Verordening 2008/649 - Instelling van een definitief antidumpingrecht op actieve kool in poedervorm uit China

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Stand van zaken

Deze verordening was geldig van 11 juli 2008 tot 10 juli 2013.

2.

Kerngegevens

officiële titel

Verordening (EG) nr. 649/2008 van de Raad van 8 juli 2008 tot instelling van een definitief antidumpingrecht op actieve kool in poedervorm van oorsprong uit de Volksrepubliek China

officiële Engelstalige titel

Council Regulation (EC) No 649/2008 of 8 July 2008 imposing a definitive anti-dumping duty on imports of powdered activated carbon originating in the People’s Republic of China
 
Rechtsinstrument Verordening
Wetgevingsnummer Verordening 2008/649
Origineel voorstel COM(2008)341 NLEN
Celex-nummer i 32008R0649

3.

Key dates

Document 08-07-2008
Bekendmaking in Publicatieblad 10-07-2008; Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 032,OJ L 181, 10.7.2008
Inwerkingtreding 11-07-2008; in werking datum publicatie + 1 zie art 3
Einde geldigheid 10-07-2013; zie 31996R0384 art. 11.2

4.

Wettekst

10.7.2008   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 181/1

 

VERORDENING (EG) Nr. 649/2008 VAN DE RAAD

van 8 juli 2008

tot instelling van een definitief antidumpingrecht op actieve kool in poedervorm van oorsprong uit de Volksrepubliek China

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 384/96 van de Raad van 22 december 1995 betreffende beschermende maatregelen tegen invoer met dumping uit landen die geen lid zijn van de Europese Gemeenschap (1) („de basisverordening”), en met name op artikel 9 en artikel 11, lid 2,

Gezien het voorstel dat de Commissie na overleg met het Raadgevend Comité heeft ingediend,

Overwegende hetgeen volgt:

  • 1. 
    PROCEDURE

1.1.   Geldende maatregelen

 

(1)

Bij Verordening (EG) nr. 1006/96 (2) heeft de Raad na een antidumpingonderzoek een definitief antidumpingrecht van 323 EUR per ton ingesteld op actieve kool in poedervorm van oorsprong uit de Volksrepubliek China (VRC) („het oorspronkelijke onderzoek”).

 

(2)

Bij Verordening (EG) nr. 1011/2002 (3) heeft de Raad na een nieuw onderzoek bij het vervallen van de maatregelen overeenkomstig artikel 11, lid 2, van de basisverordening opnieuw een definitief antidumpingrecht ingesteld op actieve kool in poedervorm van oorsprong uit de VRC („het eerste nieuwe onderzoek”).

1.2.   Verzoek om een nieuw onderzoek (het huidige onderzoek)

 

(3)

Na de publicatie van een bericht dat de maatregelen op korte termijn zouden vervallen (4), heeft de Commissie op 12 maart 2007 een verzoek om een nieuw onderzoek op grond van artikel 11, lid 2, van de basisverordening ontvangen.

 

(4)

Dit verzoek werd ingediend door de European Chemical Industry Council (CEFIC) („de indiener van het verzoek”) namens twee producenten die samen een groot deel, in dit geval meer dan 50 %, van de totale productie van actieve kool in poedervorm in de Gemeenschap voor hun rekening nemen. De reden voor de indiening van het verzoek was dat het vervallen van de maatregelen waarschijnlijk zou leiden tot een voortzetting of herhaling van de dumping en van schade voor de bedrijfstak van de Gemeenschap.

 

(5)

Nadat de Commissie, in overleg met het Raadgevend Comité, had vastgesteld dat er voldoende bewijs was om een nieuw onderzoek in verband met het vervallen van de maatregelen te openen, heeft zij dit gedaan door de publicatie van een bericht in het Publicatieblad van de Europese Unie („het bericht van opening”) (5).

1.3.   Bij het onderzoek betrokken partijen

 

(6)

De Commissie heeft de producenten/exporteurs, de vertegenwoordigers van het land van uitvoer, de importeurs, leveranciers, producenten en gebruikers in de Gemeenschap en de indiener van het verzoek officieel van de opening van het nieuwe onderzoek in kennis gesteld. Belanghebbenden werden in de gelegenheid gesteld hun standpunt schriftelijk kenbaar te maken en konden binnen de in het bericht van opening vermelde termijn een verzoek indienen om te worden gehoord. Alle belanghebbenden die daar met opgave van redenen om hadden verzocht, werden gehoord.

  • a) 
    Steekproef van producenten/exporteurs in de VRC
 

(7)

Gezien het kennelijk grote aantal producenten/exporteurs in de VRC (in het verzoek om het nieuwe onderzoek werden er 132 genoemd) werd overeenkomstig artikel 17 van de basisverordening besloten na te gaan of voor dit nieuwe onderzoek gebruik moest worden gemaakt van een steekproef. Om de Commissie in staat te stellen te beslissen of een steekproef noodzakelijk was en, zo ja, deze samen te stellen, werd de producenten/exporteurs overeenkomstig artikel 17, lid 2, van de basisverordening verzocht zich binnen twee weken na de opening van het nieuwe onderzoek bij haar te melden en haar de in het bericht van opening gevraagde gegevens te...


Lees meer

Deze wettekst is overgenomen van EUR-Lex.

5.

Origineel voorstel

 

6.

Bronnen en disclaimer

Zie voor uitgebreidere informatie eventueel ook de volgende voor dit dossier gebruikte bronnen:

Dit dossier wordt iedere nacht automatisch samengesteld op basis van bovenstaande dossiers. Hierbij is aan de technische programmering veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

 

7.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de juridische context, de Europese rechtsgrond, een overzicht van verwante dossiers en de betrokken zaken van het Europees Hof van Justitie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van PDC Informatie Architectuur.

8.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.