Besluit 2008/780 - Sluiting van de Visserijovereenkomst voor de Zuid-Indische Oceaan

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Stand van zaken

Dit besluit is op 9 oktober 2008 gepubliceerd en is op 29 september 2008 in werking getreden.

2.

Kerngegevens

officiële titel

2008/780/EG: Besluit van de Raad van 29 september 2008 betreffende de sluiting namens de Europese Gemeenschap van de Visserijovereenkomst voor de Zuid-Indische Oceaan

officiële Engelstalige titel

2008/780/EC: Council Decision of 29 September 2008 on the conclusion, on behalf of the European Community, of the Southern Indian Ocean Fisheries Agreement
 
Rechtsinstrument Besluit
Wetgevingsnummer Besluit 2008/780
Origineel voorstel COM(2007)831 NLEN
Celex-nummer i 32008D0780

3.

Key dates

Document 29-09-2008
Bekendmaking in Publicatieblad 09-10-2008; PB L 268 p. 27-28
Inwerkingtreding 29-09-2008; in werking datum document
Einde geldigheid 31-12-9999

4.

Wettekst

9.10.2008   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 268/27

 

BESLUIT VAN DE RAAD

van 29 september 2008

betreffende de sluiting namens de Europese Gemeenschap van de Visserijovereenkomst voor de Zuid-Indische Oceaan

(2008/780/EG)

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op artikel 37 in samenhang met artikel 300, lid 2, eerste alinea, eerste zin, en artikel 300, lid 3, eerste alinea,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Gezien het advies van het Europees Parlement,

Overwegende hetgeen volgt:

 

(1)

De Gemeenschap is bevoegd om instandhoudings- en beheersmaatregelen voor de visbestanden vast te stellen en overeenkomsten met andere landen en internationale organisaties te sluiten.

 

(2)

De Gemeenschap is verdragspartij bij het Verdrag van de Verenigde Naties inzake het recht van de zee, waarin is bepaald dat alle leden van de internationale gemeenschap de plicht hebben samen te werken voor de instandhouding en het beheer van de levende rijkdommen van de zee.

 

(3)

De Gemeenschap en haar lidstaten hebben de Overeenkomst over de toepassing van de bepalingen van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake het recht van de zee van 10 december 1982 die betrekking hebben op de instandhouding en het beheer van de grensoverschrijdende en de over grote afstanden trekkende visbestanden, ondertekend en geratificeerd.

 

(4)

De Gemeenschap heeft vanaf het begin deelgenomen aan de onderhandelingen over de Visserijovereenkomst voor de Zuid-Indische Oceaan (SIOFA) en heeft bij het onderhandelingsproces een actieve en constructieve rol gespeeld, die uiteindelijk heeft geleid tot de goedkeuring van die overeenkomst tijdens de diplomatieke conferentie in Rome op 7 juli 2006.

 

(5)

De SIOFA-overeenkomst is op 7 juli 2006 voor ondertekening opengesteld en diezelfde dag door de Gemeenschap ondertekend overeenkomstig Besluit 2006/496/EG van de Raad (1).

 

(6)

De vissersvloot van de Gemeenschap vist in het gebied dat onder de overeenkomst valt en het is in haar belang een effectieve rol te spelen bij de tenuitvoerlegging van de overeenkomst.

 

(7)

De Overeenkomst moet derhalve worden goedgekeurd,

BESLUIT:

Artikel 1

De Visserijovereenkomst voor de Zuid-Indische Oceaan (2) wordt namens de Gemeenschap goedgekeurd.

Artikel 2

De voorzitter van de Raad wordt hierbij gemachtigd de persoon of personen aan te wijzen die bevoegd zijn om, overeenkomstig artikel 25 van de overeenkomst, de akte van goedkeuring neer te leggen bij de directeur-generaal van de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties, die als depositaris fungeert.

Gedaan te Brussel, 29 september 2008.

Voor de Raad

De voorzitter

  • M. 
    BARNIER
 

 


Lees meer

Deze wettekst is overgenomen van EUR-Lex.

5.

Origineel voorstel

 

6.

Bronnen en disclaimer

Zie voor uitgebreidere informatie eventueel ook de volgende voor dit dossier gebruikte bronnen:

Dit dossier wordt iedere nacht automatisch samengesteld op basis van bovenstaande dossiers. Hierbij is aan de technische programmering veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

 

7.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de juridische context, de Europese rechtsgrond, een overzicht van verwante dossiers en de betrokken zaken van het Europees Hof van Justitie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van PDC Informatie Architectuur.

8.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.