/1085
Origineel voorstel COM(2004)627 NLEN
Celex-nummer i 32006R1085

3.

Key dates

Document 17-07-2006
Bekendmaking in Publicatieblad 31-07-2006; OJ L 210, 31.7.2006,Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 047,Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 047,Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 004
Inwerkingtreding 01-08-2006; in werking datum publicatie + 1 zie art 28
01-01-2007; Toepassing zie art 28
Einde geldigheid 31-12-2013; zie art. 28

4.

Wettekst

31.7.2006   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 210/82

 

VERORDENING (EG) Nr. 1085/2006 VAN DE RAAD

van 17 juli 2006

tot invoering van een instrument voor pretoetredingssteun (IPA)

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, met name op artikel 181 A,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Gezien het advies van het Europees Parlement (1),

Gezien het advies van het Comité voor de Regio's (2),

Overwegende hetgeen volgt:

 

(1)

Teneinde de doelmatigheid van de buitenlandse hulp van de Gemeenschap te verbeteren, is een nieuw kader voor de programmering en de uitkering van steun voorgesteld. Deze verordening is een van de algemene instrumenten voor de rechtstreekse ondersteuning van het Europese buitenlandse hulpbeleid.

 

(2)

Artikel 49 van het Verdrag betreffende de Europese Unie bepaalt dat elke Europese staat die de beginselen van vrijheid, democratie, eerbiediging van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, en van de rechtsstaat in acht neemt, kan verzoeken lid te worden van de Unie.

 

(3)

Het verzoek van de Republiek Turkije om toetreding tot de Europese Unie is aanvaard door de Europese Raad van Helsinki van 1999. Sinds 2002 komt de Republiek Turkije in aanmerking voor pretoetredingssteun. De Europese Raad van Brussel van 16 en 17 december 2004 heeft aanbevolen toetredingsonderhandelingen met Turkije te openen.

 

(4)

De Europese Raad heeft op zijn bijeenkomst te Santa Maria da Feira op 20 juni 2000 benadrukt dat de landen van de Westelijke Balkan potentiële kandidaten zijn voor het lidmaatschap van de Europese Unie.

 

(5)

De Europese Raad heeft op zijn bijeenkomst te Thessaloniki op 19 en 20 juni 2003 verwezen naar zijn conclusies van Kopenhagen (december 2002) en Brussel (maart 2003) en herhaald dat hij zijn volledige en daadwerkelijke steun wil verlenen aan het Europese perspectief van de landen van de Westelijke Balkan, en te kennen gegeven dat deze landen integraal deel zullen gaan uitmaken van de Europese Unie zodra zij voldoen aan de vastgestelde criteria.

 

(6)

De Europese Raad van Thessaloniki van 2003 heeft voorts verklaard dat het stabilisatie- en associatieproces het algemene kader zal vormen voor de Europese koers van de landen van de Westelijke Balkan tot aan hun toekomstige toetreding.

 

(7)

Het Europees Parlement heeft in zijn resolutie betreffende de conclusies van de Europese Raad van Thessaloniki erkend dat elk van de landen van de Westelijke Balkan onderweg is naar toetreding, maar tegelijkertijd benadrukt dat elk land op zijn eigen merites moet worden beoordeeld.

 

(8)

Alle landen van de Westelijke Balkan kunnen derhalve worden beschouwd als potentiële kandidaat-lidstaten, maar het is wenselijk een duidelijk onderscheid te maken tussen kandidaat-lidstaten en potentiële kandidaat-lidstaten.

 

(9)

De Europese Raad van Brussel van 17 en 18 juni 2004 heeft voorts aanbevolen toetredingsonderhandelingen te openen met Kroatië.

 

(10)

De Europese Raad van Brussel van 15 en 16 december 2005 heeft besloten aan de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië de status van kandidaat-lidstaat te verlenen.

 

(11)

Bovendien heeft de Europese Raad van 16 en 17 december 2004 aanbevolen dat de Europese Unie, parallel aan de toetredingsonderhandelingen, met elke kandidaat-lidstaat een intensieve politieke en culturele dialoog aangaat.

 

(12)

In het belang van de samenhang en consequentie van de communautaire hulp dient de pretoetredingssteun aan kandidaat-lidstaten en potentiële kandidaat-lidstaten te worden verstrekt binnen een samenhangend kader, waarbij lering wordt getrokken uit eerdere pretoetredingsinstrumenten en uit Verordening (EG) nr. 2666/2000 van de Raad van...


Lees meer

Deze wettekst is overgenomen van EUR-Lex.

5.

Origineel voorstel

 

6.

Bronnen en disclaimer

Zie voor uitgebreidere informatie eventueel ook de volgende voor dit dossier gebruikte bronnen:

Dit dossier wordt iedere nacht automatisch samengesteld op basis van bovenstaande dossiers. Hierbij is aan de technische programmering veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

 

7.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de samenvatting van wetgeving, de geconsolideerde versie, de juridische context, de Europese rechtsgrond, een overzicht van verwante dossiers en tot slot de betrokken zaken van het Europees Hof van Justitie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

8.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.