Besluit 2007/857 - Wijziging van bijlage I bij de Akte van Toetreding van 2005

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Stand van zaken

Dit besluit is op 29 december 2007 gepubliceerd en is op 30 december 2007 in werking getreden.

2.

Kerngegevens

officiële titel

2007/857/EG: Besluit van de Raad van 8 november 2007 tot wijziging van bijlage I bij de Akte van Toetreding van 2005

officiële Engelstalige titel

2007/857/EC: Council Decision of 8 November 2007 amending Annex I to the 2005 Act of Accession
 
Rechtsinstrument Besluit
Wetgevingsnummer Besluit 2007/857
Origineel voorstel COM(2007)204 NLEN
Celex-nummer i 32007D0857

3.

Key dates

Document 08-11-2007
Bekendmaking in Publicatieblad 29-12-2007; PB L 347 p. 3-3
Inwerkingtreding 30-12-2007; in werking datum publicatie + 1 zie art 2
Einde geldigheid 31-12-9999

4.

Wettekst

29.12.2007   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 347/3

 

BESLUIT VAN DE RAAD

van 8 november 2007

tot wijziging van bijlage I bij de Akte van Toetreding van 2005

(2007/857/EG)

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag betreffende de Europese Unie,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op de Akte van Toetreding van 2005, en met name op artikel 3, lid 6,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Overwegende hetgeen volgt:

 

(1)

In artikel 3, lid 3, van de Toetredingsakte van 2005 is bepaald dat de Republiek Bulgarije en Roemenië toetreden tot de in bijlage I bij die Toetredingsakte opgesomde overeenkomsten en protocollen tussen de lidstaten.

 

(2)

Op 14 april 2005 zijn de lidstaten overgegaan tot de ondertekening van het Verdrag inzake de toetreding van de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië en de Slowaakse Republiek tot het Verdrag inzake het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst, ter ondertekening opengesteld te Rome op 19 juni 1980, en tot het Eerste en het Tweede Protocol betreffende de uitlegging ervan door het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen (1).

 

(3)

Er dient derhalve te worden voorzien in de toetreding van de Republiek Bulgarije en Roemenië tot het Verdrag inzake het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst ter ondertekening opengesteld te Rome op 19 juni 1980 en tot het Eerste en Tweede Protocol betreffende de uitlegging ervan door het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen, zoals gewijzigd bij het Verdrag van 14 april 2005. Te dien einde moet dit laatste verdrag worden toegevoegd aan bijlage I bij de Toetredingsakte van 2005,

BESLUIT:

Artikel 1

Aan punt 1 van bijlage I bij de Toetredingsakte van 2005 wordt het volgende streepje toegevoegd:

 

„—

Verdrag van 14 april 2005 inzake de toetreding van de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië en de Slowaakse Republiek tot het Verdrag inzake het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst, ter ondertekening opengesteld te Rome op 19 juni 1980, en tot het Eerste en het Tweede Protocol betreffende de uitlegging ervan door het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen (PB C 169 van 8.7.2005, blz. 1).”

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op de dag volgende op die van zijn bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 8 november 2007.

Voor de Raad

De voorzitter

  • R. 
    PEREIRA
 

 


Lees meer

Deze wettekst is overgenomen van EUR-Lex.

5.

Origineel voorstel

 

6.

Bronnen en disclaimer

Zie voor uitgebreidere informatie eventueel ook de volgende voor dit dossier gebruikte bronnen:

Dit dossier wordt iedere nacht automatisch samengesteld op basis van bovenstaande dossiers. Hierbij is aan de technische programmering veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

 

7.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de juridische context, de Europese rechtsgrond, een overzicht van verwante dossiers en de betrokken zaken van het Europees Hof van Justitie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van PDC Informatie Architectuur.

8.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.