Besluit 2007/797 - Sluiting van de Overeenkomst inzake de voorlopige toepassing van het Protocol tot vaststelling, voor de periode van 1 januari 2007 tot en met 31 december 2012 , van de vangstmogelijkheden en de financiële tegenprestatie, als bedoeld in de visserijovereenkomst met Madagaskar inzake de visserij voor de kust van Madagaskar

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Stand van zaken

Dit besluit is op 17 december 2007 gepubliceerd en is op 15 november 2007 in werking getreden.

2.

Kerngegevens

officiële titel

2007/797/EG: Besluit van de Raad van 15 november 2007 betreffende de sluiting van de Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling inzake de voorlopige toepassing van het Protocol tot vaststelling, voor de periode van 1 januari 2007 tot en met 31 december 2012 , van de vangstmogelijkheden en de financiële tegenprestatie, als bedoeld in de Partnerschapsovereenkomst in de visserijsector tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Madagaskar inzake de visserij voor de kust van Madagaskar

officiële Engelstalige titel

2007/797/EC: Council Decision of 15 November 2007 on the conclusion of the Agreement in the form of an Exchange of Letters on the provisional application of the amendments to the Protocol setting out the fishing opportunities and financial contribution provided for in the Fisheries Partnership Agreement between the European Economic Community and the Republic of Madagascar on fishing off the coast of Madagascar for the period from 1 January 2007 to  31 December 2012
 
Rechtsinstrument Besluit
Wetgevingsnummer Besluit 2007/797
Origineel voorstel COM(2007)16 NLEN
Celex-nummer i 32007D0797

3.

Key dates

Document 15-11-2007
Bekendmaking in Publicatieblad 17-12-2007; OJ L 331, 17.12.2007,Special edition in Croatian: Chapter 04 Volume 005
Inwerkingtreding 15-11-2007; in werking datum document
Einde geldigheid 31-12-9999

4.

Wettekst

17.12.2007   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 331/3

 

BESLUIT VAN DE RAAD

van 15 november 2007

betreffende de sluiting van de Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling inzake de voorlopige toepassing van het Protocol tot vaststelling, voor de periode van 1 januari 2007 tot en met 31 december 2012, van de vangstmogelijkheden en de financiële tegenprestatie, als bedoeld in de Partnerschapsovereenkomst in de visserijsector tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Madagaskar inzake de visserij voor de kust van Madagaskar

(2007/797/EG)

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op artikel 37, in samenhang met artikel 300, lid 2,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Overwegende hetgeen volgt:

 

(1)

De Gemeenschap en de Republiek Madagaskar hebben onderhandeld over een partnerschapsovereenkomst in de visserijsector waarbij aan communautaire vissers vangstmogelijkheden worden toegekend in de wateren die onder de soevereiniteit van de Republiek Madagaskar vallen, en hebben deze overeenkomst geparafeerd.

 

(2)

Het is in het belang van de Gemeenschap deze overeenkomst goed te keuren.

 

(3)

Er moet worden gegarandeerd dat de visserijactiviteiten na het verstrijken van het voorgaande protocol (1) kunnen worden voortgezet tot de datum waarop het protocol tot vaststelling van de vangstmogelijkheden en de in de genoemde overeenkomst vastgestelde financiële tegenprestatie in werking treden.

 

(4)

Er dient te worden bepaald hoe de vangstmogelijkheden over de lidstaten moeten worden verdeeld,

BESLUIT:

Artikel 1

De overeenkomst in de vorm van een briefwisseling inzake de voorlopige toepassing van de wijzigingen in het protocol tot vaststelling, voor de periode van 1 januari 2007 tot en met 31 december 2012, van de vangstmogelijkheden en de financiële tegenprestatie, als bedoeld in de partnerschapsovereenkomst in de visserijsector tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Madagaskar wordt namens de Gemeenschap goedgekeurd.

De tekst van de overeenkomst is aan dit besluit gehecht.

Artikel 2

De overeenkomst wordt voorlopig toegepast met ingang van 1 januari 2007.

Artikel 3

De in het protocol bij de overeenkomst vastgestelde vangstmogelijkheden worden als volgt over de lidstaten verdeeld:

 

Type visserij

Vaartuigtype

Lidstaat

Vergunningen of quota

Tonijnvisserij

Vriesschepen voor de tonijnvisserij met de zegen

Spanje

23

Frankrijk

19

Italië

1

Tonijnvisserij

Vaartuigen voor de visserij met de drijvende beug van meer dan 100 BT

Spanje

25

Frankrijk

13

Portugal

7

Verenigd Koninkrijk

5

Tonijnvisserij

Vaartuigen voor de visserij met de drijvende beug van 100 BT of minder

Frankrijk

26

Demersale visserij

Experimentele visserij met de beug of de grondbeug

Frankrijk

5

Indien met de door deze lidstaten ingediende vergunningaanvragen niet alle in het protocol vastgestelde vangstmogelijkheden worden benut, kan de Commissie vergunningaanvragen van andere lidstaten in aanmerking nemen.

Artikel 4

De lidstaten waarvan de vaartuigen in het kader van deze overeenkomst vissen, melden de in de visserijzone van Madagaskar gevangen hoeveelheden van elk bestand aan de Commissie overeenkomstig het bepaalde in Verordening (EG) nr. 500/2001 van de Commissie van 14 maart 2001 tot vaststelling van de uitvoeringsbepalingen voor Verordening (EEG) nr. 2847/93 van de Raad wat betreft de controle op de vangsten van de communautaire vissersvaartuigen in de wateren van derde landen en in volle zee (2).

Artikel 5

De voorzitter van de Raad wordt gemachtigd de personen aan te wijzen die bevoegd zijn de overeenkomst te ondertekenen teneinde daardoor de Gemeenschap te binden.

Gedaan te Brussel, 15 november...


Lees meer

Deze wettekst is overgenomen van EUR-Lex.

5.

Origineel voorstel

 

6.

Bronnen en disclaimer

Zie voor uitgebreidere informatie eventueel ook de volgende voor dit dossier gebruikte bronnen:

Dit dossier wordt iedere nacht automatisch samengesteld op basis van bovenstaande dossiers. Hierbij is aan de technische programmering veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

 

7.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de juridische context, de Europese rechtsgrond, een overzicht van verwante dossiers en de betrokken zaken van het Europees Hof van Justitie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van PDC Informatie Architectuur.

8.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.