Verordening 2008/893 - Handhaving van de antidumpingrechten op stapelvezels van polyester uit Belarus, China, Saoedi-Arabië en Korea na een gedeeltelijk tussentijds nieuw onderzoek op grond van artikel 11, lid 3, van Verordening (EG) nr. 384/96

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Stand van zaken

Deze verordening is op 16 september 2008 gepubliceerd en is op 17 september 2008 in werking getreden.

2.

Kerngegevens

officiële titel

Verordening (EG) nr. 893/2008 van de Raad van 10 september 2008 tot handhaving van de antidumpingrechten op stapelvezels van polyester van oorsprong uit Belarus, de Volksrepubliek China, Saoedi-Arabië en Korea na een gedeeltelijk tussentijds nieuw onderzoek op grond van artikel 11, lid 3, van Verordening (EG) nr. 384/96

officiële Engelstalige titel

Council Regulation (EC) No 893/2008 of 10 September 2008 maintaining the anti-dumping duties on imports of polyester staple fibres originating in Belarus, the People’s Republic of China, Saudi Arabia and Korea following a partial interim review pursuant to Article 11(3) of Regulation (EC) No 384/96
 
Rechtsinstrument Verordening
Wetgevingsnummer Verordening 2008/893
Origineel voorstel COM(2008)517 NLEN
Celex-nummer i 32008R0893

3.

Key dates

Document 10-09-2008
Bekendmaking in Publicatieblad 16-09-2008; OJ L 247, 16.9.2008,Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 032
Inwerkingtreding 17-09-2008; in werking datum publicatie + 1 zie art 1
Einde geldigheid 31-12-9999

4.

Wettekst

16.9.2008   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 247/1

 

VERORDENING (EG) Nr. 893/2008 VAN DE RAAD

van 10 september 2008

tot handhaving van de antidumpingrechten op stapelvezels van polyester van oorsprong uit Belarus, de Volksrepubliek China, Saoedi-Arabië en Korea na een gedeeltelijk tussentijds nieuw onderzoek op grond van artikel 11, lid 3, van Verordening (EG) nr. 384/96

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 384/96 van de Raad van 22 december 1995 betreffende beschermende maatregelen tegen invoer met dumping uit landen die geen lid zijn van de Europese Gemeenschap (1) („de basisverordening”), en met name op artikel 11, lid 3,

Gezien het voorstel van de Commissie, ingediend na raadpleging van het Raadgevend Comité,

Overwegende hetgeen volgt:

 • A. 
  PROCEDURE
 • 1. 
  Geldende maatregelen waarop het nieuwe onderzoek betrekking heeft
 

(1)

Bij Verordening (EG) nr. 428/2005 (2) heeft de Raad een definitief antidumpingrecht ingesteld op stapelvezels van polyester (polyester staple fibres, „PSF”, zoals nader gedefinieerd in overweging 15) van oorsprong uit de Volksrepubliek China („de VRC”) en Saoedi-Arabië en Verordening (EG) nr. 2852/2000 (3) houdende instelling van een definitief antidumpingrecht op de invoer van stapelvezels van polyesters uit de Republiek Korea („Korea”) gewijzigd. Op 8 juli 2008 heeft het Gerecht van eerste aanleg artikel 2 van Verordening (EG) nr. 428/2005 geannuleerd in zoverre daarbij een antidumpingrecht wordt ingesteld op door de Koreaanse onderneming Huvis Corp geproduceerde en naar de Europese Gemeenschap uitgevoerde goederen (4).

 • 2. 
  Vervallen maatregelen waarop het nieuwe onderzoek betrekking heeft
 

(2)

De Raad heeft bij Verordening (EG) nr. 1799/2002 (5) een definitief antidumpingrecht ingesteld op PSF van oorsprong uit Belarus. De bij die verordening ingestelde maatregelen zijn op 11 oktober 2007 vervallen.

 • 3. 
  Vorig onderzoek betreffende de invoer van PSF van oorsprong uit Maleisië en Taiwan
 

(3)

Na intrekking van de klacht heeft de Commissie bij Besluit 2007/430/EG (6) („het beëindigingsbesluit”) een antidumpingprocedure betreffende de invoer van PSF van oorsprong uit Maleisië en Taiwan („het vorige onderzoek”) beëindigd. Overeenkomstig artikel 9, lid 1, van de basisverordening oordeelde de Commissie dat de opheffing van antidumpingrechten op de invoer uit Maleisië en Taiwan niet strijdig was met het belang van de Gemeenschap.

 • 4. 
  Huidig onderzoek
 

(4)

Nadat de Commissie tot de conclusie was gekomen dat er voldoende voorlopig bewijsmateriaal was waaruit bleek dat de toen geldende maatregelen mogelijk niet langer passend waren omdat handhaving ervan strijdig kon zijn met het belang van de Gemeenschap, heeft zij op 30 augustus 2007 bij bericht in het Publicatieblad van de Europese Unie  (7) op eigen initiatief een gedeeltelijk tussentijds nieuw onderzoek geopend betreffende de maatregelen die op die datum golden voor PSF van oorsprong uit Belarus, Korea, Saoedi-Arabië en de VRC („de betrokken landen”). Het nieuwe onderzoek betreft alleen de vraag of handhaving van de maatregelen al dan niet strijdig is met het belang van de Gemeenschap, waarbij het besluit daarover eventueel met terugwerkende kracht zou ingaan op 22 juni 2007, de datum van inwerkingtreding van het beëindigingsbesluit.

 

(5)

Zoals hierboven al is vermeld, zijn de antidumpingmaatregelen op invoer van oorsprong uit Belarus op 11 oktober 2007 vervallen. Bijgevolg is het nieuwe onderzoek betreffende Belarus stopgezet. Tot die datum heeft het onderzoek echter formeel plaatsgevonden en heeft de Commissie met name overwogen om de tussen 22 juni 2007 en 11 oktober 2007 geldende maatregelen met terugwerkende kracht in te trekken, indien...


Lees meer

Deze wettekst is overgenomen van EUR-Lex.

5.

Origineel voorstel

 

6.

Bronnen en disclaimer

Zie voor uitgebreidere informatie eventueel ook de volgende voor dit dossier gebruikte bronnen:

Dit dossier wordt iedere nacht automatisch samengesteld op basis van bovenstaande dossiers. Hierbij is aan de technische programmering veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

 

7.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de juridische context, de Europese rechtsgrond, een overzicht van verwante dossiers en de betrokken zaken van het Europees Hof van Justitie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van PDC Informatie Architectuur.

8.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.