Verordening 2008/685 - Intrekking van de antidumpingrechten op gekweekte zalm uit Noorwegen, ingesteld bij Verordening (EG) nr. 85/2006

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Stand van zaken

Deze verordening is op 19 juli 2008 gepubliceerd en is op 20 juli 2008 in werking getreden.

2.

Kerngegevens

officiële titel

Verordening (EG) nr. 685/2008 van de Raad van 17 juli 2008 tot intrekking van de antidumpingrechten op gekweekte zalm van oorsprong uit Noorwegen, ingesteld bij Verordening (EG) nr. 85/2006

officiële Engelstalige titel

Council Regulation (ΕC) No 685/2008 of 17 July 2008 repealing the anti-dumping duties imposed by Regulation (EC) No 85/2006 on imports of farmed salmon originating in Norway
 
Rechtsinstrument Verordening
Wetgevingsnummer Verordening 2008/685
Origineel voorstel COM(2008)385 NLEN
Celex-nummer i 32008R0685

3.

Key dates

Document 17-07-2008
Bekendmaking in Publicatieblad 19-07-2008; OJ L 192, 19.7.2008,Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 131
Inwerkingtreding 20-07-2008; in werking datum publicatie + 1 zie enig art
Einde geldigheid 31-12-9999

4.

Wettekst

19.7.2008   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 192/5

 

VERORDENING (EG) Nr. 685/2008 VAN DE RAAD

van 17 juli 2008

tot intrekking van de antidumpingrechten op gekweekte zalm van oorsprong uit Noorwegen, ingesteld bij Verordening (EG) nr. 85/2006

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 384/96 van de Raad van 22 december 1995 betreffende beschermende maatregelen tegen invoer met dumping uit landen die geen lid zijn van de Europese Gemeenschap (1) („de basisverordening”), en met name op artikel 9 en artikel 11, lid 3,

Gezien het voorstel van de Commissie, ingediend na raadpleging van het Raadgevend Comité,

Overwegende hetgeen volgt:

 • A. 
  PROCEDURE
 • 1. 
  Geldende maatregelen
 

(1)

Na een antidumpingonderzoek (het „oorspronkelijke onderzoek”) heeft de Raad bij Verordening (EG) nr. 85/2006 (2) een definitief antidumpingrecht op gekweekte zalm van oorsprong uit Noorwegen ingesteld. Het definitieve recht was ingesteld in de vorm van een minimuminvoerprijs („MIP”).

 • 2. 
  Verzoek om een nieuw onderzoek en opening van het onderzoek
 

(2)

Op 20 februari 2007 heeft de Commissie van de volgende lidstaten een verzoek om een gedeeltelijk tussentijds nieuw onderzoek op grond van artikel 11, lid 3, van de basisverordening ontvangen: Italië, Litouwen, Polen, Portugal en Spanje („de indieners van het verzoek”).

 

(3)

Uit het voorlopige bewijsmateriaal dat de indieners van het verzoek verstrekten, bleek dat de omstandigheden waarop de maatregelen waren gebaseerd, zijn gewijzigd en dat deze wijzigingen van duurzame aard zijn. De indieners van het verzoek betoogden dat een vergelijking van een door berekening vastgestelde normale waarde met de uitvoerprijzen een dumpingmarge oplevert die aanzienlijk lager is dan het niveau van de huidige maatregelen, en verstrekten voorlopig bewijsmateriaal dienaangaande. Handhaving van de maatregelen op het huidige niveau is dus niet langer noodzakelijk is om de gevolgen van de dumping te neutraliseren. Het bewijsmateriaal werd voldoende geacht om de inleiding van een procedure te rechtvaardigen.

 

(4)

Na raadpleging van het Raadgevend Comité heeft de Commissie daarom op 21 april 2007 in overeenstemming met artikel 11, lid 3, van de basisverordening door middel van publicatie van een bericht in het Publicatieblad van de Europese Unie  (3) (het „bericht van opening”) een gedeeltelijk tussentijds nieuw onderzoek geopend met betrekking tot de antidumpingmaatregelen die van toepassing zijn op gekweekte zalm van oorsprong uit Noorwegen.

 

(5)

Dit onderzoek had alleen betrekking op de dumpingaspecten en had tot doel na te gaan of de bestaande maatregelen moesten worden gehandhaafd, ingetrokken of gewijzigd.

 • 3. 
  Partijen bij de procedure
 

(6)

De Commissie heeft de haar bekende betrokken producenten/exporteurs in Noorwegen, handelaren, importeurs en verenigingen, alsmede vertegenwoordigers van het Koninkrijk Noorwegen van de inleiding van de procedure in kennis gesteld. Belanghebbenden kregen de gelegenheid om binnen de in het bericht van opening genoemde termijn hun standpunt schriftelijk kenbaar te maken en te verzoeken te worden gehoord.

 • 4. 
  Steekproeven
 

(7)

Onder punt 5 a) van het bericht van opening werd vermeld dat de Commissie kan besluiten gebruik te maken van steekproeven overeenkomstig artikel 17 van de basisverordening. Naar aanleiding van het verzoek onder punt 5 a) i) van het bericht van opening verstrekten 267 ondernemingen de verlangde informatie binnen de genoemde termijn. Bij 169 van deze ondernemingen ging het om producenten/exporteurs van gekweekte zalm. De uitvoer geschiedde hetzij rechtstreeks hetzij indirect via verbonden en onafhankelijke...


Lees meer

Deze wettekst is overgenomen van EUR-Lex.

5.

Origineel voorstel

 

6.

Bronnen en disclaimer

Zie voor uitgebreidere informatie eventueel ook de volgende voor dit dossier gebruikte bronnen:

Dit dossier wordt iedere nacht automatisch samengesteld op basis van bovenstaande dossiers. Hierbij is aan de technische programmering veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

 

7.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de juridische context, de Europese rechtsgrond, een overzicht van verwante dossiers en de betrokken zaken van het Europees Hof van Justitie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van PDC Informatie Architectuur.

8.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.