Verordening 2007/643 - Wijziging van Verordening (EG) nr. 41/2007 wat betreft het herstelplan voor blauwvintonijn zoals aanbevolen door de Internationale Commissie voor de instandhouding van tonijn in de Atlantische Oceaan

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Stand van zaken

Deze verordening is op 13 juni 2007 gepubliceerd en is op dezelfde dag in werking getreden.

2.

Kerngegevens

officiële titel

Verordening (EG) nr. 643/2007 van de Raad van 11 juni 2007 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 41/2007 wat betreft het herstelplan voor blauwvintonijn zoals aanbevolen door de Internationale Commissie voor de instandhouding van tonijn in de Atlantische Oceaan

officiële Engelstalige titel

Council Regulation (EC) No 643/2007 of 11 June 2007 amending Regulation (EC) No 41/2007 as concerns the recovery plan for bluefin tuna recommended by the International Commission for the Conservation of Atlantic Tunas
 
Rechtsinstrument Verordening
Wetgevingsnummer Verordening 2007/643
Origineel voorstel COM(2007)74 NLEN
Celex-nummer i 32007R0643

3.

Key dates

Document 11-06-2007
Bekendmaking in Publicatieblad 13-06-2007; PB L 151 p. 1-16
Inwerkingtreding 13-06-2007; in werking datum publicatie zie art 2
Einde geldigheid 31-12-9999

4.

Wettekst

13.6.2007   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 151/1

 

VERORDENING (EG) Nr. 643/2007 VAN DE RAAD

van 11 juni 2007

tot wijziging van Verordening (EG) nr. 41/2007 wat betreft het herstelplan voor blauwvintonijn zoals aanbevolen door de Internationale Commissie voor de instandhouding van tonijn in de Atlantische Oceaan

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 2371/2002 van de Raad van 20 december 2002 inzake de instandhouding en de duurzame exploitatie van de visbestanden in het kader van het gemeenschappelijk visserijbeleid (1), en met name op artikel 20,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Overwegende hetgeen volgt:

 

(1)

Bij Verordening (EG) nr. 41/2007 zijn, voor 2007, de vangstmogelijkheden vastgesteld voor sommige visbestanden en groepen visbestanden welke in de wateren van de Gemeenschap en, voor vaartuigen van de Gemeenschap, in andere wateren met vangstbeperkingen van toepassing zijn (2).

 

(2)

De Gemeenschap is sinds 14 november 1997 partij bij het Internationaal Verdrag voor de instandhouding van Atlantische tonijnen (3).

 

(3)

Tijdens haar jaarlijkse bijeenkomst in november 2006 heeft de Internationale Commissie voor de instandhouding van tonijn in de Atlantische Oceaan (ICCAT) aanbeveling 2006[05] aangenomen met betrekking tot een herstelplan voor blauwvintonijn in het oostelijke deel van de Atlantische Oceaan en in de Middellandse Zee, dat een looptijd heeft van 15 jaar.

 

(4)

Bij Verordening (EG) nr. 41/2007 zijn de vangstmogelijkheden en de daaraan verbonden voorwaarden voor blauwvintonijn op voorlopige basis vastgesteld, in afwachting van een overeenkomst over het uiteindelijke aandeel van dit bestand in het kader van het ICCAT-Verdrag.

 

(5)

Voor het herstel van het bestand voorziet het ICCAT-herstelplan in een geleidelijke verlaging van het niveau van de totale toegestane vangst (TAC) in de periode 2007-2010, vangstbeperkingen in bepaalde gebieden en periodes, een nieuwe minimummaat voor blauwvintonijn, maatregelen betreffende recreatie- en sportvisserij alsook controlemaatregelen, en in de tenuitvoerlegging van de ICCAT-regeling inzake gezamenlijke internationale inspectie om de doeltreffendheid van het herstelplan te garanderen.

Teneinde bij te dragen tot de instandhouding van de blauwvintonijn dienen vanaf 2007 bijzondere maatregelen ten uitvoer te worden gelegd in afwachting van de goedkeuring van een verordening van de Raad inzake meerjarige maatregelen voor het herstel van het blauwvintonijnbestand.

 

(6)

Aangezien de communautaire vaartuigen in februari 2007 zijn begonnen met de visserij op blauwvintonijn, dienen de door de ICCAT overeengekomen beheers- en controlemaatregelen voor deze visserij met het oog op de naleving van het herstelplan voor blauwvintonijn vanaf februari 2007 te worden toegepast, en niet met ingang van 13 juni 2007, zoals bepaald in ICCAT-aanbeveling 2006[05].

 

(7)

Op grond van deze verordening aangenomen maatregelen worden, uitsluitend voor zover het de financiering ervan betreft, aangemerkt als herstelplan in de zin van artikel 5 van Verordening (EG) nr. 2371/2002.

 

(8)

Verordening (EG) nr. 41/2007 dient derhalve dienovereenkomstig te worden gewijzigd,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Verordening (EG) nr. 41/2007 wordt als volgt gewijzigd:

 

1)

het volgende hoofdstuk wordt ingevoegd:

„HOOFDSTUK X bis

BIJZONDERE MAATREGELEN VOOR BLAUWVINTONIJN IN HET OOSTELIJKE DEEL VAN DE ATLANTISCHE OCEAAN EN IN DE MIDDELLANDSE ZEE

DEEL 1

Beheersmaatregelen

Artikel 80 bis

Toepassingsgebied

Dit hoofdstuk voorziet in de algemene uitvoeringsbepalingen van bijzondere maatregelen voor blauwvintonijn (thunnus thynnus) door de Gemeenschap zoals aanbevolen...


Lees meer

Deze wettekst is overgenomen van EUR-Lex.

5.

Origineel voorstel

 

6.

Bronnen en disclaimer

Zie voor uitgebreidere informatie eventueel ook de volgende voor dit dossier gebruikte bronnen:

Dit dossier wordt iedere nacht automatisch samengesteld op basis van bovenstaande dossiers. Hierbij is aan de technische programmering veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

 

7.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de juridische context, de Europese rechtsgrond, een overzicht van verwante dossiers en de betrokken zaken van het Europees Hof van Justitie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van PDC Informatie Architectuur.

8.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.